imitate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


71 ผลลัพธ์ สำหรับ imitate  IH1 M AH0 T EY2 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -imitate-, *imitate*
Possible hiragana form: いみたて

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
imitate(vt) เลียนแบบ, See also: ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ลอกแบบ, Syn. copy, mimic

Hope Dictionary
imitate(อิม'มิเทท) vt. เลียนแบบ, ลอกแบบ, ลอกเลียน, เอาอย่าง., See also: imitator n., Syn. mimic

Nontri Dictionary
imitate(vt) เลียนแบบ, ปลอม, เอาอย่าง

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Imitateเลียนแบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What we're talking about here is an organism... that imitates other life-forms, and it imitates them perfectly. and in the process, shape its own cells to imitate them. This, for instance... That's not dog. The Thing (1982)
And in the process shape its own cells to imitate them. Finish imitating these dogs. The Thing (1982)
- That was one of those things, trying to imitate him, Garry. All right, step back. You sure that's all of'em? The Thing (1982)
A cell gets out, it could imitate everything on the face of the earth ! เยี่ยมมาก แม๊คเรดดี้ - ขอโทษนะ The Thing (1982)
You wanna die? Imitate her! เธอต้องการตายรึไง / เลียบแบบเธอ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Even though your face is very similar, how do you dare imitate my master? ต่อให้แกหน้าเหมือน และยังมาทำเป็นสั่งข้าอีก Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Even if you try to imitate someone's movement you can't hide your habits or personality. แม้ว่าคุณจะพยายามเลียนแบบการเคลื่อนไหวของใครก็ตาม คุณไม่สามารถซ่อนนิสัยหรือความเป็นตัวเองได้ Death Note: The Last Name (2006)
Is she trying to imitate those kids on TV? นี่เธอกำลังเลียนแบบเด็กเหล่านั้นในทีวีรึไง? Princess Hours (2006)
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature. แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้ Death Note: L Change the World (2008)
Can humans not imitate plants and capture its energy? ทำไมมนุษย์ไม่เลียนแบบพืช และเก็บพลังงานไว้? Home (2009)
Well, if anyone wanted to imitate Wakefield... this gives a pretty good idea how he felt. ถ้าเกิดใครสักคนอยากจะเลียนแบบ เวคฟิล นี่น่าจะเป็นคู่มือที่ดีทีเดียว Gurgle (2009)
(shouts, imitates gunshot) ... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imitateA parrot can imitate human speech.
imitateBe your own person and don't imitate others.
imitateBoy often imitate their sports heroes.
imitateChildren imitate their friends rather than their parents.
imitateChildren imitate their parents' habits.
imitateChildren often try to imitate their elders.
imitateHe can imitate the rest of the family.
imitateHe imitated the works of Van Gogh.
imitateJust imitate what he does.
imitateParrots are the only animal that can imitate human speech.
imitateParrots imitate human speech.
imitateParrots often imitate human speech.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เลียนแบบ(v) copy, See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock, Syn. เอาอย่าง, Example: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้, Thai Definition: พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ
เอาอย่าง(v) imitate, See also: follow, Syn. เลียนแบบ, ทำตาม, Example: เด็กวัยรุ่นมักจะเอาอย่างพฤติกรรมของดารานักร้องสมัยนี้
ลอก(v) imitate, See also: copy, reproduce, Syn. ลอกแบบ, ลอกเลียน, Example: เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้, Thai Definition: เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ
ลอกเลียน(v) copy, See also: imitate, reproduce, duplicate, replicate, Syn. ลอก, เลียนแบบ, Example: ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ
ลอกเลียนแบบ(v) imitate, See also: copy, Syn. เลียนแบบ, ลอกแบบ, Example: ระบบฟาสซิสม์เป็นระบบการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ลอกเลียนแบบจากพรรคฟาสซิสม์ของอิตาลี ภายใต้การนำของมุสโสลินีระหว่าง ค.ศ.1922 -1945
ลักเค้า(v) imitate furtively, See also: copy someone's example furtively, plagiarize, Thai Definition: ลอบทำเอาแบบอย่างเขา
ตามอย่าง(v) imitate, See also: follow someone' s footsteps, follow someone's example, copy, Syn. เอาอย่าง, เลียนแบบ, Example: เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี, Thai Definition: ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน
ถอด(v) copy, See also: imitate, Syn. ถ่าย, Example: ผมพยายามถอดแบบของท่านเหล่านั้น บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ไม่อาจเทียบได้
ถ่ายแบบ(v) copy, See also: imitate, Syn. ถอดแบบ, เอาอย่าง, เอาแบบอย่าง, Example: เขาถ่ายแบบพ่อมาทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอ, Thai Definition: ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา
ทำตาม(v) imitate, See also: copy, obey, follow, Syn. ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม, Ant. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น, Example: ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอาอย่าง[aoyāng] (v) EN: imitate ; follow  FR: imiter ; suivre l'exemple
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
กดหัว[kothūa] (v) EN: be kept down ; be intimitated
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
ลอก[løk] (x) EN: imitate ; copy ; reproduce  FR: copier ; recopier
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
ถ่ายแบบ[thāibaēp] (v) EN: copy ; imitate
ทำตาม[tham tām] (v, exp) EN: imitate ; copy ; obey ; follow ; act according
ทำตามแบบ[tham tām baēp] (v, exp) EN: imitate

CMU Pronouncing Dictionary
IMITATE IH1 M AH0 T EY2 T
IMITATED IH1 M AH0 T EY2 T IH0 D
IMITATES IH1 M AH0 T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
imitate (v) ˈɪmɪtɛɪt (i1 m i t ei t)
imitated (v) ˈɪmɪtɛɪtɪd (i1 m i t ei t i d)
imitates (v) ˈɪmɪtɛɪts (i1 m i t ei t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate #2,913 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy #3,362 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; model; norm; pattern #3,732 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] imitate; copy #7,460 [Add to Longdo]
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / ] imitate #9,155 [Add to Longdo]
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ,    ] imitate to perfection; be remarkably true to life #39,514 [Add to Longdo]
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ,     /    ] imitate to perfection; be remarkably true to life [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アムラー[amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie [Add to Longdo]
ギャル男[ギャルお, gyaru o] (n) man who imitates girls in dress, hair style, etc. [Add to Longdo]
擬す[ぎす, gisu] (v5s, vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s, vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken [Add to Longdo]
空音[そらね, sorane] (n) imitated cry (of an animal); lie [Add to Longdo]
似せる[にせる, niseru] (v1, vt) to copy; to imitate; to counterfeit; to forge; (P) [Add to Longdo]
写す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
準える(P);擬える;准える[なぞらえる(P);なずらえる, nazoraeru (P); nazuraeru] (v1, vt) to pattern after; to liken to; to imitate; (P) [Add to Longdo]
象る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r, vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise [Add to Longdo]
尻馬に乗る[しりうまにのる, shiriumaninoru] (exp, v5r) (1) to follow suit; to imitate or follow someone blindly; (2) to ride on someone's back; to ride someone's coattails; to take advantage, e.g. of another's popularity [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5035 seconds, cache age: 6.108 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม