Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ความหมายของคำว่า announcement | พจนานุกรม Longdo Dict
73 ผลลัพธ์ สำหรับ announcement  AH0 N AW1 N S M EH0 N T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -announcement-, *announcement*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
announcement[N] การประกาศ, See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ, Syn. declaration, notification, proclamation
announcement[N] คำประกาศ, Syn. statement, news
Hope Dictionary
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
spot announcementn. การประกาศสั้น ๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ (มักเป็นการโฆษณา)
Nontri Dictionary
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
"to hear the announcement of the great Prince Humperdinck's bride-to-be." ใครจะได้เป็นเจ้าสาวของเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ผู้ยิ่งใหญ่ The Princess Bride (1987)
In addition, we bring you a special announcement from Channel 4, station manager James Wallace. ก้อหนูบอกแล้วหนิว่าพวกหนูกลับกันเองได้ ทำไรกันน่ะ ยังไม่ไปกันอีก Hero (1992)
We think this may be a beacon, an announcement to get our attention. เราคิดว่านี่อาจจะเป็น สัญญาณการประกาศ ที่จะได้รับความสนใจของเรา Contact (1997)
23 hours ago, the world was stunned by the announcement of the existence of another Machine and its passenger, Eleanor Ann Arroway. 23 ชั่วโมงที่ผ่านมาโลก ตะลึงโดยการประกาศ การดำรงอยู่ของเครื่องอื่น Contact (1997)
Mr. Bextrum has an announcement to make. Mr. Bextrum has an announcement to make. Maid in Manhattan (2002)
Will this hurt your announcement for senator? Will this hurt your announcement for senator? Maid in Manhattan (2002)
I also have an announcement to make. ฉันบอกเสมอ ประกาศว่าจะทำ 21 Grams (2003)
We made our sponsor announcement on the Today Show on June 18 ...were thrilled to be sponsored by First U.S.A... เราประกาศหาสปอนเซอร์ ในรายการทูเดย์โชว์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน .... The Corporation (2003)
We've all been hearing about the announcement that we have mapped the human genome. เราทุกคนเคยได้ยินคำประกาศว่า เราทำแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้แล้ว The Corporation (2003)
Now, it is your student-council president who has a few announcements to make. เอาหล่ะ ประธานนักเรียน มีอะไรจะกล่าวซักหน่อย The Girl Next Door (2004)
I've got an important announcement to make. ข้าจำต้องออกแถลงการณ์สำคัญ Mulan 2: The Final War (2004)
Sir. I have an urgent announcement for you. มีจดหมายด่วนถึงท่านครับ Around the World in 80 Days (2004)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
announcementA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
announcementAfter dinner, a movie announcement is made.
announcementAn announcement of his death appeared in the newspapers.
announcementGuess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring.
announcementHe looked blank when he heard the announcement of his promotion.
announcementI couldn't understand the announcement that was just made.
announcementNo sooner had he come home than he proudly made an earth-shattering announcement.
announcementThe announcement brought him to his feet.
announcementThe announcement exaggerated the number of casualties.
announcementThe government made an announcement to the effect that taxes would be raised.
announcementThe information was given away to the newspaper prior to the announcement.
announcementThey said they'd make the boarding announcement 20 minutes before takeoff.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คำประกาศ[N] announcement, See also: declaration, proclamation, manifesto, Example: ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน
โฆษณาการ[N] advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ
เสียงประกาศ[N] announcement, Example: งานวัดเลิกลาไปพร้อมกับเสียงประกาศชื่อผู้ใจบุญรายสุดท้ายทางไมโครโฟน, Thai definition: เสียงป่าวร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ
หมายประกาศ[N] notice, See also: announcement, notification, Syn. ประกาศ, Example: พระองค์โปรดให้มีหมายประกาศ ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ในเวลาเฉลิมพระชนมพรรษา, Count unit: ฉบับ
ใบบอก[N] public notice, See also: announcement, circular, notice, Syn. ใบรายงาน, Thai definition: หนังสือรายงานเหตุการณ์ทางราชการ, Notes: (โบราณ)
ญัตติ[N] announcement, See also: declaration, Syn. คำเผดียงสงฆ์, Count unit: ญัตติ, Thai definition: คำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน, Notes: (บาลี)
การแถลง[N] stating, See also: announcement, declaration, proclamation, annunciation, noticing, clarification, publicatio, Syn. การบอก, การเล่า, การประกาศ, การเปิดเผย, การอธิบาย, การชี้แจง, Example: ีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงผลการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ, Thai definition: การบอก เล่า หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น การแถลงข่าว, การกล่าวอธิบาย เช่น จะแถลงให้ทราบ
การขาน[N] calling, See also: announcement, Syn. การเรียก, การกล่าว, Example: การขานชื่อเรียกตัวพลทหารได้เริ่มขึ้นแล้ว
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating   FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēngkhāo) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference   
คำประกาศ[n.] (khamprakāt) EN: announcement ; declaration   
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice   FR: annonce publicitaire [f]
หมายประกาศ[n. exp.] (māi prakāt) EN: announcement ; notice   
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification   FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f]
ประพจน์[n.] (praphot) EN: proposal ; proposition ; announcement   
CMU Pronouncing Dictionary
ANNOUNCEMENT   AH0 N AW1 N S M EH0 N T
ANNOUNCEMENTS   AH0 N AW1 N S M EH0 N T S
Oxford Advanced Learners Dictionary
announcement  (n) ˈənˈaunsmənt
announcements  (n) ˈənˈaunsmənts
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] announcement; bulletin; communique, #10,082 [Add to Longdo]
告示[gào shì, ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] announcement, #21,289 [Add to Longdo]
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice, #23,743 [Add to Longdo]
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, / ] announcement of joyful news, #52,354 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Ankündigung {f} | Ankündigungen {pl}announcement | announcements [Add to Longdo]
Anzeigenpapier {n}announcement paper [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f}; Bekanntgabe {f}; Mitteilung {f}; Erklärung {f} | für jdn. eine Erklärung abgebenannouncement | to make an announcement on sb.'s behalf [Add to Longdo]
Einführungswerbung {f}announcement advertising [Add to Longdo]
Geburtsanzeige {f}announcement of birth [Add to Longdo]
Rücktrittserklärung {f}announcement of one's intention to resign [Add to Longdo]
Signalwirkung {f}announcement effect [Add to Longdo]
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
アナウンス[, anaunsu] (n) (1) (abbr) (See アナウンスメント) announcement; (vs) (2) to announce; (P) [Add to Longdo]
アナウンスメント[, anaunsumento] (n) announcement [Add to Longdo]
スポットアナウンス[, supottoanaunsu] (n) spot announcement [Add to Longdo]
トーキー(P);トーキ[, to-ki-(P); to-ki] (n) (1) talkie (motion picture with sound); (2) prerecorded announcement; (P) [Add to Longdo]
引き札[ひきふだ, hikifuda] (n) announcement flier [Add to Longdo]
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck) [Add to Longdo]
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P) [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] (n) {comp} press release; announcement [Add to Longdo]
結果発表[けっかはっぴょう, kekkahappyou] (n) publication of results; announcement of results [Add to Longdo]
呼び出し放送;呼出放送;呼出し放送[よびだしほうそう, yobidashihousou] (n) announcement calling for someone (e.g. "would XX please come to the ticket counter") [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
Time: 0.0123 seconds, cache age: 111.436 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม