Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ SEPARATE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


108 ผลลัพธ์ สำหรับ separate  S EH1 P ER0 EY2 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -separate-, *separate*
Possible hiragana form: せぱらて

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
separate(vt) แยก, See also: จับแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, Ant. combine, unite
separate(vt) บอกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, วินิจฉัย, Syn. distribute, classify
separate(vi) แยกทาง, See also: แตกกัน, แยกกัน, ถอนตัว, Syn. isolate, insulate, sequester, Ant. reconcile
separate(adj) ซึ่งแยกออกจากกัน
separate(adj) ซึ่งแบ่งออก, See also: ซึ่งแตกต่างกัน
separate(adj) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่เชื่อมกัน
separate(adj) เด่นชัด, See also: ชัดเจน
separate(adj) ีซึ่งเป็นอิสระ, See also: ีซึ่งไม่ขึ้นกับใคร, เฉพาะบุคคล
separate(n) สิ่งที่แยกออก
separate(n) เสื้อผ้าสตรีที่ไม่เป็นชุดเดียวกัน

Hope Dictionary
separate(เซพ'พะเรท) vt., vi., adj. แยกออก, แยก, แยกกัน, แบ่งสรร, แยกแยะ, วินิจฉัย, สกัด, กระจายออก, ไม่ต่อเนื่อง, เด่นชัด, ชัดเจน, กระจาย, โดดเดี่ยว, อิสระ, เฉพาะบุคคล, เอกเทศ, เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก, ลูกหลาน., See also: separateness n.

Nontri Dictionary
separate(vi, vt) แบ่งแยก, แยก, แยกย้าย, สกัด, กระจายออก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
separate estateสินส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separate trialsการแยกพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separated personบุคคลที่แยกกันอยู่ (กับคู่สมรส) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separately pumped electron gunปืนอิเล็กตรอนปั๊มแยก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Separate Sewerท่อรวบรวมน้ำเสียแยก, Example: ท่อรวบรวมน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ จัดให้มีขึ้นที่แยกต่างหากออกจากระบบระบายน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewerท่อระบายแยก, Example: ท่อระบายสำหรับรับน้ำเสียโดยเฉพาะ ไม่รับน้ำฝน หรือน้ำผิวดินอื่น ๆ เรียกอีกอย่างว่า sanitary sewer [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewerระบบบำบัดน้ำเสียรวม, Example: ระบบท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่องค์การจัดการน้ำเสียได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรับและบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Separate Sewer Systemระบบระบายแยก, Example: ระบบระบายที่แยกเป็นระบบระบายน้ำเสียกับระบบ ระบายน้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
separate spillwayseparate spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นแยก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Separate Systemระบบแยก, Example: ระบบระบายซึ่งน้ำเสียและน้ำฝนจะแยกกันไหลคนละ ท่อ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy. ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี 12 Angry Men (1957)
We seem to have two separate wars going on. We seem to have two separate wars going on. The Ugly American (1963)
I can't separate it! ผมรับฟังคุณไม่ทัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead. Sal, Tom, the boss says he'll come in a separate car, so you two go on ahead. The Godfather (1972)
How will you separate them? จะแยกพวกเขาได้ยังไง Gandhi (1982)
They are trying to separate us. พวกมันอยากแยกเรา Vampire Hunter D (1985)
Time to separate the men from the boys. ถึงเวลาที่จะแยกคนจากชาย Bloodsport (1988)
Just be careful Chong Li doesn't separate your head from your body. เพียงระมัดระวังช่องหลี่ไม่ได้แยกหัวของคุณจากร่างกายของคุณ Bloodsport (1988)
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1, 500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne. และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1, 500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We've got to separate the sick from the healthy to make room. ต้องแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อให้มีที่ Schindler's List (1993)
Come here. Look, separate the sick from the healthy. แยกคนป่วยกับคนแข็งแรง Schindler's List (1993)
You had separate bedrooms? นายแยกห้องนอนกันเหรอ Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separateAs more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
separateAt first we used to go separately, but one day we started going and returning together.
separateBritain is separated from the Continent by the Channel.
separateBy the way, Ren. Should I take your hand? Every year it's you who get separated right off.
separateCertainly there is nothing that will separate people more, and nothing so easy to slip into.
separateCould you wrap this separately, please?
separateDo you charge separately for drink?
separateFarmers separate good apples from bad ones.
separateHe didn't like being separated from his family.
separateHe wished to keep the bank accounts separate for tax purposes.
separateI'll show you how to separate gold from sand.
separateIreland and England are separated by the sea.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คัดออก(v) sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
แยกจาก(v) separate from, See also: differentiate from, Syn. จากกัน, Example: จังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี, Thai Definition: ไม่ได้อยู่รวมกัน
แยกประเภท(v) separate, See also: divide into, put apart, Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกส่วน(v) separate, See also: divide into, put apart, Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
หย่าร้าง(v) divorce, See also: separate, Syn. หย่า, เลิกร้าง, แยกทาง, Ant. แต่งงาน, สมรส, Example: ถ้าคู่สมรสไม่สามารถจะอดทนอยู่ด้วยกันได้ ศาลจะอนุญาตให้หย่าร้างได้ตามกฎหมาย, Thai Definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
แยกกัน(v) separate, See also: part, split, Ant. รวมกัน, Example: อาชีพบางอาชีพทำให้คนในครอบครัวต้องแยกกัน, Thai Definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
คั่น(v) separate, See also: divide, interpose, partition, intervene, Syn. กั้น, แบ่ง, สอด, แทรก, Example: การทำครัวประกอบอาหารควรแยกเป็นส่วนหนึ่งของเรือน โดยจะมีระเบียงคั่นหรือแยกออกจากเรือนได้ก็ยิ่งดี, Thai Definition: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่าง
แยก(v) divide, See also: separate, part, split, bisect, Syn. แบ่ง, Ant. รวม, Example: เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind), Thai Definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
พราก(v) part, See also: separate, deprive, Syn. จาก, แยก, Example: วันเวลาได้พรากเอาเสียงหัวเราะอันสดใสด้วยวัยสาวของเธอไปเสียแล้ว, Thai Definition: จากไป, เอาออกจากกัน, แยกออกจากกัน
เป็นรายบุคคล(adv) individually, See also: separately, one by one, singly, Syn. เป็นรายตัว, Ant. เป็นกลุ่ม, Example: ผู้จัดการเรียกผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล, Thai Definition: ทีละคนเรียงตามลำดับกันไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งงาน[baeng ngān] (v, exp) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks  FR: répartir le travail
แบ่งแยก[baengyaēk] (v) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect  FR: morceler ; démembrer
บูรณาการรวมหน่วย[būranā kān rūam nūay] (n, exp) EN: grouping separated units together ; integration
แหก[haēk] (v) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart  FR: ouvrir ; forcer
แจก[jaēk] (v) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign  FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer
จากกัน[jāk kan] (v, exp) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from  FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier
กั้น[kan] (v) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate  FR: barrer ; intercepter ; séparer

CMU Pronouncing Dictionary
SEPARATE S EH1 P ER0 EY2 T
SEPARATE S EH1 P ER0 IH0 T
SEPARATES S EH1 P ER0 EY2 T S
SEPARATES S EH1 P ER0 IH0 T S
SEPARATED S EH1 P ER0 EY2 T IH0 D
SEPARATED S EH1 P ER0 EY2 T AH0 D
SEPARATELY S EH1 P R AH0 T L IY0
SEPARATELY S EH1 P ER0 AH0 T L IY0
SEPARATE(2) S EH1 P R AH0 T
SEPARATENESS S EH1 P ER0 AH0 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
separate (v) sˈɛpərɛɪt (s e1 p @ r ei t)
separate (n) sˈɛprət (s e1 p r @ t)
separated (v) sˈɛpərɛɪtɪd (s e1 p @ r ei t i d)
separates (v) sˈɛpərɛɪts (s e1 p @ r ei t s)
separates (n) sˈɛprəts (s e1 p r @ t s)
separately (a) sˈɛprətliː (s e1 p r @ t l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
脱离[tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ, / ] separate; break away, #4,605 [Add to Longdo]
相隔[xiāng gé, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, ] separated by (distance or time etc), #13,699 [Add to Longdo]
分头[fēn tóu, ㄈㄣ ㄊㄡˊ, / ] separately; severally, #19,487 [Add to Longdo]
拆分[chāi fēn, ㄔㄞ ㄈㄣ, ] separate; broken up into separate items, #25,515 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] separated; stare, #73,226 [Add to Longdo]
分餐[fēn cān, ㄈㄣ ㄘㄢ, ] separate meals; to eat individually, not in common cafeteria, #100,408 [Add to Longdo]
分治[fēn zhì, ㄈㄣ ㄓˋ, ] separate government; partition [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
離す[はなす, hanasu] TH: จับแยก  EN: separate

DING DE-EN Dictionary
Fremderregung { f }separate excitation [Add to Longdo]
Sonderabdruck { m }separate print [Add to Longdo]
Sonderfrieden { m }separate peace [Add to Longdo]
Sonderreglung { f }separate treatment [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ちゃんぽん;チャンポン[chanpon ; chanpon] (n, adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
てんでに[tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
セパレーツ[separe-tsu] (n) separates [Add to Longdo]
セパレート;セパレイト[separe-to ; separeito] (adj-f) separate [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[separe-toadoresshingu] (n) { comp } separate addressing [Add to Longdo]
セパレートコース[separe-toko-su] (n) separate course [Add to Longdo]
モンツキベラ[montsukibera] (n) Diana's hogfish (Bodianus diana); Bodianus dictynna (separate species from B. diana since 2006) [Add to Longdo]
一々(P);一一(P)[いちいち(P);いついつ, ichiichi (P); itsuitsu] (adv, n) one by one; separately; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
従属コンパイル[じゅうぞくコンパイル, juuzoku konpairu] dependent compilation, separate compilation [Add to Longdo]
独立コンパイル[どくりつコンパイル, dokuritsu konpairu] independent compilation, separate compilation [Add to Longdo]
翻訳単位のプログラム[ほんやくたんいのプログラム, honyakutan'ino puroguramu] separately compiled program [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1123 seconds, cache age: 1.646 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม