Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ isolate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


80 ผลลัพธ์ สำหรับ isolate  AY1 S AH0 L EY2 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -isolate-, *isolate*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
isolate(n) คนหรือของที่แยกออกมาเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา
isolate(adj) โดดเดี่ยว, Syn. alone, Ant. together
isolate(vt) แยก (ความคิด, ปัญหา, สถานการณ์), Syn. separate
isolate(vt) แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน, See also: ปลีกตัวออก, Syn. separate, detach, cut off, Ant. mix, unite, join
isolate(vt) แยกสารตัวหนึ่งออกจากสารตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษา, Syn. separate, Ant. combine
isolated(adj) โดดเดี่ยว, Syn. alone, lonely, solitary, Ant. together
isolated(adj) ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่), Syn. remote, out-of-the-way, Ant. close, near
isolate from(phrv) แยกจาก, See also: ปลีกตัวออกจาก, แยกตัวจาก

Hope Dictionary
isolate(ไอ'ซะเลท) vt. แยกออก, แยกตัวออก, ทำให้เป็นฉนวน. adj. ซึ่งแยกตัวออกต่างหาก., See also: isolator n., Syn. separate, detach, quarantine

Nontri Dictionary
isolate(vt) แยกจากกัน, ปลีกออกไป, ตีตัวออกห่าง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
isolateแยกเดี่ยว, โดดเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isolateกลุ่มที่แยกตัวออกมา, แยกตัวออกมา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
isolated point; acnodeจุดเอกเทศ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isolated riskภัยโดดเดี่ยว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
isolateral leaf; isobilateral leaf; unifacial leafใบสองด้านเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Isolateทำให้แยก, แยกไว้ต่างหาก [การแพทย์]
Isolate, Freshแยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]
Isolatedถูกแยกเดี่ยว [การแพทย์]
Isolated rain or showersฝนเป็นบางแห่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Isolated Systemระบบแยกตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we can isolate him, we can grab him. ถ้าเราสามารถแยกเขา เราสามารถจับเขา In the Name of the Father (1993)
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice. ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์ Event Horizon (1997)
Isolate the audio. แยกสัญญาณเสียง The Truman Show (1998)
Yeah, I wanted you to isolate an organic compound. ผมอยากให้คุณแยกส่วนผสมแต่ละอย่างให้ด้วย The Red Violin (1998)
Every time they capture agene and isolate it these biotech companies they claim it as intellectual property. บริษัทไบโอเทคเหล่านี้ ก็จะอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่ารหัสพันธุกรรมของมะเร็งเต้านม The Corporation (2003)
'Lf you know someone who has been bitten 'it is absolutely essential that you isolate them immediately. นั่นก็คือสิ่งที่ซ้ำซากจำเจของเขา ผมเชื่อว่าช่วง 2 ปีแรก Shaun of the Dead (2004)
Mr. Quigley, could you isolate that quadrant for me please? นายควิกลีย์คุณสามารถแยกด้านที่สำหรับฉันโปรด? Cubeº: Cube Zero (2004)
In Russellfield, I got a hotel room and tried to isolate myself. ส่วนฉันก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในโรงแรมที่รัสเซลล์ฟิลด์ Primer (2004)
We need to isolate these people. เราต้องแยกคนพวกนี้นะ Pilot (2004)
If we're going to identify the source of the mutation... we need to isolate your recombinant DNA... so we can activate positional genomes. ถ้าเราอยากจะชี้ชัด ที่มาของการเปลี่ยนแปลง... เราต้องหุ้ม การควบรวมใหม่ของ DNA ของนาย... ...... Fantastic Four (2005)
Those who, like us have already found each other isolate themselves in the intimacy of songs and parades. อย่างเช่นคู่ของเรา ที่ได้พบแล้ว ซึ่งกันและกัน ...ต่างก็แยกกันไปหาที่ส่วนตัว บรรเลงเพลง และท่วงท่า March of the Penguins (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
isolateHe is always isolated from his fellow workers.
isolateIn medical research, one of the first problems is to isolate the cause of the disease.
isolateIn order to isolate him from bacteria, and such, he is not allowed visitors.
isolateNo nation can exist completely isolated from others.
isolateSeveral cottages have been isolated by the flood water.
isolateThe country is isolated economically and politically.
isolateThe infectious case was isolated from other patients.
isolateThe more stubborn you are, the more isolated you become.
isolateThere are isolated rain showers.
isolateThe scientist has a love of facts, even isolated facts, similar to the poet's love of words.
isolateThe village was isolated by the flood.
isolateThe village was isolated by the heavy storm.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อ้างว้าง(v) isolate, See also: seclude, Syn. ว้าเหว่, เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, โดดเดี่ยว, Example: ชายชรารู้สึกอ้างว้างและวังเวงอย่างที่สุดที่ถูกปล่อยให้ต้องผจญกับฝูงชนที่ไม่เคยพบเจอ
เก็บเนื้อเก็บตัว(v) be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
แตกฝูง(v) be separated from the herd, See also: isolate, set apart, be disunited, break off from one's group, Syn. แตกพวก, แตกเหล่า, แตกพวกแตกคณะ, Example: ลูกเป็ดแตกฝูงวิ่งซุกหัวตามพุ่มหญ้าข้างทาง, Thai Definition: ปลีกตัวออกจากหมู่, มีความประพฤติหรือความเห็นผิดแผกไปจากหมู่
กัน(v) separate, See also: isolate, Syn. แยก, Example: ตำรวจกันผู้ต้องหาจากฝูงชนที่เข้ารุมดูแผนฆาตกรรม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
สันโดษ[sandōt] (adj) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated  FR: solitaire ; isolé
แยกส่วน[yaēk suan] (v, exp) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split

CMU Pronouncing Dictionary
ISOLATE AY1 S AH0 L EY2 T
ISOLATED AY1 S AH0 L EY2 T AH0 D
ISOLATED AY1 S AH0 L EY2 T IH0 D
ISOLATES AY1 S AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
isolate (v) ˈaɪsəlɛɪt (ai1 s @ l ei t)
isolated (v) ˈaɪsəlɛɪtɪd (ai1 s @ l ei t i d)
isolates (v) ˈaɪsəlɛɪts (ai1 s @ l ei t s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
隔绝[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated (from the world); disconnected, #24,654 [Add to Longdo]
孤岛[gū dǎo, ㄍㄨ ㄉㄠˇ, / ] isolated region, #26,901 [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, ] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic, #33,501 [Add to Longdo]
孤立无援[gū lì wú yuán, ㄍㄨ ㄌㄧˋ ㄨˊ ㄩㄢˊ, / ] isolated and without help, #55,032 [Add to Longdo]
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] isolated from the world; disconnected [Add to Longdo]
使孤立[shǐ gū lì, ㄕˇ ㄍㄨ ㄌㄧˋ, 使] isolate [Add to Longdo]
孤立[gū lì, ㄍㄨ ㄌㄧˋ, ] isolate; isolated [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to, adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
アイソレイト[aisoreito] (n) isolate [Add to Longdo]
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) { Buddh } isolated place; hermitage [Add to Longdo]
隠れ里[かくれざと, kakurezato] (n) isolated village [Add to Longdo]
遠隔[えんかく, enkaku] (n, adj-no) distant; remote; isolated; (P) [Add to Longdo]
塊然[かいぜん, kaizen] (adv-to, adj-t) isolated; immobile [Add to Longdo]
隔てる(P);距てる[へだてる, hedateru] (v1, vt) to be shut out; to separate; to isolate; (P) [Add to Longdo]
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force [Add to Longdo]
孤城;弧城(iK)[こじょう, kojou] (n) solitary castle; isolated castle [Add to Longdo]
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
孤立概念[こりつがいねん, koritsugainen] isolate [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier [Add to Longdo]
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1272 seconds, cache age: 17.206 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม