Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ CONTINUOUSLY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


44 ผลลัพธ์ สำหรับ continuously  K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 S L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -continuously-, *continuously*, continuous

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
continuously(adv) อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's in a chamber which continuously scrambles the signal. อยู่ในห้องที่ใช้รบกวนสัญญาณ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Railways, roads... bridges and enemy troops have been continuously attacked, yesterday... Thanks. I never could make the scissors work with my left hand. สะพานหลายแห่งและกองกำลังทหารได้ถูก โจมตีแล้วเมื่อวานนี้... ขอบใจนะ ฉันใช้มือซ้ายตัดเล็บ ไม่ได้ซักที Atonement (2007)
and was continuously occupied for 600 years until it was apparently abandoned in 2500 B.C. และครอบครองต่อเนื่องนานถึง 600 ปั จนกระทั่ง มันถูกทิ้งไป เมื่อ 2500 ปีก่อน คริสศักราช Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That video was shot continuously on the first day, and in that situation the main personality, Kanako, shouldn't have known where the camera was. นี่เป็นวีดิโอแบบภาพต่อเนื่องในวันแรก และในสถานการณ์แบบนี้... ...บุคลิกหลัก, คานาโกะ, ไม่รู้ว่ากล้องถูกตั้งไว้ตรงไหน Episode #1.6 (2009)
You complain that I refuse to see life on life's terms yet you continuously refuse to see things from my perspective. คุณตำหนิว่าผมไม่ยอมมองชีวิต ในมุมของชีวิต... ...โดยที่คุณเองก็ไม่ยอมมองทุกสิ่ง ในมุมของผมเช่นเดียวกัน Watchmen (2009)
Now, in a dream, our mind continuously does this. ตอนนี้ในความฝันใจของเราอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ Inception (2010)
Pillar's got Cole continuously monitored. พิลล่าร์ได้เฝ้าสังเกตโคลตลอด Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
I got addicted to her continuously and so did she. ผมได้รับการติดต่อจากเธออยู่ตลอด และเพื่อเธอ Natalie (2010)
Actually, I continuously contacted Gun Wook to ask him for your number, but... จริง ๆแล้วผมก็ติดต่อกอนอุคเพื่อจะขอเบอร์คุณ แต่ว่า... Episode #1.15 (2010)
When we're in battle, the shields continuously cycle through various frequencies, in the hopes of matching incoming energy-based attacks. โล่จะสร้างความถี่ต่างๆกันอย่างสุ่ม โดยหวังว่าความถี่ที่สุ่มนั้นจะตรงกับพลังงานที่เข้ามา เมื่อมีพลังงานผ่านเข้ามาในโล่ Gauntlet (2011)
But it's possible the water I've been continuously pouring for you all morning came from the tap at a Bass Resort bathroom in Mexico. มันน่าจะเป็นน้ำ ที่ผมเติมให้คุณเรื่อยๆ ตลอดทั้งเช้า ซึ่งมันมาจากก็อกน้ำ ที่ห้องน้ำของแบสรีสอร์ทในแม็กซิโก G.G. (2012)
Area's been controlled by Hezbollah pretty much continuously since the civil war. พวกฮิซบอลเลาะห์ควบคุมเขตนั้น มาตั้งแต่ช่วงสงครามกลางเมือง Beirut Is Back (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continuouslyIt rained continuously all day.
continuouslyThe cost of living is going up continuously.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ร่วน(adv) continuously, Example: พ่อได้ยินลูกชายบอกเช่นนั้นจึงหัวเราะร่วน, Thai Definition: อาการหัวเราะด้วยอาการครื้นเครงมีกระแสเสียงเปล่งดังออกมาถี่ๆ จากลำคอ
เรื่อย(adv) always, See also: continuously, continually, often, regularly, consistently, repeatedly, frequently, Syn. เรื่อยๆ, บ่อย, Ant. นานๆ ครั้ง, Example: เขาพูดปดเรื่อยจนฉันไม่เชื่อเขาแล้ว, Thai Definition: ซ้ำๆ ต่อเนื่องกันไป
เรื่อยเปื่อย(adv) continuously and aimlessly, Example: ขากลับออกจากหมู่บ้าน เราคุยกันเรื่อยเปื่อยถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ, Thai Definition: เรื่อยๆ ไปโดยไม่มีจุดหมาย
สืบกันมา(adv) continuously, See also: continually, Syn. สืบมา, Example: ท่านทรงเป็นราชสกุลของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบกันมา
สืบมา(adv) continuously, See also: continually, Example: ฐานะของเขาดีสืบมานับแต่เขาทำธุรกิจร้านอาหาร, Thai Definition: ต่อเนื่องมา
ไม่ขาดสาย(adv) continuously, See also: consistently, Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้งานชะงักล่าช้าลงไปอีก, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเรื่อยไป
เป็นวรรคเป็นเวร(adv) continuously, See also: again and again, repeatedly, over and over, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เด็กเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันเป็นวรรคเป็นเวรทั้งเรียนที่โรงเรียนและจ้างครูมาสอนที่บ้าน, Thai Definition: ไม่หยุดหย่อน, ไม่รู้จักจบสิ้น, Notes:
อะเอื้อย(adv) continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ต่อเนื่อง(adv) continually, See also: continuously, constantly, unceasingly, Syn. สม่ำเสมอ, Example: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
ไม่ขาดระยะ(adv) continuously, See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted, Example: ผู้คนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข่าวคราวอย่างไม่ขาดระยะ, Thai Definition: ติดต่อกัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เดินคาถา[doēnkhāthā] (v) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer  FR: réciter des litanies
รัว[rūa] (v) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll  FR: rythmer ; cadencer
ทนทายาด[thon thāyāt] (adv) EN: endurably ; bearably ; continuously ; utmost durable
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU Pronouncing Dictionary
CONTINUOUSLY K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
continuously (a) kˈəntˈɪnjuəʳsliː (k @1 n t i1 n y u@ s l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] continuously; persistently; incessantly, #18,509 [Add to Longdo]
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, / ] continuously circling one another; to buzz around [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
stetig differenzierbar [ math. ]continuously differentiable [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ぐいぐい[guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[guchiguchi ; guchiguchi] (n, vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly [Add to Longdo]
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm [Add to Longdo]
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 4.7032 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม