*cv* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


105 ผลลัพธ์ สำหรับ *cv*  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: cv, -cv-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*cv*[C V] (abbrev) ค่าเบี่ยงเบน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sercviette(n) ผ้ากันเปื้อน

Hope Dictionary
acvabbr. aterial/carotid/ventricular
cvabbr. cardiovascular, cell volume
cvaabbr. cerebrovascular accident, costovertibral angle
cviabbr. cerebral vascular insufficientcy
cvpabbr. central venous pressure
cvsabbr. clean voided specimen, cardiovascular system

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
PCV (volume, packed-cell)พีซีวี (ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCV (positive crankcase ventilation)พีซีวี (การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCV valveลิ้นพีซีวี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
packed-cell volume (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive crankcase ventilation (PCV)การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด (พีซีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, stroke; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [ มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD) ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke; cerebrovascular accident (CVA); syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [ มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD) ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke syndrome; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [ มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD) ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [ มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD) ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular disease (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [ มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [ มีความหมายเหมือนกับ CVD (disease, cerebrovascular) ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVD (disease, cerebrovascular)โรคหลอดเลือดสมอง [ มีความหมายเหมือนกับ CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, cerebrovascular (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [ มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volume, packed-cell (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
PECVD Machineพีอีซีวีดี แมสชีน, Example: เครื่องจักรสำหรับเคลือบฟิล์มบางซิลิกอนด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition : PECVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ArcViewอาร์ควิว [TU Subject Heading]
CVSซีวีเอส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Until CBT, there hasn't been any viable drug for that. Bis CVT gab es bisher kein brauchbares Medikament dafür. Chapter 14 (2014)
We also share a CVS points reward card. Wir teilen uns auch eine CVS-Treue-Belohnungskarte. (Apotheke) And the Big Hole (2013)
Is it really a reward if it comes from CVS? Ist es wirklich eine Belohnung, wenn sie von CVS kommt? And the Big Hole (2013)
- Was just some Tim McVeigh whack job. - Das war nur so ein Gestörter wie dieser Tim McVeigh. There Will Be Blood (2013)
We have the Unabomber, Timothy McVeigh, and even that fat guy at the Atlanta Olympics who didn't do it, but he looked mean, so we said he did. Wir haben den Unabomber, Timothy McVeigh, und auch diesen fetten Typen bei den Olympischen Spielen in Atlanta der es zwar nicht war, aber er sah fies aus, also haben wir gesagt, dass er es war. Turban Cowboy (2013)
That guy, Ranall, was just some Tim McVeigh whack job. Dieser Kerl, Randall, er war nur ein Gestörter, wie dieser Tim McVeigh. Born in the U.S.A. (2013)
Agents Nicks and McVie. Agenten Nicks und McVie. Captives (2014)
Yeah, you're working on the CVA project up in Arlington. - Right. Ja, Sie arbeiten an dem CVA-Projekt oben in Arlington. Thanks for the Memories (2014)
You wouldn't believe how hard it is to find a Bosnian in San Salvador. Cvetko, du Halunke. Du würdest nicht glauben, wie schwer es ist, einen Bosnier in San Salvador aufzuspüren. Milton Bobbit (No. 135) (2014)
McVoodoo, let's show them what we have. McVoodoo, zeigen wir ihnen, was wir haben. Crescent City: Part 2 (2014)
The CVS on Northwest 23rd Avenue. Die CVS auf der Northwest 23rd Avenue. Mommy Dearest (2014)
I think Dr. Slocombe is logged into the CVA operation. Ich glaube, Dr. Slocombe hat sich in die CVA-Operation eingeloggt. Thanks for the Memories (2014)
Lawrence is CVA projects. Lawrence ist bei den CVA-Projekten. Thanks for the Memories (2014)
This is a key piece to the CVA project, compliments of Henry Slocombe. Das ist der Schlüssel zu dem CVA-Projekt, mit Grüßen von Henry Slocombe. Thanks for the Memories (2014)
- CVS. - CVS. Stealing Cars (2015)
The MacKenzies, the MacBeolains, the MacVinishes... Die MacKenzies, die MacBeolains, die MacVinishes... Rent (2014)
I worked on the CVA project with Henry Slocombe. - Ja. Ich habe mit Henry Slocombe am CVA-Projekt gearbeitet. Octopus Head (2014)
This is a key piece to the CVA project. Das ist der Schlüssel zu dem CVA-Projekt. Octopus Head (2014)
Nick McVeigh is running speed through high schools in Newton. Nick McVeigh dealt mit Speed an Highschools in Newton. Black Mass (2015)
- CVS what? - CVS, was? Stealing Cars (2015)
"CVS what?" "CVS wh..." CVS, man, the drugstore chain. "CVS, was?" "CVS, wa..." CVS, Mann, die Drogeriekette. Stealing Cars (2015)
CVS stands for Cheap Valentines' Surplus. CVS steht für günstige Valentines 'Surplus. Love Is in the N2-O2-Ar-CO2-Ne-He-CH4 (2016)
Six months ago, I was working at a CVS in Pittsburgh. Vor sechs Monaten arbeitete ich bei CVS in Pittsburgh. M.I.A. (2015)
So, uh, how's it going with Ms. McCrazy? Wie läuft es mit Ms. McVerrückt? Weißt du was? Boompa Loved His Hookers (2015)
Four years ago, you were leading an honesty hour for a half a dozen kids in a YMCA basement, and now you have Bishop Bruce Congdon offering to help you get on TV. Vor vier Jahren hattest du 'nen Gesprächskreis für 'n paar Jugendliche im Keller vom CVJM. Und jetzt will Bischof Bruce Congdon dir helfen, ins Fernsehen zu kommen. Welcome the Stranger (2015)
Why don't you ask Timothy McVeigh? Warum fragst du nicht Timothy McVeigh? Cover (2015)
Yeah, I don't know. Great recommendations. Referenzen und CV sind toll, aber ich mag den kleinen Asiaten. Milwaukee, America (2015)
Larry, the CUR is in two days. Larry, übermorgen ist der Termin mit dem CVR. Sully (2016)
Squad 2, this is CV1. Five minutes from point zero. Squad 2 hier CV 1. Noch fünf Minuten bis Zero Mark. Shin Godzilla (2016)
Copy that. Kommen. CV1, Squad 2. Verstanden. Shin Godzilla (2016)
Do you know Lady Anne Acland, Mrs Dupper and Mrs McVeigh? - Das ist Lady Anne Acland. - Hallo. Mrs. Dupper, Mrs. McVeigh. Episode #6.6 (2015)
Well, I got the Presidential Award from the ACVP, a swell group of geniuses. Nun, ich habe eine der höchsten Auszeichnungen der ACVP inne, einer Gruppe von großartigen Genies. This Is What It Sounds Like (2015)
The CVR is on Wednesday. Die CVR-Sache ist am Mittwoch. Sully (2016)
( man on radio ) And a big good morning to you all, this is Kansas City's morning news with Bill Thomas and Michael Petrenally here on 94.2 KTCV. Hier sind die Morgennachrichten von Kansas City, mit Bill Thomas und Michael Petronelli, auf 94, 2 KTCV, Rupture (2016)
I'm not the guy outside of YMCA yelling at people to repent. Sag nicht von Gott. Ich bin nicht der Kerl, der vor dem CVJM steht und aufruft, Buße zu tun. The Strangled Heart (2016)
What do you know about Timothy McVeigh? Was wissen Sie über Timothy McVeigh? Imperium (2016)
Timothy McVeigh was a decorated Gulf war veteran. Hier. Timothy McVeigh war ein dekorierter Golfkriegsveteran. Imperium (2016)
Timothy McVeigh was reenacting that scene from the Turner diaries. McVeigh spielte diese Szene aus den "Turner Diaries" nach. Imperium (2016)
Theleadersof themovement provideinspiration, buttheyalsoencourage hiddencellsactindependently likeTimothyMcVeigh andTerryNichols. Die Anführer der Bewegung liefern die Inspiration und ermutigen versteckte Terrorzellen, eigenständig zu handeln. Wie Timothy McVeigh und Terry Nichols. Imperium (2016)
You guys remember Timothy McVeigh's last words? Erinnert ihr euch an Timothy McVeighs letzte Worte? Imperium (2016)
Not from CVS, not from Walgreens. Nicht von CVS nicht von Walgreens. Teenage Mutant Milk-Caused Hurdles (2016)
We're also taking volunteers to work our phone bank, so if you're interested, please contact the Glenwood ymca and lend us a hand. Wir werden unsere Telefonzentrale mit Freiwilligen besetzen, falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie bitte den CVJM von Glenwood und helfen Sie uns. I Went to the Woods (2016)
Timothy McVeigh won the Bronze Star and John Wayne Gacy was a clown, much like the man we suspect Dr. Thorpe murdered. Timothy McVeigh bekam den Bronze Star und John Wayne Gacy war ein Clown, ähnlich wie der Mann, der, wie wir vermuten, von Dr. Thorpe ermordet wurde. Crowned Clown, Downtown Brown (2017)
Took them to the YWCA. Sie sind jetzt beim CVJF. The Shore (2016)
This is my partner, Agent Fleetwood. Agent McVie. Das ist mein Partner, Agent Fleetwood. Ladies Drink Free (2017)
Embedded with MACV-SOG. Spezialeinsatztruppe MACV-SOG. Kong: Skull Island (2017)
When I told you I was back, I did not mean JCVD. Als ich sagte, ich sei zurück, meinte ich nicht "JCVD". Pilot (2016)
Please do send in his CV. I'll add it to the pile. กรุณาส่ง CV เขา ผมจะเพิ่มเข้าไปในผู้สมัคร Episode #3.5 (2009)
Who is the oldest? Necval, Schriftsteller... Hangmen Also Die! (1943)
The following 3 persons will step forward. Necval, Skalda, Votruba. Hangmen Also Die! (1943)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ซีวีดี(n) CVD, See also: compact video, Syn. คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
ประวัติย่อ(n) resume, See also: curriculum vitae, CV, Example: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม, Thai Definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง[møtoēsai rapjāng] (n, prop) EN: motorcycvle transport  FR: moto-taxi [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
MCVOY M AH0 K V OY1
MCVEY M AH0 K V EY1
MCVEA M AH0 K V IY1
MCVAY M AH0 K V EY1
BECVAR B EH1 K V ER0
MACVIE M AE1 K V IY0
MCVICAR M AH0 K V IH1 K ER0
MCVEIGH M AH0 K V EY1
MACVICAR M AH0 K V IH1 K ER0
MCVICKER M AH0 K V IH1 K ER0
MCVEIGH'S M AH0 K V EY1 Z
MACVICAR'S M AH0 K V IH1 K ER0 Z

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
简历[jiǎn lì, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] Curriculum Vitae (CV); résumé (resume); biographical notes #9,667 [Add to Longdo]
履历表[lǚ lì biǎo, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] curriculum vitae (CV); resume #68,375 [Add to Longdo]
麦克维[mài kè wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄨㄟˊ, / ] (Timothy) McVeigh #152,698 [Add to Longdo]
履历片[lǚ lì piàn, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] curriculum vitae (CV) [Add to Longdo]
皮层性视损伤[pí céng xìng shì sǔn shāng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] cortical visual impairment (CVI) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Kap Verde [ geogr. ]Cape Verde (cv) [Add to Longdo]
CVJM : Christlicher Verein Junger MenschenYMCA : Young Men's Christian Association [Add to Longdo]
Lebenslauf { m }CV, cv : curriculum vitae [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
略歴[りゃくれき, ryakureki] (n) brief personal record; short curriculum vitae; short CV; (P) #2,309 [Add to Longdo]
レポジトリ[repojitori] (n) { comp } repository (esp. in version control systems like CVS, SVN, etc.) [Add to Longdo]
格納容器[かくのうようき, kakunouyouki] (n) (See 原子炉格納容器) containment vessel (nuclear reactor); CV [Add to Longdo]
身元照会先[みもとしょうかいさき, mimotoshoukaisaki] (n) reference (e.g. on CV, resume) [Add to Longdo]
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) { comp } CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4575 seconds, cache age: 17.13 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม