ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acv

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acv-, *acv*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา acv มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *acv*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acvabbr. aterial/carotid/ventricular

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Embedded with Macv-Sog.ฝังตัวกับหน่วยสังเกตการพิเศษเวียดนาม Kong: Skull Island (2017)
Zammis.Dracvi! Enemy Mine (1985)
Jareeba Zammis.Dracvi Zammis? Jeriba Zammis? Enemy Mine (1985)
[ALIEN LANGUAGE]Avani Zammis? Dracvi! Enemy Mine (1985)
Dr. Macvittie,what can youNtell us about the lawsuit?Dr. Macvittie, was können sie uns über das Gerichtsverfahren sagen. Soldier's Heart (2008)
Leonard macvittie?Leonard Macvittie? Soldier's Heart (2008)
Dr. Leonard macvittie.Dr. Leonard Macvittie. Soldier's Heart (2008)
The page where dr. Prender accuses dr.NMacvittie here of knowing the therapy was bogus.Die Seite, wo Dr. Prender Macvittie beschuldigt, gewusst zu haben, dass die Therapie Schwindel war. Soldier's Heart (2008)
When this is published,maybeNthey'll sue dr. Macvittie this time.Wenn das veröffentlich wird, werden sie diesmal vielleicht Dr. Macvittie verklagen. Soldier's Heart (2008)
These are dr. Macvittie'sNprints from the manuscript page.Das sind Dr. Macvitties Fingerabdrücke von der Manuskript Seite. Soldier's Heart (2008)
You're not setting the boundaries here.MacVICAR: Sie haben hier nichts zu bestimmen. Red Brick and Ivy (2008)
Yes.MacVICAR: Ja. Red Brick and Ivy (2008)
He needs a cabg...Er braucht ein ACVB. Pilot (2012)
The MacKenzies, the MacBeolains, the MacVinishes...Die MacKenzies, die MacBeolains, die MacVinishes... Rent (2014)
Well, I got the Presidential Award from the ACVP, a swell group of geniuses.Nun, ich habe eine der höchsten Auszeichnungen der ACVP inne, einer Gruppe von großartigen Genies. This Is What It Sounds Like (2015)
Embedded with MACV-SOG.Spezialeinsatztruppe MACV-SOG. Kong: Skull Island (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
MACVIE    M AE1 K V IY0
MACVICAR    M AH0 K V IH1 K ER0
MACVICAR'S    M AH0 K V IH1 K ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hovercraft \hov"er*craft\, n.
   A vehicle that rides over water or land supported by the
   pressure of a stream of air generated by downward-thrusting
   fans, and is propelled forward by an air propeller; also
   called {ACV} and {air-cushioned vehicle}. [Mostly found in
   Great Britain]
   [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top