*putrid* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


55 ผลลัพธ์ สำหรับ *putrid*
ภาษา
/P Y UW1 T R IH0 D/
หรือค้นหา: putrid, -putrid-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
putrid(adj) เน่าเหม็น, See also: เหม็น, Syn. rotten, rancid, stinking, Ant. thriving
putrid(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, Syn. foul, lousy
putrid(adj) ซึ่งไร้ค่า
putridity(n) การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น), Syn. decay, filty
putridness(n) การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น)

Hope Dictionary
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย, เหม็นเน่า, เน่าบูด, มีคุณภาพเลวมาก, เสื่อม, เสื่อมโทรม., See also: putridity, putridness n., Syn. rotten, fetid

Nontri Dictionary
putrid(adj) เน่า, เน่าเปื่อย, เหม็นโฉ่

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
putridเน่าเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me "ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย", \ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore! และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อย! Hocus Pocus (1993)
Putrid vapours rising ไอเน่าเสียเพิ่มขึ้น James and the Giant Peach (1996)
Like a putrid cinnamon. อบเชย ที่กำลังเสีย. The Fourth Kind (2009)
That is the putrid stench of failure. (เสียงจาม) นั้นมันเป็นผลเสียของการล้มเลว Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Like eh.. that putrid, kinda like your sweater. แบบ.. The Switch (2010)
In fact, the only thing that's settling here is the sediment at the bottom of your putrid water. ความจริงแล้ว สิ่งเดียวที่เราจะตกลงที่นี่ คือตะกอนที่ตกอยู่ใต้น้ำที่เน่าเหม็นของคุณ ได้มั้ย Discovery (2012)
They're putrid now. แผลมันเน่าเหม็นหมดแล้ว Unholy Night (2012)
Is it true you exhume putrid spectre of decimation? จริงหรือไม่ ที่เจ้าขุดเอาสิ่งเก่าเสื่อมโทรมน่ารังเกียจดังวิธีการสังหารหมู่มาใช้น่ะ? Blood Brothers (2013)
Is putrid, decaying flesh คือกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อที่ย่อยสลายแล้ว FZZT (2013)
You'd rather be listening to those putrid new songs? ชอบเพลงรอบกองไฟแต๋วแหววเหรอ Hotel Transylvania 2 (2015)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เน่าเหม็น(adj) stinking, See also: rancid, putrid, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ซากศพส่งกลิ่นเน่าเหม็นลอยมา, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
สาง(n) odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai Definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
เฟอะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟะ, Example: ฉันเกลียดเนื้อเฟอะที่แขนและหน้าของเขา, Thai Definition: ที่เลอะเปรอะเป็นหนอง
เฟะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, Example: พอเขาเล่าถึงตอนที่เห็นหน้าเฟะของผู้หญิงคนนั้น ทุกคนก็กระโดดเข้ามารวมกันทันที, Thai Definition: ที่เละเทะเปรอะเป็นหนอง
เฟะฟะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, เฟะ, Example: ฝรั่งผลนั้นมีเนื้อเน่าเฟะฟะกินไม่ได้แล้ว, Thai Definition: ที่เละเทะสกปรกเพราะเน่า เป็นต้น
เปื่อยเน่า(v) rot, See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid, Syn. ยุ่ย, ผุ, เปื่อยยุ่ย, ผุพัง, เละ, Example: ร่างกายของเขาเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน
ตืด(adj) smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai Definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
ท้องผุท้องพัง(adj) putrid, Example: ปลาท้องผุท้องพังแบบนี้จะทอดให้น่าทานได้อย่างไร, Thai Definition: ท้องปลาทูเป็นต้นที่ไม่ค่อยสด เมื่อทอดแล้วมีลักษณะแตกโหว่
บูด(adj) rancid, See also: spoiled, putrid, Syn. เสีย, Example: ฉันเอาข้าวบูดไปเทให้ปลากินหมดแล้ว, Thai Definition: ที่มีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแสดงว่าเสีย
โฉ่ฉาว(adj) notorious, See also: stinking, foul, putrid, Syn. อื้ออึง, เกรียวกราว, ฉาวโฉ่, Example: ผลการตัดสินออกมาแล้วว่า เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโฉ่ฉาวดังกล่าว
ความเน่า(n) rottenness, See also: decomposition, putridity, decay, Syn. ความเน่าเหม็น, Thai Definition: การเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเสีย(v) be rotten, See also: be putrid, putrefy, Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น, Example: น้ำในแม่น้ำลำคลองในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเน่าเสียมากขึ้น, Thai Definition: เสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเสีย(adj) rotten, See also: stinking, putrid, decayed, Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น, Example: ของเน่าเสียเหล่านี้ต้องกำจัดให้หมดไปจะได้ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น, Thai Definition: เกี่ยวกับสิ่งที่เสียและมีกลิ่นเหม็น
เน่าเหม็น(v) be rotten, See also: be putrid, putrefy, Syn. เน่า, เหม็น, Example: ขณะนี้แม่น้ำหลายสายเน่าเหม็นแล้ว, Thai Definition: เสียและมีกลิ่นเหม็น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บูด[būt] (v) EN: go bad ; become putrid ; go sour  FR: putréfier ; rancir
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
การเน่าเสีย[kān naosīa] (n) EN: decomposition ; decay ; putridity  FR: décomposition [ f ]
กลิ่นอับ[klin ap] (n, exp) EN: bad smell ; bad odour  FR: mauvaise odeur [ f ] ; odeur putride [ f[ ; puanteur [ f ]
เน่า[nao] (adj) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad  FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เปื่อยเน่า[peūay nao] (v, exp) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid
สาง[sāng] (adj) EN: putrid

CMU Pronouncing Dictionary
PUTRID

Oxford Advanced Learners Dictionary
putrid
putridity

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[rú, ㄖㄨˊ, ] to eat; (extended meaning) to endure; a putrid smell; vegetables; roots (inextricably attached to the plant); surname Ru, also used in given names; (used erroneously for 菇 mushroom) #24,739 [Add to Longdo]
腐臭[fǔ chòu, ㄈㄨˇ ㄔㄡˋ,  ] rotten (smell); stinking; putrid #66,652 [Add to Longdo]
茹鱼[rú yú, ㄖㄨˊ ㄩˊ,   /  ] putrid fish [Add to Longdo]
[cī, ㄘ, ] a putrid carcass [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Verderblichkeit { f }putridness [Add to Longdo]
Verderbtliche { n }putridity [Add to Longdo]
verdorbenputrid [Add to Longdo]
verdorben { adv }putridly [Add to Longdo]
verfaultputrid [Add to Longdo]
verfault { adv }putridly [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
カビ臭い;かび臭い;黴臭い[かびくさい(かび臭い;黴臭い);カビくさい(カビ臭い), kabikusai ( kabi kusai ; bai kusai ); kabi kusai ( kabi kusai )] (adj-i) musty; putrid [Add to Longdo]
死臭[ししゅう, shishuu] (n) putrid smell of a corpse [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.035 seconds, cache age: 514.415 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม