decay แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


97 ผลลัพธ์ สำหรับ decay  D IH0 K EY1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -decay-, *decay*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
decay(n) การย่อยสลาย, See also: การเน่าเปื่อย, การผุพัง, Syn. decomposition, deterioration, putrefaction, rot, rotting, spoiling
decay(n) การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์), See also: การสลายอนุภาคหรือรังสี, Syn. disintegration, degeneration, radioactive decay
decay(n) การเสื่อมลง, See also: ความตกต่ำ, ความทรุดโทรม, การเลวลง, การด้อยลง, การเสื่อมถอย, Syn. deterioration, decadence, degeneration
decay(vt) ทำให้เสื่อมลง, See also: ทำให้ด้อยลง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้ทรุดโทรม, Syn. deteriorate
decay(vt) ย่อยสลาย, See also: ผุพัง, สลาย, ย่อย, เน่า, เปื่อย, Syn. rot, decompose, degenerate, spoil, wither, putrefy
decay(vt) เสื่อมลง, See also: ด้อยลง, ตกต่ำ, เลวลง, เสื่อมโทรม, เสื่อมถอย, ทรุดโทรม, Syn. crumble, deteriorate, decline, ruin

Hope Dictionary
decay(ดิเค') { decayed, decaying, decays } vt., n. (การ) เน่าเปื่อย, ผุพัง, เสื่อมลง, ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย, ทำให้ผุพัง, ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง

Nontri Dictionary
decay(n) ความเน่าเปื่อย, การเสื่อมสลาย, ความผุพัง, ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, เน่าเปื่อย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decay currentกระแสเสื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
decay timeช่วงเวลาลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decay timeเวลากระแสเสื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Decayการสลายตัว [การแพทย์]
decayสลาย, กระบวนการที่นิวเคลียสกัมมันตรังสีสลายไปเป็นนิวเคลียสอื่นซึ่งอาจเป็นนิวเคลียสกัมมันตรังสีหรือไม่เป็นก็ได้ พร้อมกับให้อนุภาคหรือรังสีออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Decay chainลูกโซ่การสลายกัมมันตรังสี , อนุกรมของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เรียกว่านิวไคลด์แม่ สลายตัวเป็นนิวไคลด์ลำดับต่อ ๆ กันไป ที่เรียกว่านิวไคลด์ลูก จนถึงผลผลิตสุดท้ายที่เป็นนิวไคลด์เสถียร [นิวเคลียร์]
Decay Constantค่งคงที่ของการสลาย [การแพทย์]
decay constantค่าคงตัวการสลาย, ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่นิวเคลียสกัมมันตรังสีจะสลายได้ใน 1 หน่วยเวลา เป็นค่าคงตัวสำหรับธาตุกัมมันตรังสีหนึ่ง ๆ  ใช้สัญลักษณ์ λ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Decay, radioactiveการสลาย(กัมมันตรังสี), การแปลงนิวเคลียสที่เกิดขึ้นเองของนิวไคลด์กัมมันตรังสีหนึ่งให้เป็นนิวไคลด์อีกชนิดหนึ่ง หรือชนิดเดิมที่มีสถานะพลังงานต่างกัน กระบวนการนี้ทำให้จำนวนอะตอมกัมมันตรังสีของสารตั้งต้นลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยมีการปล่อยอนุภาคแอลฟา หรืออนุภาคบีตา และหรือรังสีแกมมาออกมา หรือมีการจับยึดแบบนิวเคลียร์ (nuclear capture) หรือการสลัดอิเล็กตรอนออกจากวงโคจร หรือการแบ่งแยกนิวเคลียส คำนี้มีความหมายเหมือนกับ radioactive disintegration [นิวเคลียร์]
Decay, Spontaneousการสลายตัวตามธรรมชาติ [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
decay(n, vt) [ n ]การค่อยๆเสื่อมลง, การสูยเสียสุขภาพ กำลัง สติปัญญา, การเสื่อมสลาย, การเน่าเปื่อย [ v ]ผุพัง, เน่าเปื่อย, เสื่อมลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed. ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น The Road Warrior (1981)
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes. ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ Day of the Dead (1985)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility. บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
Corpse is in advanced stages of decay and desiccation. ร่างนี้สูง 156 เซนติเมตร หนักอย่างมาก 52 ปอนด์ Deep Throat (1993)
Vanish your blemishes, tooth decay say light thighs we'll pay the way a roll in the the hay a new chauffeur's day ความเจ็บป่วย หรือแม้ ฟันผุ ก็สลายไป say light thighs we'll pay the way หรืออยากสนุกทั้งวันกับ chauffeur คนใหม่ Shrek 2 (2004)
All these drugs are responsible for... the moral decay of this countries' young. ยาเสพติดพวกนี้ควรรับผิดชอบต่อ... การเสื่อมลงของศีลธรรม ของคนหนุ่มประเทศนี้ The Bank Job (2008)
Maybe fear of abandonment speaks to his history. But eventually even an embalmed body will decay and he finds himself in need of new victims. แต่สุดท้ายแล้วศพที่ดองก็จะเสื่อม ทำให้เค้าต้องหาเหยื่อรายใหม่ Cold Comfort (2009)
I killed her and I set, Lucifer free. # it was a monday # # day like any other day # # I left a small town # # for the apple in decay # # it was my destiny # # it's what we needed to do # # they were telling me # ผมฆ่าเธอ และผมปล่อยลูซิเฟอร์ออกมา ไปติดยามาอีกรึไง เลือดนังนั่นหรืออะไรล่ะ นายคือดาบของไมเคิล Good God, Y'All (2009)
On the decays of highly excited massive string states. เรื่องการแตกดับของสภาพมวลสาร ในทฤษฎีเส้นเชือก The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Your body will decay but your spirit lingers on. แม้ร่างของนายจะเสื่อมสลาย แต่จิตวิญญาณยังคงอยู่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
But people are so unreliable, they sicken decay and die. แต่สำหรับคนเรามันไม่มีความมั่นคง เดี๋ยวก็ป่วย ทรุดโทรม และตายในที่สุด The Tourist (2010)
I realized the process of decay has begun. I realized the process of decay has begun. Disciple (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decayAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
decayA mother must protect her child's teeth from decay.
decayDecaying food.
decayFood decays quickly in hot weather.
decayFruits decay in the sun.
decayFruits tend to decay soon.
decayHis memory has been decaying because of age.
decayI got my decayed tooth pulled out.
decayI think I have a decayed tooth.
decayMany local traditions have fallen into decay in recent years.
decayMeat decays quickly in warm weather.
decayMere decay produces richer life.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผุกร่อน(v) decay, See also: rot, decompose, putrefy, Syn. ผุพัง, กร่อน, Example: กำแพงของวัดผุกร่อนไปตามอายุขัย ซึ่งเหลือไว้แต่ซากที่พอให้รู้ว่าเป็นแนวกำแพง, Thai Definition: สึกหรอร่วนยุ่ยไปเองไปทีละน้อยเพราะหมดสภาพเดิม
ฟันผุ(n) decayed tooth, See also: bad tooth, caries, Example: ปัญหาโรคฟันที่พบบ่อยในเด็กคือปัญหาฟันผุ เพราะเด็กๆ มักจะไม่ชอบแปรงฟัน, Thai Definition: โรคฟันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำลายฟัน มีอาการปวด
เปื่อยเน่า(v) rot, See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid, Syn. ยุ่ย, ผุ, เปื่อยยุ่ย, ผุพัง, เละ, Example: ร่างกายของเขาเปื่อยเน่าจนกลายเป็นอาหารของหนอน
เปื่อย(v) rot, See also: decay, soft, tender, decompose, Syn. ยุ่ย, เปื่อยยุ่ย, Ant. เหนียว, Example: เนื้อตุ๋นในหม้อเปื่อยได้ที่แล้ว, Thai Definition: ขาด หลุด หรือยุ่ยง่าย
เน่าเปื่อย(v) decay, See also: rot, decompose, spoil, Syn. เน่า, ผุผัง, Example: ซากของสัตว์เน่าเปื่อยอยู่ใต้มูลดินนี้เป็นเวลาหลายร้อยปี
ความทรุดโทรม(n) dilapidation, See also: decay, decline, Syn. ความชำรุด, ความชำรุดทรุดโทรม, Example: บ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มีความทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด
เสื่อมโทรม(adj) decadent, See also: decaying, immoral, low, dissolute, declining, Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม, Example: สังคมในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าอยู่ในจุดเสื่อมโทรม, Thai Definition: เกี่ยวกับการเสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บูด[būt] (adj) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented  FR: rance ; putride ; putréfié
ชำรุด[chamrut] (v) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชำรุดทรุดโทรม[chamrutsutsōm] (v, exp) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown
ฟันผุ[fan phu] (n, exp) EN: decayed tooth ; bad tooth ; caries  FR: carie (dentaire) [ f ] ; dent cariée [ f ] ; dent gâtée [ f ]
การเน่าเสีย[kān naosīa] (n) EN: decomposition ; decay ; putridity  FR: décomposition [ f ]
การสลายตัว[kān salāitūa] (n, exp) EN: radioactive decay ; decomposition
ความเสื่อม[khwām seūam] (n) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration  FR: décadence [ f ] ; déclin [ m ] ; détérioration [ f ]
แหล่งเสื่อมโทรม[laeng seūamsōm] (n) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline  FR: taudis [ mpl ] ; bidonville [ m ]
หลอ[lø] (v) EN: be decayed ; be broken

CMU Pronouncing Dictionary
DECAY D IH0 K EY1
DECAYS D AH0 K EY1 Z
DECAYED D IH0 K EY1 D
DECAYING D IH0 K EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
decay (v) dˈɪkˈɛɪ (d i1 k ei1)
decays (v) dˈɪkˈɛɪz (d i1 k ei1 z)
decayed (v) dˈɪkˈɛɪd (d i1 k ei1 d)
decaying (v) dˈɪkˈɛɪɪŋ (d i1 k ei1 i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] decay; rotten #7,814 [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, / ] decayed teeth; dental caries #8,058 [Add to Longdo]
衰败[shuāi bài, ㄕㄨㄞ ㄅㄞˋ,   /  ] decay #32,734 [Add to Longdo]
衰变曲线[shuāi biàn qū xiàn, ㄕㄨㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ,    线 /    ] decay curves [Add to Longdo]
衰变热[shuāi biàn rè, ㄕㄨㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄖㄜˋ,    /   ] decay heat [Add to Longdo]
衰变链[shuāi biàn liàn, ㄕㄨㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˋ,    /   ] decay chain [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abklingcharakteristik { f }decay characteristic [Add to Longdo]
Abklingfaktor { m }decay factor [Add to Longdo]
Abklingkonstante { f }decay constant [Add to Longdo]
Abklingrate { f }decay rate [Add to Longdo]
Abklingzeit { f }decay time [Add to Longdo]
Zerfall { m } (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material) [Add to Longdo]
Zerfallsrate { f }decay rate [Add to Longdo]
Zerfallswärmeleistung { f }decay heat [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
崩壊(P);崩潰[ほうかい, houkai] (n, vs) (1) (See 崩れる) collapse; crumbling; breaking down; caving in; (2) (See α崩壊) decay (physics); (P) #3,118 [Add to Longdo]
衰退[すいたい, suitai] (n, vs) decline; decay; (P) #8,277 [Add to Longdo]
荒廃[こうはい, kouhai] (n, vs) ruin; destruction; devastation; waste; decay; (P) #14,707 [Add to Longdo]
腐敗[ふはい, fuhai] (n, vs, adj-no) decay; depravity; (P) #15,539 [Add to Longdo]
ディケイ[deikei] (n) decay [Add to Longdo]
デケイ[dekei] (n, vs) { comp } decay [Add to Longdo]
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay [Add to Longdo]
ベータ崩壊;β崩壊[ベータほうかい, be-ta houkai] (n) beta decay [Add to Longdo]
α崩壊;アルファ崩壊[アルファほうかい, arufa houkai] (n) alpha decay [Add to Longdo]
γ崩壊;ガンマ崩壊[ガンマほうかい, ganma houkai] (n) gamma decay [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
デケイ[でけい, dekei] decay (vs) [Add to Longdo]
減衰[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping [Add to Longdo]
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4918 seconds, cache age: 1.525 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม