ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiritualism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiritualism-, *spiritualism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spiritualismเจตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiritualismการเข้าทรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So it's not spiritualism or nationalism.มันไม่ใช่เรื่องของจิตใจหรือความรักชาติ Gandhi (1982)
The work of spiritualism will rouse humanity... to a new, moral earnestness.สิ่งนี้จะกระตุ้นมนุษยชาติ.. ให้คำนึงถึงคีลธรรมมากขึ้น The Illusionist (2006)
You don't believe in this spiritualism stuff, do you?คุณคงไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ใช่มั้ย? The Woman in Black (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spiritualism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiritualism

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spiritualismus { m }spiritualism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピリチュアリズム[supirichuarizumu] (n) spiritualism [Add to Longdo]
交霊術;降霊術[こうれいじゅつ, koureijutsu] (n) necromancy; spiritism; spiritualism [Add to Longdo]
口寄せ;口寄(io)[くちよせ, kuchiyose] (n, vs) (1) spiritualism; spiritism; channeling; summoning a spirit and giving him voice (esp. when done by a female shaman); (n) (2) (See 巫女・みこ・2) medium; channeler [Add to Longdo]
降神[こうしん, koushin] (n) spiritualism; spiritism [Add to Longdo]
降神術[こうしんじゅつ, koushinjutsu] (n) spiritualism [Add to Longdo]
心霊術[しんれいじゅつ, shinreijutsu] (n) spiritualism; spiritualistic ability; ability to cause psychic phenomena [Add to Longdo]
精神主義[せいしんしゅぎ, seishinshugi] (n) spiritualism; idealism [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]
唯心[ゆいしん, yuishin] (n) (1) { Buddh } doctrine that all phenomena are produced from consciousness (a central teaching of the Avatamska sutra); (2) (See 唯物) spiritualism (in philosophy) [Add to Longdo]
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] (n) spiritualism; idealism; mentalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiritualism \Spir"it*u*al*ism\, n.
   1. The quality or state of being spiritual.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The doctrine, in opposition to the
    materialists, that all which exists is spirit, or soul --
    that what is called the external world is either a
    succession of notions impressed on the mind by the Deity,
    as maintained by Berkeley, or else the mere educt of the
    mind itself, as taught by Fichte.
    [1913 Webster]
 
   3. A belief that departed spirits hold intercourse with
    mortals by means of physical phenomena, as by rappng, or
    during abnormal mental states, as in trances, or the like,
    commonly manifested through a person of special
    susceptibility, called a medium; spiritism; the doctrines
    and practices of spiritualists.
    [1913 Webster]
 
       What is called spiritualism should, I think, be
       called a mental species of materialism. --R. H.
                          Hutton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiritualism
   n 1: (theology) any doctrine that asserts the separate existence
      of God
   2: the belief that the spirits of dead people can communicate
     with people who are still alive (especially via a medium)
   3: concern with things of the spirit [syn: {spirituality},
     {spiritualism}, {spiritism}, {otherworldliness}] [ant:
     {worldliness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top