ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-examination

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-examination-, *self-examination*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-examination (n) sˌɛlf-ɪgzˌæmɪnˈɛɪʃən (s e2 l f - i g z a2 m i n ei1 sh @ n)
self-examination (n) sˌɛlf-ɪgzˌæmɪnˈɛɪʃənz (s e2 l f - i g z a2 m i n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自省[じせい, jisei] (n,vs) self-examination; reflection; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-examination \Self`-ex*am`i*na"tion\, n.
   An examination into one's own state, conduct, and motives,
   particularly in regard to religious feelings and duties.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-examination
   n 1: the contemplation of your own thoughts and desires and
      conduct [syn: {introspection}, {self-contemplation}, {self-
      examination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top