ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reefer

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reefer-, *reefer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reefer[N] เสื้อแจ็กเก็ตขนสัตว์ตัวสั้น
reefer[SL] ตู้เย็น
reefer[SL] บุหรี่ยัดไส้กัญชา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cigarettes, a bag of reefer - if that's your thing - a bottle of brandy to celebrate your kid's high-school graduation.บุหรี่, ถุงเย็น - ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณ - บรั่นดีหนึ่งขวดเพื่อเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาโรงเรียนมัธยมเด็กของคุณ The Shawshank Redemption (1994)
- You're sure that everybody's hooked on pills or reefer. - Right.คุณแน่ใจได้เลยว่าทุกคนติดยา ไม่ก็ยาสูบ ใช่ Let the Truth Sting (2007)
I tried me some reefer when I was 12,I almost coughed up a lung.ฉันเคยเล่นยาตอนอายุ 12 ปอดฉันจะไม่เหลือแล้ว Good Fences (2007)
A little reefer?บุหรี่ยัดไส้ใช่มั้ย? Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Yeah, then they baked it with reefer in it.นี่, พอน่า ใช่ใบเขียวๆนั่นเนื้อแน่นอน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I smoke a little reefer...ฉันสูบกัญชานิดหน่อย... Frankie & Alice (2010)
All perishables go in the reefer. All right.- ของสดเอาไปใส่ตู้เย็น Iwo Jima (2010)
He's a fucking' reefer addict.เขาติดยาเสพติดกัญชาครับ '. The Iceman (2012)
Agent Hotchner, the boy smoked reefer, ran with the wrong crowd.เจ้าหน้าที่ฮอชเนอร์ เขาสูบกัญชา คบคนผิด  ()
Lucien, reefer.กัญชา Kill Your Darlings (2013)
MAN 1: (OVER RADIO) We need five minutes on that reefer bow.MAN 1 (วิทยุ) เราต้องห้า นาทีในโบว์แมนที่. Captain Phillips (2013)
Zambi, weed, stack, root, reefer...แซมบี้, วีด, สแตก, รูธ, รีฟเฟอร์ ... Pizza Box (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reefer    (n) rˈiːfər (r ii1 f @ r)
reefers    (n) rˈiːfəz (r ii1 f @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seemannsjacke {f}; Reefer {m}reefer [slang] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reefer \Reef"er\ (r[=e]f"[~e]r), n.
   1. (Naut.) One who reefs; -- a name often given to
    midshipmen. --Marryat.
    [1913 Webster]
 
   2. A close-fitting jacket or short coat of thick cloth.
    [1913 Webster]
 
   3. A marijuana cigarette. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reefer
   n 1: marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking [syn:
      {joint}, {marijuana cigarette}, {reefer}, {stick},
      {spliff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top