ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lewdness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lewdness-, *lewdness*, lewdnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lewdness(n) ความลามก, See also: ความเลวทราม, Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity

English-Thai: Nontri Dictionary
lewdness(n) ตัณหา, ความแพศยา, ความลามก, ความเสเพล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Disciplinary confinement 7 times! Lewdness in publicโดนตักเตือนทางวินัย 7 ครั้ง ทำอนาจารในที่สาธารณะ Crazy First Love (2003)
There's an air of lewdness here that I haven't sensed before.นี่มีบรรยากาศของความลามกอยู่แถวนี้ ที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อน Love Now (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาม[kām] (n) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama  FR: plaisir sexuel [ m ] ; plaisir charnel [ m ] ; érotisme [ m ] ; sensualité [ f ] ; désir sexuel [ m ] ; envie [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lewdness

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪性[あくせい, akusei] (adj-na, n, adj-no) evil nature; licentiousness; lewdness #14,492 [Add to Longdo]
淫蕩[いんとう, intou] (adj-na, n) dissipation; lewdness [Add to Longdo]
淫奔[いんぽん, inpon] (adj-na, n) lewdness; lasciviousness [Add to Longdo]
好色[こうしょく, koushoku] (adj-na, n, adj-no) lust; sensuality; lewdness; (P) [Add to Longdo]
邪淫[じゃいん, jain] (n) lewdness [Add to Longdo]
助兵衛[すけべえ, sukebee] (adj-na, n) (See 助平・すけべい) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助兵衛根性[すけべえこんじょう, sukebeekonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
助平;助け平(io)[すけべい;すけべ, sukebei ; sukebe] (adj-na, n) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助平根性[すけべいこんじょう, sukebeikonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lewd \Lewd\ (l[=u]d), a. [Compar. {Lewder} (-[~e]r); superl.
   {Lewdest}.] [{OE}. lewed, lewd, lay, ignorant, vile, AS.
   l[=ae]wed laical, belonging to the laity.]
   1. Not clerical; laic; laical; hence, unlearned; simple.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For if a priest be foul, on whom we trust,
       No wonder is a lewed man to rust.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So these great clerks their little wisdom show
       To mock the lewd, as learn'd in this as they. --Sir.
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the lower classes, or the rabble; idle and
    lawless; bad; vicious. [Archaic] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       But the Jews, which believed not, . . . took unto
       them certain lewd fellows of the baser sort, . . .
       and assaulted the house of Jason.   --Acts xvii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       Too lewd to work, and ready for any kind of
       mischief.               --Southey.
    [1913 Webster]
 
   3. Given to the promiscuous indulgence of lust; dissolute;
    lustful; libidinous. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Suiting, or proceeding from, lustfulness; involving
    unlawful sexual desire; as, lewd thoughts, conduct, or
    language.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lustful; libidinous; licentious; profligate; dissolute;
     sensual; unchaste; impure; lascivious; lecherous;
     rakish; debauched. -- {Lewd"ly}, adv. -- {Lewd"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lewdness
   n 1: the trait of behaving in an obscene manner [syn:
      {obscenity}, {lewdness}, {bawdiness}, {salaciousness},
      {salacity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top