ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hogback

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hogback-, *hogback*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hogbackn. หลังโก่ง,การโก่งหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hogbackเขาหนอกวัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hogback \Hog"back`\, n.
   1. (Arch.) An upward curve or very obtuse angle in the upper
    surface of any member, as of a timber laid horizontally;
    -- the opposite of {camber}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) See {Hogframe}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) A ridge formed by tilted strata; hence, any ridge
    with a sharp summit, and steeply sloping sides.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hogframe \Hog"frame`\, n. (Steam Vessels)
   A trussed frame extending fore and aft, usually above deck,
   and intended to increase the longitudinal strength and
   stiffness. Used chiefly in American river and lake steamers.
   Called also {hogging frame}, and {hogback}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hogback
   n 1: a narrow ridge of hills [syn: {hogback}, {horseback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top