หรือคุณหมายถึง genaü?
Search result for

genaue

(5 entries)
(0.0547 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genaue-, *genaue*
Possible hiragana form: げなうえ
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genaues Platzieren (Plazieren [alt]) (eines Balles im Tennis) [alt]placement [Add to Longdo]
genaue Prüfung {f}scruting [Add to Longdo]
genauer {adv}particularly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
糾明[きゅうめい, kyuumei] genaue_Untersuchung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  genaue [gənauə]
     accurately; precisely
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top