ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endoscope

EH1 N D OW0 S K OW2 P   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endoscope-, *endoscope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endoscope[N] เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือผ่าตัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endoscopeส่องกล้องดูกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร,กล้องส่องตรวจ,เครื่องส่องตรวจภายใน [การแพทย์]
Endoscopesกล้องส่องตรวจภายในอวัยวะของร่างกาย [TU Subject Heading]
Endoscopes, Lightเครื่องส่องตรวจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna feed this endoscope down your esophagus, try to find where your heart might be damaged.เราจะเอากล้องนี่ใส่ไปทางหลอดอาหารของคุณ เพื่อที่จะหาว่า หัวใจของคุณมีข้อบกพร่องตรงไหน The Right Stuff (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOSCOPE EH1 N D OW0 S K OW2 P

Japanese-English: EDICT Dictionary
レーザー内視鏡[レーザーないしきょう, re-za-naishikyou] (n) laser endoscope [Add to Longdo]
胃カメラ[いカメラ, i kamera] (n) endoscope; gastrocamera [Add to Longdo]
経鼻内視鏡[けいびないしきょう, keibinaishikyou] (n) nasal endoscope [Add to Longdo]
内視鏡[ないしきょう, naishikyou] (n) endoscope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endoscope \En"do*scope\, n. [Endo- + -scope.] (Med.)
   An instrument for examining the interior of the body,
   consisting of a flexible tube with lenses and optical fibers
   permitting illumination of the interior site to be inspected,
   and visualization of the interior site from outside the body;
   it often has small surgical instruments attached to the end
   and manipulable from the outside, permitting biopsy or
   surgery. It is used as a non-invasive or minimally invasive
   tool for diagnosis or treatment, especially in organs having
   an external opening such as the rectum, the urethra, and the
   bladder.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endoscope
   n 1: a long slender medical instrument for examining the
      interior of a bodily organ or performing minor surgery

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top