ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

die daumen drücken

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -die daumen drücken-, *die daumen drücken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา die daumen drücken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *die daumen drücken*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll pray for you. And I'll cross my fingers as well.Ich bete für Sie und werde Ihnen auch die Daumen drückenViimne reliikvia (1969)
We'll just have to keep our fingers crossed, okay?Wir müssen nur die Daumen drücken, ok? Man's Best Friend: Part 1 (1987)
I just dropped by to wish Sandy my best.- Sandy die Daumen drückenFace of Evil (1989)
I'll keep my fingers crossed.Ich werde uns die Daumen drückenSummer Camp (1989)
Oh, you bet I'll keep my fingers crossed.Selbstverständlich werde ich den beiden die Daumen drückenThe Source (1989)
You know, um, I've seen this baby take as long as three days to make a match so maybe you guys wanna cross your fingers somewhere else.Ich weiß, äh, dass diese Kiste bis zu 3 Tage für eine Übereinstimmung brauchen kann... also sollten Sie vielleicht woanders die Daumen drückenSe7en (1995)
If we cross our fingers, maybe a flower will grow.Wenn wir die Daumen drücken, wächst vielleicht mal eine Blume drauf. City Hall (1996)
Community here supports them as if they're a World Cup couple.Natürlich wird unsere Gemeinschaft hier in Japan den beiden die Daumen drückenThe City of Lost Souls (2000)
Otherwise, I suggest we all cross our fingers and hope Major Carter and Colonel O'Neill can reach help.Wenn nicht, sollten wir alle die Daumen drücken und darauf hoffen, dass Carter und O'Neill Hilfe erreichen. Redemption: Part 1 (2002)
- Cross our fingers?- Die Daumen drückenRedemption: Part 1 (2002)
All we gotta do now is cross our fingers.Jetzt müssen wir nur noch die Daumen drückenMy Philosophy (2003)
Blair and Chuck-- now there's a couple you can root for.Blair und Chuck. Man kann ihnen nur die Daumen drückenMuch 'I Do' About Nothing (2008)
OK, well, I'll keep my fingers crossed, then.Ok, ich werde dann die Daumen drückenEpisode #1.1 (2008)
Same result, but, you know, you should root for it.Gleicher Ausgang, aber du weißt schon, du solltest die Daumen drückenChuck Versus the Colonel (2009)
"Never before has a production of 'The Sound Of Music'... made me root for the nazis.""Niemals zuvor ließ eine Inszenierung von 'Der Klang der Musik'..." "mich den Nazis die Daumen drücken." The Beantown Bailout Job (2009)
That's why we need to keep our fingers crossed.Deswegen müssen wir auch die Daumen drückenThe Coffee Cup (2009)
That his application gets accepted this year!Lass uns die Daumen drücken, dass seine Anmeldung dieses Jahr akzeptiert wird. Mystery Man (2009)
Sloan. Richard, how's your first day back? Uh, well, so far, so good.Lass uns die Daumen drücken... und hoffen, dass Mom das echte Medikament bekommt, okay? Perfect Little Accident (2010)
- Is that OK?Und die Daumen drücken, okay? Episode #1.8 (2011)
And I think if you could see them, you would not root for them either.Und ich glaube, wenn Sie sie sehen könnten, würden Sie ihnen auch nicht die Daumen drückenThe Hunger Games (2012)
I mean, fingers crossed, though. You know, so many new companies go belly-up. - Terrible.Trotzdem die Daumen drücken, denn viele neue Unternehmen gehen bankrott. Send Out the Clowns (2012)
You should keep your fingers crossed for me.Ich würde mich freuen, wenn Sie mir auch die Daumen drücken würden. Pleasure or Pain (2013)
- I'm going to hold you to that.- Ich werde Ihnen die Daumen drückenStrange Brew (2013)
Especially with global warming, we actually don't know what's going to happen, but we just have to cross fingers and hope for a better future.Die reden von der globalen Erwärmung, wir wissen gar nicht, was passieren wird, aber wir müssen die Daumen drücken und auf eine bessere Zukunft hoffen. The Future (2013)
- What? - Rooting for a little girl to fall.Einem kleinen Mädchen die Daumen drücken, dass es hinfällt? Games People Play (2013)
I'll keep my fingers crossed.Ich werde dir die Daumen drückenThe Devil You Know (2013)
I'll be rooting for you. Thanks, Joe.- ich werde dir die Daumen drückenForgive (2014)
Who wouldn't root for her?Wer würde ihr nicht die Daumen drückenI Did Not See That Coming (2014)
Keep a good thought for Roy. Ok.- und Roy die Daumen drückenBroken Arrow (2015)
We'll just cross our fingers hoping she's a little cool.Jetzt müssen wir die Daumen drücken, dass... Dass sie doch ganz cool ist. Husker du seriøst ingenting? (2016)
And in the meantime, I'm supposed to do what? Cross my fingers and hope you're not possessed?Und ich soll nun die Daumen drücken und hoffen, dass du nicht besessen bist? I Hear You Knocking (2017)
So, fingers crossed, again.Also wieder die Daumen drückenPilot (2017)
Now fingers crossed the battery still has enough juice.Jetzt die Daumen drücken, dass die Batterie noch genug Saft hat. Withdrawal (2017)
I know what you mean. Keep your fingers crossed.Wir müssen die Daumen drückenThree Little Words (1950)

German-Thai: Longdo Dictionary
die Daumen drückenเป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ ส่งใจไปช่วย เช่น Ich drücke dir die Daumen bei der Prüfung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daumen {m} | Daumen {pl} | Daumen drehen | die Daumen drücken | Daumen lutschen | einen grünen Daumen haben [übtr.]thumb | thumbs | to twiddle one's thumbs | to keep one's fingers crossed | to suck the thumb | to have green fingers [fig.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top