ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decagon

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decagon-, *decagon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dodecagonn. รูป12เหลี่ยม12มุมและ12ด้าน.

English-Thai: Nontri Dictionary
decagon(n) รูป 10 เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decagonรูปสิบเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบเหลี่ยม[N] decagon, Example: ฉันยืนดูรูปภาพที่เป็นรูปสิบเหลี่ยมอย่างสนใจ, Thai definition: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 10 เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปสิบเอ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp sip-et līem) EN: hendecagon   
รูปสิบห้าเหลี่ยม[n. exp.] (rūp sip-hā līem) EN: quindecagon ; pentadecagon   
รูปสิบเหลี่ยม[n. exp.] (rūp sip līem) EN: decagon   FR: décagone [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十边形[shí biān xíng, ㄕˊ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] decagon, #759,826 [Add to Longdo]
十角形[shí jiǎo xíng, ㄕˊ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] decagon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十辺形[じゅうへんけい, juuhenkei] (n,adj-no) decagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decagon \Dec"a*gon\, n. [Pref. deca- + Gr. ? a corner or angle:
   cf. F. d['e]cagone.] (Geom.)
   A plane figure having ten sides and ten angles; any figure
   having ten angles. A regular decagon is one that has all its
   sides and angles equal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decagon
   n 1: a polygon with 10 sides and 10 angles

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top