ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullion

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullion-, *cullion*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cullion มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cullion*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scullion[N] คนครัว, See also: คนทำครัว, Syn. drudge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า

English-Thai: Nontri Dictionary
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd pose as a scullion.เจ้าจะแฝงตัว เข้าไปเป็นคนครัว What Is Dead May Never Die (2012)
Scullion? What is a scullion?คนครัวหรือ คนครัวคืออะไร What Is Dead May Never Die (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULLION    S K AH1 L Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scullion    (n) skˈʌlɪəʴn (s k uh1 l i@ n)
scullions    (n) skˈʌlɪəʴnz (s k uh1 l i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küchenjunge {m} | Küchenjungen {pl}scullion | scullions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cullion \Cul"lion\ (k?l"y?n), n. [OF. couillon, coillon, F.
   co?on, a vile fellow, coward, dupe, from OF. couillon,
   coillon, testicle, fr. il the scrotum, fr. L. coleus a
   leather bag, the scrotum.]
   A mean wretch; a base fellow; a poltroon; a scullion. "Away,
   base cullions." --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top