ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conductivity

K AA2 N D AH2 K T IH1 V AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conductivity-, *conductivity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conductivity(n) คุณสมบัติในการสื่อนำพลังงานได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า, ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
conductivity(n) สภาพนำ, กำลังนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conductivityอำนาจสื่อนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conductivityสภาพนำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
conductivityสภาพนำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conductivityสภาพนำ หรือสภาพนำไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Conductivityการนำ, ความสามารถในการนำ, การนำไฟฟ้า, อำนาจสื่อนำ, คุณสมบัติการนำไฟฟ้า, การนำสัญญาณ [การแพทย์]
conductivityสภาพนำ, ความสามารถในการนำไฟฟ้าของตัวนำ เป็นส่วนกลับของสภาพต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น ซีเมนส์ต่อเมตร (S m-1) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conductivity Metersเครื่องมือวัดสภาพนำไฟฟ้า [การแพทย์]
Conductivity, Hydraulicสภาพนำน้ำ, Example: 1) ความสามารถของดินในการให้น้ำไหลผ่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับสมบัติของดิน คือ ขนาดและความต่อเนื่องของช่อง และสมบัติของน้ำ คือ ความเป็นของเหลว (fluidibility) 2) อัตราส่วนระหว่างความเร็วการไหลของน้ำ ต่อแรงขับเคลื่อนของน้ำที่ไหลผ่านดินอย่างช้า ซึ่งสามารถคำนวณได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No signs of conductivity burns, no evidence of nuclear streaming in the tissueไม่มีรอยไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า\ ไม่มีหลักฐานที่บอกว่ามีนิวเคลียร์ไหลเวียนในเนื้อเยื่อ Art Imitates Life (2008)
[ Beeping ] So the computer registers skin conductivity and subdermal capillary structure to calculate a 2, 048-bit verification.แล้วคอมพิวเตอร์ จะจดจำ สภาพเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิว และโครงสร้าง เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง 048 บิต Athens (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพนำ[saphāp nam] (n) EN: conductivity
สภาพนำยิ่งยวด[saphāp nam yingyūat] (n, exp) EN: superconductivity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONDUCTIVITY K AA2 N D AH2 K T IH1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conductivity (n) kˌɒndʌktˈɪvɪtiː (k o2 n d uh k t i1 v i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导电性[dǎo diàn xìng, ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] conductivity (elec.) #78,870 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitfähigkeit { f }; Konduktivität { f } [ phys. ] | Leitfähigkeit des Wassersconductivity | conductivity of water [Add to Longdo]
Leitfähigkeitselektrode { f }conductivity electrode [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超伝導(P);超電導(P)[ちょうでんどう, choudendou] (n) superconductivity; super-conductivity; (P) [Add to Longdo]
伝導性[でんどうせい, dendousei] (n) conductivity [Add to Longdo]
伝導度[でんどうど, dendoudo] (n) conductivity [Add to Longdo]
伝導率[でんどうりつ, dendouritsu] (n) conductivity [Add to Longdo]
電気伝導率[でんきでんどうりつ, denkidendouritsu] (n) electrical conductivity [Add to Longdo]
導電性[どうでんせい, doudensei] (n) conductivity [Add to Longdo]
導電度[どうでんど, doudendo] (n) conductivity [Add to Longdo]
導電率[どうでんりつ, doudenritsu] (n) conductivity [Add to Longdo]
熱伝導率[ねつでんどうりつ, netsudendouritsu] (n) thermal conductivity [Add to Longdo]
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] (n) dielectric constant; permittivity; conductivity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] conductivity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conductivity \Con`duc*tiv"i*ty\
   (k[o^]n`d[u^]k*t[i^]v"[i^]*t[y^]), n.
   The quality or power of conducting, or of receiving and
   transmitting, as heat, electricity, etc.; as, the
   conductivity of a nerve.
   [1913 Webster]
 
   {Thermal conductivity} (Physics), the quantity of heat that
    passes in unit time through unit area of a plate whose
    thickness is unity, when its opposite faces differ in
    temperature by one degree.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conductivity
   n 1: the transmission of heat or electricity or sound [syn:
      {conduction}, {conductivity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top