ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonded

B AA1 N D AH0 D   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonded-, *bonded*, bond, bonde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonded[ADJ] ประกันไว้, See also: ประกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
bonded(adj) ถูกผูกมัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonded goodsสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, I thought we bonded when I didn't put you in a prison cell for breaking into the Royal Barracks.คือว่า ข้านึกว่าเราเข้าใจกันดี ตอนที่ข้าไม่ได้จับเจ้าเข้าคุก ที่บุกรุกเข้าไปในค่ายทหาร Warcraft (2016)
A dark ceremony, in which a human host is bonded with demonic shadows.พิธีกรรมแห่งความมืด ที่มนุษย์เจ้าของร่าง รวมเป็นหนึ่งเดียวกับเงาปีศาจ Whispers in the Dark (2015)
I must say the intensity of the experience of being hunted by a psychopath has really bonded them.ขอบอกเลยว่าความเข้มข้นของประสบการณ์ในการถูกไล่ล่า โดยไอ้โรคจิตทำให้พวกเขาผูกพันธ์กัน Chainsaw (2015)
Max bonded so closely with Kyle, it's proven impossible to get him to follow orders from anyone else.แม็กซ์ผูกพันกับไคล์มาก จนไม่ยอมรับคำสั่ง จากคนอื่น Max (2015)
But this'll be the bonded pair with a plenum coat.แต่เอาอันที่เป็นสายคู่ เคลือบด้วยพลีนัม Furious 7 (2015)
And he bonded it with his sons individual cells, all krypton's heirs, Living in one refugees body.และเขาเอาเชื่อมไว้กับ เซลล์ของลูกชายของเขา ทายาทของชาวคริปตัน อยู่ในร่างผู้ลี้ภัยเพียงคนเดียว Man of Steel (2013)
We bonded over our misery.เราผูกมัดด้วยความทุกข์ของพวกเรา Handle with Care (2013)
You're one of those people so bonded by death?คุณเป็นหนึ่งในนั้น งั้น เราสนิทกันเพราะความตาย งั้นเหรอ For Whom the Bell Tolls (2013)
Britta, would you agree to be bonded to me forever in the gluon chamber for an expensive souvenir photograph?บริตต้า คุณยินยอมที่จะอยู่เคียงข้างผมตลอดไป ด้วยการถ่ายรูปที่ระลึก ในห้องแห่งกลูออนกับผมมั้ย? Conventions of Space and Time (2013)
It's a photo where two people are fused together like the Inspector and Reggie were bonded for eternity in episode 704. Oh. Wait, was there a female inspector?อย่างที่สารวัตรกับเรจจี้สัญญา เป็นคู่หูกันตลอดไปในตอนที่ 704 เดี๋ยว มีสารวัตรหญิงด้วยเหรอ? Conventions of Space and Time (2013)
Now I see what you two really bonded over.ผมรู้แล้วว่าคุณสองคนผูกพันกันจริงๆ Make Your Own Kind of Music (2013)
To be honest, seeing the way that Ezra and Malcolm have bonded over the past few weeks,เอาจริงนะ พอเห็นเอซร่า กับมัลคอม.. เข้ากันได้ดีช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา Out of Sight, Out of Mind (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   
โกดังโรงพักสินค้า[n. exp.] (kōdang rōng phak sinkhā) EN: bonded warehouse ; customs warehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
BONDED    B AA1 N D AH0 D
BONDED    B AA1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonded    (v) bˈɒndɪd (b o1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zolllager {n}bonded warehouse [Add to Longdo]
Zollspeicher {m}bonded warehouse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保税倉庫[ほぜいそうこ, hozeisouko] (n) bonded warehouse [Add to Longdo]
保税地域[ほぜいちいき, hozeichiiki] (n) bonded area (i.e. customs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Bonded}; p. pr. &
   vb. n. {Bonding}.]
   1. To place under the conditions of a bond; to mortgage; to
    secure the payment of the duties on (goods or merchandise)
    by giving a bond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) To dispose in building, as the materials of a
    wall, so as to secure solidity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonded \Bond"ed\ (b[o^]nd"[e^]d), a.
   Placed under, or covered by, a bond, as for the payment of
   duties, or for conformity to certain regulations.
   [1913 Webster]
 
   {Bonded goods}, goods placed in a bonded warehouse; goods,
    for the duties on which bonds are given at the
    customhouse.
 
   {Bonded warehouse}, a warehouse in which goods on which the
    duties are unpaid are stored under bond and in the joint
    custody of the importer, or his agent, and the customs
    officers.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top