Search result for

beider

(54 entries)
(2.1173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beider-, *beider*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beider มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beider*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Bix Beiderbecke, the wonder boy.สวัสดี บิ๊คซ์ ไปเดอร์บั๊ค The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Forexchange of views on matters of mutual interest.Zum Meinungsaustausch über Dinge von beiderseitigem Interesse. The Official Visit (1980)
Shall we make him judge in this affair?Soll er unser beider Schiedsrichter sein? The Miser (1980)
I guess it's called "mutual sexual freedom"."Beiderseitige sexuelle Freiheit" heißt das wohl. From the Life of the Marionettes (1980)
I call upon the great god Dyzan. And for his greater glory, and our mutual pleasure ... I destroy it utterly.Ich bete zum mächtigen Gott Dyzan... und zu seinem großen Ruhm und unser beider Vergnügen... vernichte ich es vollständig. Flash Gordon (1980)
It will be our success, my Lord. Lord Fauntleroy.Ein Erfolg wäre unser beider Glück. Little Lord Fauntleroy (1980)
Considering the arguments presented by both counsel and after deliberation I find the defendants guilty as charged.Angesichts der Plädoyers beider Parteien... und nach Beratung... spreche ich Sie schuldig im Sinne der Anklage. Stir Crazy (1980)
Again, with my party hat on, there could be arguments on both sides.Aber setze ich wiederum meinen Parteihut auf, sehe ich ein Für und Wider beider Alternativen. Ja, ich verstehe. The Devil You Know (1981)
The victims were riddled with bullet holes.Die Körper beider Jungen wiesen etliche Schussverletzungen auf. Pixote (1981)
For both.BeiderVictory (1981)
Yes, well, I appreciate your mutual concern of the situation, gentlemen.Gut, ich sehe Ihrer beider Besorgnis, Gentlemen. Thou Shalt Not Steele (1982)
He's saying that you didn't respect the equality between our two countries.Sie haben nicht die Gleichheit beider Länder berücksichtigt. All Fired Up (1982)
It will be by way of returning your gift in kind. It may be that we could revive... one more time... a liaison, outside of a contract... to our mutual satisfaction.Dabei werde ich mich erkenntlich erweisen für Euer Geschenk, und wer weiß, vielleicht könnten wir ein letztes Mal etwas aufleben lassen, eine Liaison, nicht im Rahmen eines Vertrages, zu unser beiderseitigen Befriedigung. The Draughtsman's Contract (1982)
I've got de-synchronization of the two brain wave activities.Ich habe die Übereinstimmung beider Gehirnwellenaktivitäten aufgehoben. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
I mean, Monsieur Poirot, both our reputations are at stake.Unser beider Ruf steht auf dem Spiel. Evil Under the Sun (1982)
Our futures were already planned. Now they converge.Unser beider Pfade... waren nicht ausgetreten, aber gezeichnet. The Troops & Troop-ettes (1982)
It seems as if a simple movement of the hand replaced handshakes. This is how they signal that they aren't carrying weapons.Angefangen hat es mit dem Heben beider Hände zum Zeichen, dass man unbewaffnet ist, und es ging bis zum Händedruck. Návstevníci pricházejí (1983)
You tell Conant this delay is bad for my blood pressure and his.Sagen Sie Conant, Verspätung schadet unser beider Blutdruck. A Steele at Any Price (1983)
This way, we make an arrangement and everyone is satisfied.Wir einigen uns zu beider Zufriedenheit. Risky Business (1983)
-The baby's a hybrid of the two.- Das Baby hat eine Kreuzung beiderPart Three (1984)
The twin was a mix of the two.Die Zwillinge sind eine Mischung beiderPart Three (1984)
The failure was his. The failure was shared, the punishment will be shared.Der Fehler ist beiderseitig, die Strafe auch. Waiting for Godorsky (1984)
The transfer of funds to directors' nominee companies.- Und der vorangegangene Transfer von Geldern an Scheinfirmen beider Direktoren? Party Games (1984)
It's in our mutual interest.Es liegt in unser beider Interesse. Against All Odds (1984)
Play that Beiderbecke tune for me. And see if the piano player knows it.Spiel dieses Beiderbecke-Lied für mich. The Cotton Club (1984)
You know the divorce wasn't contested.Du weißt, die Trennung fand in beiderseitigem Einvernehmen statt. Happy Easter (1984)
I have seduced Party members of both sexes.Ich verführte Parteimitglieder beiderlei Geschlechts. 1984 (1984)
Less than two months after you both returned from Cancún... Mr. Westfield moved from his office... to the most prestigious law firm in the country- the same law firm that handled Senator Hartford Jefferson's legal work.Weniger als zwei Monate nach Ihrer beider Rückkehr aus Cancún, wechselte Mr. Westfield zur angesehensten Kanzlei im ganzen Land. Steele of Approval (1985)
If certain, when this life was out That yours and mine should beWüsste ich, das Leben wäre vorbei Das unser beider ist A Lovely Little Affair (1985)
Here's your friend and mine.Unser beider Freund. The Return of the Living Dead (1985)
Except right beneath us is the key geological lock that keeps the faults from moving at once.Genau unter uns befindet sich die wichtigste geologische Schleuse, die verhindert, dass das Wasser beider Gräben auf einmal abfließt. A View to a Kill (1985)
Mr. Deputy Premier, may I say, all our security is threatened by the very weapons that are being deployed by both sides.Herr Vizepremier, darf ich Ihnen sagen, dass unser aller Sicherheit von den Waffen beider Seiten gefährdet ist. Summit (1986)
Definitely parts of both feet.Auf jeden Fall Teile beider Füße. Nothing in Common (1986)
Hey, we don't like the Phoenix Foundation any more than you do. And they're gonna pay the price for interfering with our plans.Die Foundation ist unser beider Gegner und muss liquidiert werden. Phoenix Under Siege (1987)
It's only natural the crew's concentration will shift.Dabei werden sich die Energien beider Lebensformen vereinen. Lonely Among Us (1987)
This banquet's important to both our careers.Das Bankett ist für unser beider Karrieren wichtig. The Razor's Edge (1987)
Only the controller is needed for miniaturization but a combination of the two chips must be used to re-enlarge.Die Verkleinerung erfolgt über den Kontroll-Chip, aber die Kombination beider Chips ist für eine spätere Vergrößerung notwendig. Innerspace (1987)
- For both of you.- Es ist in euer beider Vorteil. The Sicilian (1987)
(man) lt's in both our interests to put a safe distance between you and us.Sichere Distanz ist in beiderseitigem Interesse. Wall Street (1987)
Finally, the heads of our two worlds made a treaty for coexistence.Deshalb hatten die Vertreter beider Welten innerhalb kürzester Zeit... einen Vertrag ausgehandelt, um das friedliche Nebeneinanderleben zu sichern. Wicked City (1987)
There are still very few, but we've produced some subjects whose DNA can be mixed with each other.Die Anzahl ist gering, aber es erschienen eindeutig Gene, die eine Vermischung des Blutes... beider Seiten möglich macht. Wicked City (1987)
This child may create a new future for both worlds, someday.Bald wird vielleicht der Tag kommen, dass dieses Kind die Zukunft... beider Welten auf seinen Schultern trägt. Wicked City (1987)
Both worlds are populated by a humanoid race which colonised the planets two centuries ago.Die Bewohner beider Planeten sind humanoid. The Outrageous Okona (1988)
o'er the lot of France and England.beider S chicksale, Frankreichs und Englands, lenken. Maria Stuarda (1988)
Both races will be destroyed in such a movement.Das bedeutet das Ende beider Rassen. Mississippi Burning (1988)
In the fiercest confrontation of the year, casualties are mounting on both sides.In der schwersten Auseinandersetzung des Jahres häufen sich die Opfer beider Seiten. The Seventh Sign (1988)
I can't tell you why, so please don't ask me, but for Paul's sake, for both our sakes, I tried to come to terms with him.Ich kann Ihnen nicht sagen warum, also bitte fragen Sie mich nicht. Aber um Pauls Willen... um unser beider Willen wollte ich mit ihm verhandeln. The King of Clubs (1989)
They are controllable and can be removed from the hulls of both ships by using a tunneling neutrino beam.Man kann ihn von den Außenhüllen beider Schiffe entfernen, mit einem gebündelten Neutrinostrahl. A Matter of Honor (1989)
My technique was to look for something, no matter how small, that was common to both groups, and then to begin a process where one person or group expresses themselves to each other.Meine Methode war es immer, eine Gemeinsamkeit zu finden, gleichgültig, wie klein oder unwichtig. Und dann versuchte ich zu erreichen, dass Gruppen beider Parteien miteinander diskutierten. Loud as a Whisper (1989)
You know, Earl, in a certain way, we're both kind of in show business.Eigentlich ist das Showbusiness unser beider Geschäft. Blaze (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beiderseitig {adj}mutual [Add to Longdo]
Doktor beider RechteJUD : juris utriesque doctor, Doctor of Canon and Civil Law [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top