Search result for

a moment

(51 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a moment-, *a moment*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you have a moment?คุณมีเวลาให้สักแป๊บนึงมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
I'll be back in a moment.เดี๋ยวฉันกลับมา Chuck in Real Life (2008)
Okay, I'm just gonna wait over here for a moment.เอาละ งั้นฉันเข้าไปข้างในแปบเดียวนะ รอฉันตรงนี้สักครู่ There Might be Blood (2008)
Can we talk about something besides you for a moment?เราคุยกันเรื่องอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับคุณจะได้ไหม Not Cancer (2008)
A moment ago, you thought you were dying.เมื่อกี้ คุณคิดว่าคุณกำลังจะตาย Not Cancer (2008)
She wants to think, for a moment, that she had a happy family.แม่คุณอาจจะคิด แค่ซักวินาที ว่าอย่างน้อยเธอก็มีครอบครัวที่มีความสุข Birthmarks (2008)
You would take, even this, a moment of real human grief, and turn it into a farce.คุณต้องการที่จะมีช่วงเวลาที่จะเป็นมนุษย์จริงๆ Birthmarks (2008)
And you actually let your human side show for a moment.และคุณก็ทำตัวเป็นมนุษย์ปกติ ในช่วงเวลาหนึ่ง The Itch (2008)
Would you excuse me for a moment?ขอเวลาซักครู่ได้มั๊ยคะ? And How Does That Make You Kill? (2008)
Why don't you sit down for a moment?นั่นลงเถิด Excalibur (2008)
But before all that, here is a sneak peek at a momentแต่ก่อนอื่น นี่คือภาพตัวอย่าง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Is coming up in just a moment.ก็จะเริ่มในอีกไม่กี่อึดใจนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a momentA great number of people were killed in a moment.
a momentAll her imaginary happiness vanished in a moment.
a momentA moment's hesitation may cost a pilot his life.
a momentA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
a momentBe quiet for a moment.
a momentCan I borrow your eraser for a moment?
a momentCarlos waited a moment.
a momentCould you keep an eye on my suitcase for a moment?
a momentFor a moment he thought of going after the man.
a momentHang up and wait a moment, please.
a momentHave him wait a moment.
a momentHe closed his mouth for a moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อกี้[ADV] just now, See also: a moment ago, Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อกี้นี้, Ant. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, Example: เมื่อกี้ กวางตัวหนึ่งกระโดดข้ามป่าไปอีกฝั่งหนึ่ง, Thai definition: เพิ่งผ่านไป, เพิ่งเลยไป
เมื่อครู่นี้[ADV] just now, See also: a moment ago, recent, Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้, Example: คำมั่นสัญญาที่ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อครู่นี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสัจวาจาที่มีความสำคัญลึกซึ้ง
สักครู่[ADV] for a moment, See also: a moment, for a (little) while, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, สักประเดี๋ยว, Example: แกนั่งชื่นชมผลงานได้สักครู่ หลานชายก็ขึ้นมาบนบ้าน
ชั่วขณะหนึ่ง[N] for a moment, See also: a moment, a short time, a little while, for a while, awhile, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: หลังจากยืนครุ่นคิดมาชั่วขณะหนึ่ง เขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน, Thai definition: ช่วงระยะเวลาเพียงครู่หนึ่ง
ครู่หนึ่ง[N] a moment, See also: a few moments, a while, a minute, Syn. ชั่วครู่, ครู่เดียว, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
เมื่อกี้นี้[ADV] just now, See also: a moment ago, just a moment ago, a short while ago, Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อครู่นี้, เมื่อกี้, Example: เขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เอง, Thai definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana neung) EN: for a moment ; for a while   
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space   
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment
เดี๋ยว ๆ[v. exp.] (dīo-dīo) EN: wait a moment !   FR: un instant ! ; juste un instant !
เดี๋ยวก่อน[X] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment   FR: un instant !
อึดใจ[adv.] (eutjai) EN: in a moment   
อึดใจหนึ่ง[adv.] (eutjai neung) EN: for a moment   
อีกสักครู่[X] (īk sakkhrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while   FR: dans un instant

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
たった今[たったいま, tattaima] (adv) just now; a moment ago; this very minute [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment [Add to Longdo]
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
一寸宜しい[ちょっとよろしい, chottoyoroshii] (int) (uk) (can you) spare a little time (to speak)?; (do you) have a moment (to speak)? [Add to Longdo]
一旦[いったん, ittan] (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P) [Add to Longdo]
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P) [Add to Longdo]
仮初にも;仮初めにも[かりそめにも, karisomenimo] (adv) for a moment; even as a joke; even in the slightest degree [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一会[yī huì, ㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] a moment, a while [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top