ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pungently

P AH1 N JH AH0 N T L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pungently-, *pungently*, pungent
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผ็ดร้อน [adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently   
เพศศึกษา[n.] (phetseuksā) EN: Syn. pungently   FR: éducation sexuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNGENTLY    P AH1 N JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pungently    (a) pˈʌnʤəntliː (p uh1 n jh @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]
ぴりっと[, piritto] (adv,vs) (on-mim) (See ぴりぴり,ぴりり) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
ぴりり[, piriri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See ぴりっと) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pungently \Pun"gent*ly\, adv.
   In a pungent manner; sharply.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pungently
   adv 1: with pungency; in a pungent manner; "he wrote pungently
       about his contemporaries"
   2: with a pungent taste or smell; "the soup was pungently
     flavored"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top