ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

julep

JH UW1 L AH0 P   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -julep-, *julep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
julep[N] เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง, Syn. mint julep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julep(จู'ลิพ) n. เครื่องดื่มรสหวานชนิดหนึ่ง (บางทีใส่ยา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There will be a mint julep waiting on the other side, sir.จะมี Julep สะระแหน่ รอในด้านอื่น ๆ ครับ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JULEP JH UW1 L AH0 P
JULEPS JH UW1 L AH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
julep (n) ʤˈuːlɪp (jh uu1 l i p)
juleps (n) ʤˈuːlɪps (jh uu1 l i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミントジュレップ[, mintojureppu] (n) mint julep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Julep \Ju"lep\ (j[=u]"l[e^]p), n. [F., fr. Sp. julepe, fr. Ar. &
   Per. jul[=a]b, jull[=a]b, fr. Per. gul[=a]b rose water and
   julep; gul rose + [=a]b water.]
   [1913 Webster]
   1. A refreshing drink flavored with aromatic herbs;
    especially (Med.), a sweet, demulcent, acidulous, or
    mucilaginous mixture, used as a vehicle. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Honey in woods, juleps in brooks.   --H. Vaughan.
    [1913 Webster]
 
   2. An alcoholic beverage composed of brandy, whisky, or some
    other spirituous liquor, with sugar, pounded ice, and
    sprigs of mint; -- called also {mint julep}. [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 julep
   n 1: bourbon and sugar and mint over crushed ice [syn: {julep},
      {mint julep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top