Search result for

freda

(59 entries)
(0.1251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freda-, *freda*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freda มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freda*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A pair of earrings from the unnamed property, of Mrs Freda Baal, who at the time of the robbery was Mrs Freda Cowls.Ein Paar Ohrringe aus einem Besitz ohne Namen von Mrs Freda Baal, die zur Zeit des Einbruchs Mrs Freda Cowls war. The Falls (1980)
- You know, the big newspaper editor?- Du weißt schon, auf den Chefredakteur. The Victims (1981)
You know, the big newspaper editor? College man?Du weißt schon, auf den Chefredakteur, den Collegeschüler. The Victims (1981)
We're running it tomorrow, but my editor wants me to do a feature, find out how it happened, go through the files.- Ja, wir bringen es morgen, aber mein Chefredakteur möchte, dass ich herausfinde, was da gelaufen ist. Das heißt, ich müsste mir die Akten ansehen. The Skeleton in the Cupboard (1982)
I didn't think editors wrote their own editorial.Dachte, Chefredakteure schreiben keine Leitartikel. Jagged Edge (1985)
Mr. Forrester is the editor of the San Francisco Times and president of Times-Lofton Publishing.Mr. Forrester ist Chefredakteur der San Francisco Times... und Präsident des Times-Lofton-Pressekonzerns. Jagged Edge (1985)
I'm very sorry. I appreciate your calling. I'm afraid I could not possibly consider this.Stone, hier spricht Rolando Lujan, Chefredakteur bei WXER. Stone's War (1986)
I'm Stathis Borans, editor of Particle Magazine.Stathis Borans, Chefredakteur von Particle Magazine. The Fly (1986)
Kate used those pictures in her articles, and the magazine promoted her to senior editor.Kate ist zur stellvertretenden Chefredakteurin ernannt worden. Friends (1987)
Janek will be abroad, with an income of at least 100,000 dollarsKarol: Chefredakteur. Janek im Ausland, mit einem Einkommen von mindestens 100.000 Dollar. Blind Chance (1987)
I know your managing editor fairly well, You're on metro desk, features?Ich kenne Ihren Chefredakteur. Arbeiten Sie im Feuilleton? Black Widow (1987)
She's at Freda Freddie's.Sie ist bei Freda Freddie's. Blind Date (1987)
You... Master Editor Donald Woods... escaping.Sie, Chefredakteur Donald Woods, auf der Flucht. Cry Freedom (1987)
Here's the editor in chief and head of promotions for Garner Publications.Das ist der Chefredakteur und Leiter der Verkaufsförderung von Garner Publications. It's Alive III: Island of the Alive (1987)
I want you to put your foot down and tell your editor that your wife needs you.Ich will, dass du ein Machtwort sprichst und deinem Chefredakteur sagst, dass dich deine Frau braucht. The Correspondent (1988)
Oh, that'll be your editor.Das wird dein Chefredakteur sein. The Correspondent (1988)
You're wasting your time, Mr. Editor.Sie verschwenden Ihre Zeit, Herr Chefredakteur. The Correspondent (1988)
- Freda, I am right?- Freda, habe ich Recht? The House on Carroll Street (1988)
Ex librarian when he robed his own library, ex school inspector at the girls' school, ex editor in chief of the stray cows notice.Ex-Bibliothekar als er die Bibliothek ausraubte, Ex-Schulinspektor, Ex-Chefredakteur der Zeitung des verlaufenen Viehs. A Clod of Clay (1989)
Neither one of you are writing the copy. You're no longer managing editors.Aber ihr zwei werdet es nicht schreiben, weil ihr keine Chefredakteure mehr seid. The Source (1989)
- The editor in chief is a member of ... our community, and most of its people it even know personally.- Der Chefredakteur ist Mitglied... unserer Gemeinde, und die meisten seiner Leute kennen ihn sogar persönlich. Black Rainbow (1989)
Because he was also the chief editor of Pfilzing Morgen newspaper.Ach so, der ist nämlich auch Chefredakteur vom "Pfilzinger Morgen". The Nasty Girl (1990)
But maybe chief editor Prof. Juckenack would like to add something.Aber vielleicht will sich Herr Prof. Juckenack als Chefredakteur dazu äußern? The Nasty Girl (1990)
Chief editor of Pfilzing Morgen defends himself.Chefredakteur des Pfilzinger Morgen wehrt sich. The Nasty Girl (1990)
And now I ask the new chief editor of Pfilzing Morgen,So, und nun bitte ich den neuen Chefredakteur des Pfilzing Morgen, The Nasty Girl (1990)
Now, my cousin, Freda, she found an entire rat head although she shouldn't have been surprised.Meine Cousine Freda hat mal einen kompletten Rattenkopf gefunden. Obwohl das eigentlich nicht überraschend kam. I Gotta Be Me (1990)
- Even Freda noticed that.Sogar Freda hat das gemerkt. The Cornish Mystery (1990)
- Freda?- FredaThe Cornish Mystery (1990)
- Yes. Freda Stanton.Freda Stanton. The Cornish Mystery (1990)
You stood a great deal, Freda.Du hast eine ganze Menge ausgehalten, FredaThe Cornish Mystery (1990)
I can pretty well guess what Freda has been telling you.Ich kann mir gut vorstellen, was Freda ihnen erzählt hat. The Cornish Mystery (1990)
I thought the old woman was playing along to help things with Freda.Ich dachte, die alte Dame will Freda damit weiterhelfen. The Cornish Mystery (1990)
- I know a bit more than Freda does, you see.Ich weiß etwas mehr als Freda, verstehen Sie. The Cornish Mystery (1990)
After the usual preamble, Mrs. Pengelley leaves 2 thousand pounds in trust for her niece, Miss Freda Stanton, until she is forty.Nach der üblichen Präambel hinterlässt Mrs. Pengelley 2.000 Pfund ihrer Nichte Freda Stanton, zahlbar, sobald sie 40 ist. The Cornish Mystery (1990)
- Hi, I need to talk to the news editor.- Hallo, den Chefredakteur, bitte. Captain Cold (1991)
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.Sie werden selbst am Besten wissen, wie viel mein Kameramann, Redakteur Chefredakteur und viele Andere zu diesem Preis beigetragen haben. Hero (1992)
He's the editor of the newspaper that you established.Baines ist der Chefredakteur deiner Zeitung. Malcolm X (1992)
Fritz, we need to get an expertise. What kind of expertises?Fritz, die Chefredaktion verlangt unabhängige Schrift-Gutachten,.. Schtonk (1992)
He is founding a fashion magazine, The Girdle of Iris - and plans to make me editor-in-chief.Er lanciert eine neue Modezeitschrift, "Der Gürtel der Iris", und will mich zum Chefredakteur küren. La Vie de Bohème (1992)
Besides, as editor-in-chief, I exemplified policy.Welche Leser denn? ! Außerdem habe ich als Chefredakteur die Linie der Zeitschrift bestimmt. La Vie de Bohème (1992)
My editor wants to take me off the story.Mein Chefredakteur will, dass ich aufhöre. The Pelican Brief (1993)
I called your editor.Ich rief Ihren Chefredakteur an. The Pelican Brief (1993)
Alex, the editor wants to see you.Im Falle meines Todes möchte ich Folgendes klarstellen... Alex, der Chefredakteur will dich sehen. Shallow Grave (1994)
Chip is our new Supervising Editor in Chief.Chip ist unser neuer verantwortlicher Chefredakteur. Barbarians at the Planet (1994)
Good people of Metropolis, I'm Perry White, editor of the Daily Planet.Liebe Bürger, ich bin Perry White, Chefredakteur des Daily Planet. Church of Metropolis (1994)
Listen up. Your editor-in-chief's got an announcement to make.Der Chefredakteur hat eine Ankündigung zu machen. Foundling (1994)
Your editor-in-chief has got an announcement to make... about the employee salary and expense review.- Der Chefredakteur hat eine Ankündigung über Ihre Gehalts- und Spesenabrechnungen. Foundling (1994)
Come on, Mr. White. You're an editor, I'm a businessman.Mr. White, Sie sind Chefredakteur, ich bin Geschäftsmann. That Old Gang of Mine (1994)
Senior journalist for the Daily Planet.Chefredakteurin beim Daily Planet. The Prankster (1994)
- You're a "senior journalist. "- Du bist "Chefredakteurin". The Prankster (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
FREDA    F R EH1 D
ELFREDA    EH0 L F R EH1 D AH0
SIGFREDA    S IY0 G F R EH1 D AH0
WILFREDA    W IH1 L F R AH0 D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Freda    (n) (f r ii1 d @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chefredakteur {m}chief editor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  freda
     protect
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top