ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

floored

F L AO1 R D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -floored-, *floored*, floor, floore
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the left hook that floored Captain Axis, remember?ฮุกซ้ายนี้น็อกกัปตันเอซิสมาแล้ว จำได้ไหม? Watchmen (2009)
My dad would've thrown me in the car, floored it and never looked back.พ่อผมจะถีบผมขึ้นรถ พาข้าม ไม่สนอะไร The Bridge (2011)
- I thought that would work. Yeah, we're all floored it didn't. ♪ Give me some rope ♪ใช่ แย่จังเลยเนอะ Sync Corrections By honeybunny ปรับปรุงและบรรยายไทยโดย ZAHNMIMRES Basic Human Anatomy (2013)
You've absolutely floored mommy.พี่ทำแม่งงตาแตก From the Land of the Moon (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flooredHe was floored by my argument.
flooredIt floored me that Julie was coming for a visit tomorrow.
flooredI was floored by the news.

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOORED    F L AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
floored    (v) flˈɔːd (f l oo1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小上がり;小上り[こあがり, koagari] (n) raised tatami-floored seating area (usu. in a Japanese restaurant); small separate dining room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 floored \floored\ adj.
   1. provided with a floor. {ceilinged}
    [WordNet 1.5]
 
   2. knocked down to the floor or ground.
    [PJC]
 
   3. defeated; overwhelmed.
    [PJC]
 
   4. suprised and confounded; nonplused; as, I was floored by
    the brilliance of the solution.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Floor \Floor\, v. t. [imp. & p. p. {Floored}; p. pr. & vb. n.
   {Flooring}.]
   1. To cover with a floor; to furnish with a floor; as, to
    floor a house with pine boards.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike down or lay level with the floor; to knock down;
    hence, to silence by a conclusive answer or retort; as, to
    floor an opponent.
    [1913 Webster]
 
       Floored or crushed by him.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. To finish or make an end of; as, to floor a college
    examination. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       I've floored my little-go work.    --T. Hughes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 floored
   adj 1: provided with a floor [ant: {ceilinged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top