Search result for

conducted

(35 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conducted-, *conducted*, conduct, conducte
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Special task force conducted raids in District 9.หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจกำลังดำเนินการจู่โจมในเขต 9 District 9 (2009)
You know how unr conducted their business.อย่าทำอะไรโง่ๆ ทอม Trust Me (2009)
Are you aware of any fraudulent activity being conducted on behalf of ultima national resources?เป็นเพราะคุณรู้ว่ามีการฉ้อโกง เกิดขึ้นในนามของ UNR ใช่รึเปล่า Hey! Mr. Pibb! (2009)
Did ultima national resources doctor the results of a scientific study that you yourself had conducted?UNR ปลอมแปลงผลทดสอบนั่นใช่หรือไม่? คุณทำมันด้วยตัวเองใช่หรือไม่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
You have never personally conducted a criminal investigation in the field in your life.คุณไม่เคยลงมือสืบสวน จับคนร้ายด้วยตัวคุณเองเลยในชีวิตของคุณ Public Enemies (2009)
He raises the possibility that a number of political assassinations were conducted by an ancient but sophisticated network he calls the Nine Clans.ในรายงานนั้น เขาพูดถึงความเป็นไปได้ของจำนวนการลอบสังหาร ที่เกิดจากเครือข่ายที่เชี่ยวชาญมาแต่โบราณ ...เขาเรียกพวกมันว่ากลุ่ม 9 ตระกูล Ninja Assassin (2009)
Marlet's a respected orchestra that Streseman himself once conducted.มาร์เล็ตเป็ฯวงที่สเตรทส์มันน์เคยคอนดักต์มาก่อน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
How you conducted drug trials on young children.คุณทำการทดลองยา กับเด็กๆได้อย่างไรกัน Momentum Deferred (2009)
I've been thinking that, given the parameters of your experiment the transport of electrons through the nano-fabricated rings is no different than the experiment already conducted in the Netherlands.จริงๆแล้ว พักนี้ ฉันคิดเรื่อง ค่าตัวแปรใน การทดลองของเธอ ที่ส่งผ่านอิเลคตรอน ผ่านช่องว่าง The Gorilla Experiment (2009)
During World War was conducted experiments... to increase the skills of psychic soldiers.ระหว่างสงครามโลกได้นำไปสู่การทดลอง เพิ่มพลังการรบด้วยพลังจิต Push (2009)
Agent Salinger and I have reason to believe this might be connected to an ongoing investigation being conducted by both my team at the Manhattan DA's office and Interpol.เจ้าหน้าที่ซาลิงเจอร์และฉัน\ เชื่อว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวกับ เรื่องที่เรากำลังแกะรอยอยู่\ โดยทั้งจาก ทีมสืบสวนของฉันที่แมนฮัตตัน รวมทั้งตำรวจสากล The International (2009)
# Feasible rhymes you can vision and feel # # Conducted and formed, that's a hell of a concept ## บทกวีที่นายจะได้เห็น ได้ยิน มันคือนรกของความคิด # Bad Reputation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conductedA guide conducted the visitors round the museum.
conductedFirst, let us talk about the experiments conducted in laboratories.
conductedHe conducted a tour through Europe.
conductedHe conducted us on a tour around the lake.
conductedI conducted him out.
conductedMen who were bereft of reason conducted the war.
conductedOf course, I'm young, and politics is conducted by grown-ups.
conductedThe Bank of Japan is considered to have conducted a support buying of an estimated $1 billion on the Tokyo foreign exchange market.
conductedThe president conducted us personally to his office.
conductedThey conducted a series of experiments under zero gravity.
conductedThey conducted the following experiment to collect the data.
conductedThey must then go through a landing examination conducted by inspection officers before they can obtain landing permission.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDUCTED    K AH0 N D AH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conducted    (v) (k @1 n d uh1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガサ[, gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police) [Add to Longdo]
初売り[はつうり, hatsuuri] (n) (See 初買い) first business conducted by retailers in the New Year; (P) [Add to Longdo]
新相撲[しんすもう, shinsumou] (n) "new" sumo (for women) conducted on a mat, wearing leotards instead of a mawashi [Add to Longdo]
親祭[しんさい, shinsai] (n,vs) rites conducted by the emperor [Add to Longdo]
体験入隊[たいけんにゅうたい, taikennyuutai] (n) boot camp for new recruits (conducted by Japan's Self-Defence Force) [Add to Longdo]
仲介貿易[ちゅうかいぼうえき, chuukaiboueki] (n) intermediary trade; trade conducted via an agency [Add to Longdo]
任意捜査[にんいそうさ, nin'isousa] (n) search conducted with the consent of the party concerned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conduct \Con*duct"\ (k[o^]n*d[u^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Conducted}; p. pr. & vb. n. {Conducting}.] [See {Conduct},
   n.]
   1. To lead, or guide; to escort; to attend.
    [1913 Webster]
 
       I can conduct you, lady, to a low
       But loyal cottage, where you may be safe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To lead, as a commander; to direct; to manage; to carry
    on; as, to conduct the affairs of a kingdom.
    [1913 Webster]
 
       Little skilled in the art of conducting a siege.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. To behave; -- with the reflexive; as, he conducted himself
    well.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) To serve as a medium for conveying; to transmit,
    as heat, light, electricity, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) To direct, as the leader in the performance of a
    musical composition.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top