Search result for

beckens

(97 entries)
(1.5903 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beckens-, *beckens*, becken
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beckens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beckens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shall require a brazier of live coals.Dazu benötige ich ein Becken mit glühenden Kohlen. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
To the White Virgin of the Nile Just start tinkling on your cymbalDer Weißen Jungfrau vom Nil schlagt die Becken zusammen Rock-a-Bye Baby (1958)
Bind him, cast him into the slop-pool at low tide!Fesselt ihn, werft ihn bei Ebbe in das AuffangbeckenThe Vikings (1958)
Mind if I piss in the basin?Kann ich ins Waschbecken pinkeln? Breathless (1960)
Washbasin, telephone...Und ein Waschbecken, wirklich schön. Antoine and Colette (1962)
Vassiliev, bring in two pails of hot water.Wassiliew, bring mir zwei Kessel heißes Wasser und ein BeckenIvan's Childhood (1962)
Her pelvic structure is abnormally small. The child's head is unusually large.Ihr Becken ist äußerst klein und der Kopf des Kindes ungewöhnlich groß. The Cardinal (1963)
Get the wine that's cooΙing in the sink.Bernard, würdest du mal den Wein holen, er steht noch zum Abkühlen im SpülbeckenMuriel, or the Time of Return (1963)
-We practice first aid, safety drills and how to handle lifeboats.Es dauert eine Woche. Erste Hilfe, Sicherheitsübungen... Man geht ins Schwimmbecken, um zu sehen, ob man noch fähig ist, das Rettungsboot umzudrehen und hineinzusteigen. The Soft Skin (1964)
He found eels coming out of his sink.Es dachte Aale kämen aus seinem WaschbeckenRepulsion (1965)
What is all that water?Was ist dieses Wasserbecken da? Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
And you, the sharks' pool!Und ihr am HaibeckenThunderball (1965)
-And the kitchen sink!- Vergiss das Waschbecken nicht! Thunderball (1965)
You have no idea how I've struggled with my little tin basin.Sie können sich nicht denken, wie ich mit meinem kleinen Becken kämpfe. Leopard of Madla George (1966)
At any rate, his body formed that depression which makes a perfect basin to hold the water for the antelope.Jedenfalls hat sein Körper diese Vertiefung geformt, die ein perfektes Wasserbecken für eine Antilope ergibt. Return of the Killer: Part 1 (1966)
That one with the bowl.Der mit dem BeckenFor Love and Gold (1966)
- It's my pelvis.- Des Beckens. The Fortune Cookie (1966)
- All right, your pelvis.- OK, des Beckens. The Fortune Cookie (1966)
Say, how much do you think my pelvis is worth?Wie viel ist mein Becken denn wert? The Fortune Cookie (1966)
# The cymbals clang♪ Die Becken schlagen Frankie and Johnny (1966)
Now, for your approval and possible purchase, from out of the East, with the face of an idol, the arms of a willow tree, the pelvis of a camel:Hier zu Eurer wohlwollenden Betrachtung, aus dem Fernen Osten: das Gesicht einer Göttin, die Arme einer Weide, das Becken eines Kamels - A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
You know, LA is the big league for religious nuts.L.A. Ist ein Sammelbecken für religiöse Fanatiker. Harper (1966)
I know they won't leave until after the engineers have flooded the basin.Sie bleiben dort, bis die Ingenieure das Becken geflutet haben. Countdown for Paula (1967)
Did you give him permission to enter the flood basin area?Haben Sie ihm erlaubt, den Bereich des Flutbeckens zu betreten? Countdown for Paula (1967)
If they hit down here, I'll have to blow the levees and flood the basin.Wenn er hier ankommt, muss ich die Dämme sprengen und das Becken fluten. Countdown for Paula (1967)
It would be criminal if we didn't try to save the lives of the animals in this basin.Es wäre kriminell, nicht zu versuchen, die Tiere in dem Becken zu retten. Countdown for Paula (1967)
We drive off the herds and go after the individual animals left in the basin.Wir treiben die Herden raus und suchen dann die einzelnen Tiere, die noch im Becken sind. Countdown for Paula (1967)
I don't wanna leave a single animal when Butler floods the basin.Ich möchte kein einziges Tier zurücklassen, wenn Butler das Becken flutet. Countdown for Paula (1967)
So get out of the basin and head for the closest high ground.Fahr raus aus dem Becken und auf den höchsten Punkt in der Nähe. Countdown for Paula (1967)
Smack dab in the middle of the basin.Mitten drin im BeckenCountdown for Paula (1967)
So when a drought comes the cattle die and well, many parts of Africa literally become dustbowls.Wenn dann die Trockenzeit kommt, stirbt das Vieh, und viele Teile Afrikas werden buchstäblich zu StaubbeckenMiracle in the Jungle (1967)
Yes, sir. Start digging a tunnel under the sink, huh?Graben Sie einen Tunnel unter dem Waschbecken, ok? Everybody Loves a Snowman (1967)
Why did you kick dirt under the sink?Warum schoben Sie Erde unter das WaschbeckenEverybody Loves a Snowman (1967)
How will I take a bath? Lie down and hang your feet over the sink.Leg dich in die Dusche und häng die Füße übers WaschbeckenBarefoot in the Park (1967)
Now folks, this remarkable young man will perform some spectacular and amazing feats of daring in water that is over 6 feet deep.Also, Leute, dieser junge Mann wird euch einige spektakuläre und waghalsige Manöver vorführen in einem Becken, das über 2 m tief ist! The Graduate (1967)
I'm sure there's a wash basin.Aber im Schlafzimmer gibt es sicher ein WaschbeckenThe Mummy's Shroud (1967)
Yes, there is a wash basin, Mr Preston.Ja, hier ist ein Waschbecken, Mr. Preston. The Mummy's Shroud (1967)
The sink is on the right.Das Waschbecken ist wenn man reinkommt rechts. Dance of the Dead (1967)
The owner told me to come over to look at your sink and your toilet.Ich soll nach lhrem Waschbecken und der Toilette sehen. The Boston Strangler (1968)
A natural expansion of the pelvis.Das Becken weitet sich natürlich. Rosemary's Baby (1968)
Three-feet-four from the sink.Knapp einen Meter vom Waschbecken aus. The Cardinal (1968)
Spewing water like rain!Wasserbeckenmensch! Barbara the Fair with the Silken Hair (1970)
- And where were his clothes?- Wo waren seine Kleider? - Am Beckenrand. The Swimming Pool (1969)
...but you know, Harry's clothes, the ones we found by the pool, he didn't wear them that night according to the inspector.Aber weißt du... Harrys Kleider... Die am Beckenrand lagen... The Swimming Pool (1969)
He'd dragged himself and collapsed on the basin breaking it in his fall.Er schleppte sich noch ins Badezimmer und brach über dem Becken zusammen. Bei seinem Sturz zerbrach es. This Man Must Die (1969)
Our anchor stone clattered on harbour beds of unknown ports.Unser Anker klirrte in den Hafenbecken unbekannter Orte. Fellini's Satyricon (1969)
NOT NAILING MY HEAD TO THE FLOOR THAT WEEK AND HE AGREED AND JUST SCREWED MY PELVIS TO A CAKE STAND.Er war einverstanden und hat nur mein Becken festgeschraubt. Dinsdale! (1970)
Well here at Epsom we take up the running with 50 yards of this mile and a half race to go and it's the wash basin in the lead from WC Pedestal.Hier in Epsom sehen wir die letzten... 46 Meter dieses Zwei-Kilometer-Rennens. Das Waschbecken führt vor dem Toilettensockel. The Attila the Hun Show (1970)
Tucked in nicely there is the sofa going very well with Joanna Southcott's box making a good run from hat stand on the rails, and the standard lamp is failing fast but it's wash basin definitely taking up the running now being strongly pressed byDas ordentliche Sofa, das gut zu Joanna Southcotts Kiste passt... liegt weit vor dem Hutständer auf der Bahn. Die Stehlampe lässt nach. Das Waschbecken übernimmt die Führung und legt zu. The Attila the Hun Show (1970)
At the post it's the wash basin from WC then sofa, hat stand, standard lamp and lastly Joanna Southcott's box.Am Pfosten ist das Waschbecken vor dem Klo... dann das Sofa, Hutständer, Stehlampe und zuletzt Joanna Southcotts Kiste. The Attila the Hun Show (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟร้านซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์[n. prop.] (Frāns Bekkhēnbaooē) EN: Franz Beckenbauer   FR: Franz Beckenbauer

German-Thai: Longdo Dictionary
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absetzbecken {n}slurry tank; sedimentation tank [Add to Longdo]
Absetzbecken {n}settling basin; settling tank [Add to Longdo]
Absetzbecken {n} (zur Tonaufbereitung)settling pit [Add to Longdo]
Ausgleichsbecken {n}compensating reservoir [Add to Longdo]
Becken {n}; Schale {f} | Becken {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken {n} [mus.] | Becken {pl}cymbal | cymbals [Add to Longdo]
Becken {n} [anat.] | Becken {pl}pelvis | pelves [Add to Longdo]
Becken {n}; Stromgebiet {n} | Becken {pl}; Stromgebiete {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken...pelvic [Add to Longdo]
Beckenboden {m} [anat.]pelvic floor [Add to Longdo]
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles [Add to Longdo]
Beckengürtel {m} [anat.]pelvic girdle [Add to Longdo]
Beckenknochen {m} [anat.]pelvic bone [Add to Longdo]
Beckenschläger {m} [mus.] | Beckenschläger {pl}cymbalist | cymbalists [Add to Longdo]
Behälter {m}; Sammelbecken {n} | Behälter {pl}reservoir | reservoirs [Add to Longdo]
Behälter {m}; Wasserbecken {n}; Metallbecken {n}tank [Add to Longdo]
Behandlungsbecken {n}medication tank [Add to Longdo]
Hafenbecken {n}harbor basin; harbour basin; (wet) dock [Add to Longdo]
Handwaschbecken {n}wash hand basin [Add to Longdo]
Hochwasserschutzbecken {m}flood control reservoir [Add to Longdo]
Klosettbecken {n}closetbowl [Add to Longdo]
Kohlenbecken {n}coal pan [Add to Longdo]
Mischwanne {f}; Mischbecken {n}mixing pond [Add to Longdo]
Plantschbecken {n}; Planschbecken {n} [alt]paddle pond; paddling pool [Add to Longdo]
Quarantänebecken {n}quarantine tank; isolation tank; hospital tank [Add to Longdo]
Rückhaltebecken {n}detention reservoir [Add to Longdo]
Schüssel {f}; Becken {n}; Schale {f}; Kugel {f} | Schüsseln {pl}; Schalen {pl}bowl | bowls [Add to Longdo]
Schwimmbad {n}; Schwimmbecken {n}swimming pool [Add to Longdo]
Spülbecken {n}sink; kitchen sink [Add to Longdo]
Staubecken {n}; Talsperre {f}reservoir [Add to Longdo]
Taufbecken {n} | Taufbecken {pl}baptismal font | baptismal fonts [Add to Longdo]
Vorklärbecken {n}primary sedimentation basin [Add to Longdo]
Waschbecken {n}wash basin; basin [Br.]; sink [Am.] [Add to Longdo]
Weihwasserbecken {n} [relig.]stoup [Add to Longdo]
Whirlpool {m} (Unterwassermassagebecken)whirlpool; Jacuzzi [tm] [Add to Longdo]
Pyelitis {f}; Nierenbeckenentzündung {f} [med.]pyelitis; inflammation of kidney pelvis [Add to Longdo]
pelvin {adj}; zum Becken gehörend [med.]pelvic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
水盤[すいばん, suiban] Wasserbecken [Add to Longdo]
洗面器[せんめんき, senmenki] Waschbecken [Add to Longdo]
火鉢[ひばち, hibachi] altjapanisches_Kohlebecken [Add to Longdo]
盆地[ぼんち, bonchi] -Becken, Mulde [Add to Longdo]
[ばん, ban] SPIELBRETT, TAFEL, PLATTE, BECKEN [Add to Longdo]
貯水池[ちょすいち, chosuichi] Wasserbecken, Wasserbehaelter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top