ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-please,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: please,, -please,-, *please,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
please, Check please,
please, Coffee, please, with cream and sugar.
please, I said, "Five months worth of the Pill, please," and was told "Certainly."
please, Oh please, believe me.
please, Pass on, please, and do not obstruct the way.
please, Please, address the chair!
please, Please, by all means, drop in when you go shopping.
please, Please, call me up tonight at my office.
please, Please, tell me.
please, Sit down, please, he said.
please, Tell me about yourself, please, Sir Anthony.
please, This way, please, mademoiselle.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halte mir einen Platz frei, bitte!Please, save me a seat! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Please \Please\, v. i.
   1. To afford or impart pleasure; to excite agreeable
    emotions.
    [1913 Webster]
 
       What pleasing scemed, for her now pleases more.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For we that live to please, must please to live.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To have pleasure; to be willing, as a matter of affording
    pleasure or showing favor; to vouchsafe; to consent.
    [1913 Webster]
 
       Heavenly stranger, please to taste
       These bounties.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       That he would please 8give me my liberty. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Please \Please\, v. t. [imp. & p. p. {Pleased}; p. pr. & vb. n.
   {Pleasing}.] [OE. plesen, OF. plaisir, fr. L. placere, akin
   to placare to reconcile. Cf. {Complacent}, {Placable},
   {Placid}, {Plea}, {Plead}, {Pleasure}.]
   1. To give pleasure to; to excite agreeable sensations or
    emotions in; to make glad; to gratify; to content; to
    satisfy.
    [1913 Webster]
 
       I pray to God that it may plesen you. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       What next I bring shall please thee, be assured.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or take pleasure in; hence, to choose; to wish; to
    desire; to will.
    [1913 Webster]
 
       Whatsoever the Lord pleased, that did he. --Ps.
                          cxxxv. 6.
    [1913 Webster]
 
       A man doing as he wills, and doing as he pleases,
       are the same things in common speech. --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   3. To be the will or pleasure of; to seem good to; -- used
    impersonally. "It pleased the Father that in him should
    all fullness dwell." --Col. i. 19.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, may it please you.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be pleased in} or {To be pleased with}, to have
    complacency in; to take pleasure in.
 
   {To be pleased to do a thing}, to take pleasure in doing it;
    to have the will to do it; to think proper to do it.
    --Dryden.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top