ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- there

DH EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: there, - there-, * there*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
there(adv) ที่นั่น, See also: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น, Syn. over there, at a distance, in that place
there(adv) ในข้อนั้น, See also: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น
there(adv) ในผลสำเร็จนั้น
there(pron) มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)
there(pron) ที่นั่น, See also: ตรงนั้น
there(pron) ประเด็นนั้น
there(n) ภาวะนั้น, See also: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น
thereat(adv) ณ เวลานั้น, Syn. at that time
thereat(adv) เพราะเหตุนั้น
thereby(adv) ด้วยวิธีนั้น, See also: โดยวิธีนั้น, เนื่องด้วยเหตุนั้น, Syn. by way of, how, by which, whereby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
there(แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น
there's(แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has
there-Pref. 'ที่นั้น','ตรงนั้น','เวลานั้น'
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น,ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.
thereafter(แธร์อาฟ'เทอะ) adv. หลังจากนั้น, Syn. thenceforth
thereagainst(แธร์อะเกนซฺทฺ') adv. ต่อต้านสิ่งนั้น
thereat(แธร์'แอท') adv. ณที่นั้น,ในเวลานั้น,ตรงนั้น,เพราะเหตุนั้น,เนื่องจากสิ่งนั้น
thereby(แธร์'ใบ') adv. ดังนั้น,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น
therefor(แธร์'ฟอ) adv. ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตนี้}ุ
therefore(แธร์'ฟอ) เพราะฉะนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
there(adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereafter(adv) ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง
thereat(adv ณ) ที่นั้น,ดังนั้น,ในเวลานั้น,เพราะเหตุนั้น
thereby(adv) โดยทางนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น,ดังนั้น
therefor(adv) เพื่อสิ่งนั้น,เพื่อประสงค์อย่างนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตุนี้
therefore(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจากนั้น,โดยเหตุนั้น
therefrom(adv) จากนั้น
therein(adv) ในที่นั้น,ในเรื่องนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is?มีเหรอ? RocknRolla (2008)
There was.เคยมี Dark Side of the Moon (2010)
I was there too.เด็บ... Are You...? (2012)
There you are!นั้นไงละ One Angry Fuchsbau (2013)
There they are!พวกเขาอยู่นั่น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Hah! Knew there was a catch to it.รู้ว่ามีการจับกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, once there was a princess.ก็เมื่อมีเจ้าหญิง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There may be an antidote.อาจจะมียาแก้พิษ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, there is someone.ก็มีใครบางคน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There she goes!มีเธอไป! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
there2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
thereAbout how many days will it take to get there?
thereAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
thereAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
thereAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
thereAccording to the papers, there was a big fire in the town.
thereAccording to the paper, there was a big fire in Boston.
thereAccording to the paper, there was an earthquake in Mexico.
thereAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
thereAccording to the paper, there was an earthquake last night.
thereAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
thereAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดเรื่อง(v) there is trouble, Syn. เกิดเหตุ, Example: โครงการนี้เกิดเรื่องขึ้นมาได้ก็เพราะความไม่สอดคล้องของหน่วยงาน, Thai Definition: มีเรื่องหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นมา
โพ้น(adv) beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai Definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
เพราะเหตุนี้(conj) for this reason, See also: therefore, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: ตำรวจปล่อยให้คดีคาราคาซังอยู่ เพราะเหตุนี้จึงมีข้อสรุปว่าคดีนี้หนีไม่พ้นเป็นเรื่องการเมือง, Thai Definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนี้(conj) therefore, See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้, Example: งานใหม่ได้เงินไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนี้ฉันจึงต้องกลับมาทำงานที่เดิมที่ให้เงินดีกว่า, Thai Definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะเช่นนั้น(conj) therefore, See also: so, thus, for that reason, Syn. ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงผมทุกวิถีทาง, Thai Definition: คำเชื่อมแสดงเหตุและผลของความ
ที่นั่น(pron) there, See also: that place, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ที่นั่นเป็นที่ที่แม่ชอบมาก
ทางโน้น(adj) there, See also: over there, Syn. ทางนู้น, โน่น, โพ้น, Ant. ทางนี้, Example: เขาจะส่งข่าวให้คนทางโน้นทราบเป็นระยะๆ, Thai Definition: ห่างออกไป, พ้นออกไป
จึง(adv) then, See also: therefore, consequently, accordingly, Syn. จึ่ง, แล้วจึง, แล้วก็, Example: เมื่อทำงานเสร็จ พนักงานจึงกลับบ้าน, Thai Definition: คำสำหรับต่อความแสดงคำกิริยาที่กระทำภายหลัง
ด้วยเหตุนี้(conj) so, See also: therefore, thus, for this reason, that is why, Syn. ดังนี้, ดังนี้, เพราะเหตุนี้, , Example: หลวงพ่อเป็นพระที่มากด้วยเมตตามีความกรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยเหตุนี้จึงมีคนชอบนำสัตว์นานาชนิดมาถวาย
ดังนั้น(conj) therefore, See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as, Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, โดยเหตุนั้น, Example: เนื่องจากนโยบายนี้ขัดกับความสงบของประชาชน ดังนั้นจึงมีการร่างนโยบายขึ้นมาใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดังนี้[dangnī] (adv) EN: as follows ; thus ; therefore ; so  FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
โดยเหตุนั้น[dōi hēt nan] (x) EN: therefore  FR: à cause de cela
ด้วยเหตุนี้[dūay hēt nī] (conj) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why  FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[dūay prakān chanī] (adv) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[fontok mai thūa fā] (xp) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism
จากนั้น[jāknan] (conj) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite

CMU English Pronouncing Dictionary
THERE DH EH1 R
THERESA T ER0 IY1 S AH0
THEREBY DH EH1 R B AY1
THEREON DH EH0 R AO1 N
THEREOF DH EH2 R AH1 V
THEREIN DH EH0 R IH1 N
THERE'S DH EH1 R Z
THERESA T ER0 EY1 S AH0
THERESE TH EH1 R IY0 S
THERE'D DH EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
there (a) ðˈɛəʳr (dh e@1 r)
Theresa (n) tˈərˈiːzə (t @1 r ii1 z @)
there's (v) ðɛəʳz (dh e@ z)
thereby (a) ðˈɛəʳbˈaɪ (dh e@1 b ai1)
therein (a) ðˈɛəʳrˈɪn (dh e@1 r i1 n)
thereof (a) ðˈɛəʳrˈɒv (dh e@1 r o1 v)
thereon (a) ðˈɛəʳrˈɒn (dh e@1 r o1 n)
thereto (a) ðˈɛəʳtˈuː (dh e@1 t uu1)
therefore (a) ðˈɛəʳfɔːr (dh e@1 f oo r)
therefrom (a) ðˈɛəʳfrˈɒm (dh e@1 f r o1 m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所以[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ, ] therefore; as a result; so, #198 [Add to Longdo]
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, / ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence, #877 [Add to Longdo]
那里[nà li, ㄋㄚˋ ㄌㄧ˙, / ] there; that place, #1,309 [Add to Longdo]
因而[yīn ér, ㄧㄣ ㄦˊ, ] therefore; as a result; thus; and as a result, ..., #2,577 [Add to Longdo]
何必[hé bì, ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ, ] there is no need; why should, #5,524 [Add to Longdo]
不妨[bù fáng, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ, ] there is no harm in; might as well, #5,770 [Add to Longdo]
那儿[nà r, ㄋㄚˋ ㄦ˙, / ] there, #6,503 [Add to Longdo]
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth), #6,857 [Add to Longdo]
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's still time; able to do sth in time, #9,079 [Add to Longdo]
不乏[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, ] there is no lack of, #9,802 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
es sindthere are [Add to Longdo]
es gibtthere is [Add to Longdo]
es ist vorgesehen zu ...there are plans to; they're planning to [Add to Longdo]
Alles hat seine Grenzen.There is a limit to everything. [Add to Longdo]
Alles hat seine Zeit.There is a time for everything. [Add to Longdo]
Alles spricht dafür, dass ...There is every indication that ... [Add to Longdo]
Andere Mütter haben auch schöne Töchter.There are plenty of other fish in the sea. [fig.] [Add to Longdo]
Da haben wir die Bescherung!There you are! [Add to Longdo]
Da haben Sie es!There you are! [Add to Longdo]
Da irren Sie sich.There you're mistaken. [Add to Longdo]
Da ist doch ein Trick dabei.There is a trick to it. [Add to Longdo]
Da ist was faul dran.There is something shady about it. [Add to Longdo]
Da muss ein Irrtum vorliegen.There must be some mistake. [Add to Longdo]
Da muss es sich um eine Verwechslung handeln.There must be some mistake. [Add to Longdo]
Da sind Sie ja!There you are! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
からして[karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
こりゃ[korya] (exp) (from これは) hey there; I say; see here [Add to Longdo]
すぐそこ[sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すると[suruto] (conj) thereupon; hereupon; (P) [Add to Longdo]
そこから;そっから[sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence [Add to Longdo]
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P) [Add to Longdo]
その下で[そのしたで, sonoshitade] (adv) thereunder; whereunder [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top