Search result for

*windsurf*

(42 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: windsurf, -windsurf-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
windsurfing[N] กีฬาวินด์เซิร์ฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Windsurfingวินเซอร์ฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've never been windsurfing naked, and deep, down in my heart, I know that bigfoot is real.ผมไม่เคย แก้ผ้าเล่นวินด์เซริฟ์ และในส่วนลึกลงไปในหัวใจผม ผมรู้ว่า บิ๊กฟูต เป็นเรื่องจริง Friend or Faux (2011)
No signs improving for the sailors and the windsurfers, however.ไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุใด ๆ สำหรับชาวเรือและนักเล่นเสริฟ อย่างไรก็ดี Bait (2012)
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา Contact (1997)
They flick their tails to port, these wing sailors.Ihre Flügel sind Steuerbord und Backbord, wie beim Windsurfen. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
He's a Pisces. He loves windsurfing and rubber pork chops.Er hat das Sternbild Fische, liebt Windsurfen und Schweinshaxen aus Gummi. The Volunteer (1991)
We went to a soccer game, we windsurfed- or "windfell "- we snorkeled, we walked on the beach, and always under a ton of sunscreen.Wir gingen zu einem Fußballspiel. Wir versuchten es mit Windsurfen. Wir schnorchelten. Prelude to a Kiss (1992)
Wind surf, rollerblade and play the piano.Windsurfen, Rollschuhlaufen und Klavierspielen. Shadow of a Doubt (1997)
A Chance To Take The Beach And Make Surfing History.Eine Chance, Windsurfen Geschichte werden zu lassen! Our Lips Are Sealed (2000)
"Windsurfing doctor, Mensan IQ, maverick Sagittarius."Also gut. "Windsurfender Arzt, überragender IQ, untypischer Schütze. Ghost World (2001)
What have you picked, windsurfing or sailing?Na, Mädels? Was habt ihr gewählt, Windsurfen oder Segeln? Clara cet été là (2004)
To the far left is Greg, who teaches sailing and windsurfing.Ganz links steht Greg, er unterrichtet Windsurfen und Segeln. Rechts von ihm ist Theo, Windsurfing. Clara cet été là (2004)
- Catamaran, wind surfing...- Katamaran, Windsurfing... - Tausend Sachen also. Clara cet été là (2004)
Oh, a windsurfing accident.- Unfall beim Windsurfen. Mr. Monk and the Captain's Wife (2004)
You're like john kerry with his wind surfing.Sie sind wie John Kerry, mit seinem Windsurfen. The Collection (2007)
He's air-surfing. I can't believe I never thought of that.Das ist ja Windsurfen, wieso bin ich da nie drauf gekommen? The Avatar and the Fire Lord (2007)
A $250 loan for a mountain bike, $600 for windsurfing lessons.Ein $250-Kredit für ein Mountainbike. $600 für einen Windsurfing-Kurs. Yes Man (2008)
Windsurfing.Windsurfing. My Last Words (2009)
I used to like to windsurf.Früher ging ich Windsurfen. The Rebound (2009)
Competitive wind surfing?Wettkampf-Windsurfen? The Rebound (2009)
Windsurf. Homemaking.Windsurfen, den Haushalt führen. The Rebound (2009)
He's really into windsurfing.Er steht völlig auf Windsurfing. Alterations (2009)
Did I mention Javier teaches windsurfing?Habe ich schon erwähnt, dass Javier Windsurfen unterrichtet? Wizards of Waverly Place: The Movie (2009)
Is to public speaking as... Stephen hawking is to windsurfing, He has asked schmuggins here to take on the bar mitzvah taskDa euer Vater bei Reden so gut ist wie Stephen Hawking im Windsurfen, hat er mich Schmock gebeten, die Aufgabe zu übernehmen, eine lustige, jüdische Geschichte zu erzählen. The Infidel (2010)
Or if Hope told you she was giving up teaching to join the Marines.Windsurferin zu werden? Oder wenn Hope... "Der Typ fährt weg. Déjà Vu All Over Again (2013)
So, do you think what I do is like windsurfing?Also denkst Du, was ich mache ist wie Windsurfen? Déjà Vu All Over Again (2013)
And every morning, I would watch her go windsurfing.Und jeden Morgen sah ich ihr beim Windsurfen zu. Love Is Strange (2014)
Did you go windsurfing too?Warst du auch Windsurfen? Love Is Strange (2014)
No, it's Khloe Kardashian windsurfing.Nein, das ist Khloe Kardashian beim Windsurfen. And the Icing on the Cake (2014)
We opted against Windsurfing Ron and went with Ron in Front of Big Ben instead.Wir entschieden uns gegen Ron beim Windsurfen und nahmen stattdessen Ron vor dem Big Ben. The Illustrious Client (2015)
I need a wetsuit for windsurfing.Ich suche einen Anzug fürs Windsurfen. The Clan (2015)
She was just delivering a Windsurfing Magazine that keeps getting sent to her place by accident.Sie brachte ein Windsurf-Magazin vorbei, das aus Versehen zu ihr geschickt wird. The Incredible Jessica James (2017)
You windsurf?Du gehst Windsurfen? The Incredible Jessica James (2017)
- Yeah. I windsurf.-Ja, ich windsurfe. The Incredible Jessica James (2017)
You know, for what it's worth, I, uh, I called, and got my Windsurfing Magazine redirected to my place.Wenn es dir was bedeutet, ich habe angerufen und mein Windsurf-Magazin an meine Adresse umgeleitet. The Incredible Jessica James (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
windsurfIt is difficult for beginners to enjoy windsurfing.
windsurfThe man is enjoying windsurfing alone.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドサーフィン;ウインドサーフィン[, uindosa-fin ; uindosa-fin] (n) windsurfing [Add to Longdo]
ウインドサーファー[, uindosa-fa-] (n) windsurfer [Add to Longdo]
ボードセーリング(P);ボードセイリング[, bo-dose-ringu (P); bo-doseiringu] (n) boardsailing; windsurfing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 windsurf
   v 1: ride standing on a surfboard with an attached sail, on
      water; "You cannot windsurf when the air is completely
      still"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top