ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mediated*

M IY1 D IY0 EY2 T IH0 D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mediated, -mediated-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antibodies, Cell-Mediatedภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Antibodies, Mediatedแอนติบอดีย์พึ่งเซลล์ [การแพทย์]
Degradation, Receptor-Mediatedการแตกที่ผ่านทางรีเซพเตอร์ [การแพทย์]
Gene Transfer, Chromosome Mediatedการถ่ายยีนโดยใช้โครโมโซมเป็นสื่อ [การแพทย์]
Immune Response, Cell Mediatedการตอบสนองอิมมูนทางด้านเซลล์ [การแพทย์]
Immune Response, Cell-Mediatedการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Immune Response, Cell-Mediatedการตอบสนองแบบการพึ่งเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Antibody-Mediatedการตอบสนองในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Immunity, Antitumor, Cell-Mediatedภูมิต้านมะเร็งชนิดอาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Cell Mediatedอิมมูนเชิงชิดเซลล์, การสนองตอบทางอิมมูนผ่านเซลล์, ภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์เมดิเอท, ภูมิคุ้มกันระบบเซลล์, ภูมิต้านทานชนิดผ่านเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Cell-Mediatedภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์, ภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์, ระบบภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์, ภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์เป็นสื่อ, ภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์, กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์, ภูมิต้านทานพึ่งเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Humoral Mediatedภูมิคุ้มกันส่วนของแอนติบอดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What happens if we wake up one day and we find out that virtually all of our relationships that are mediated between us and our fellow human beings are commercial?อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างของเรา สื่อกลางระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ The Corporation (2003)
I was remediated in the academy also.ผมก็ไปรักษาที่สถาบันเหมือนกันนะ What Happens at Home... (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediatedHe mediated between the two parties.
mediatedThe Norwegian diplomat mediated the secret negotiations that produced the historic document.

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIATED M IY1 D IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mediated (v) mˈiːdɪɛɪtɪd (m ii1 d i ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trat dazwischenintermediated [Add to Longdo]
vermitteln | vermittelnd | vermittelt | vermittelt | vermittelteto mediate | mediating | mediated | mediates | mediated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータ媒介言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) {comp} Computer Mediated Communication; CMC [Add to Longdo]
斡旋販売[おっせんはんばい, ossenhanbai] (n) mediated marketing; mediated sales [Add to Longdo]
細胞性免疫[さいぼうせいめんえき, saibouseimen'eki] (n) (See 体液性免疫) cell-mediated immunity; cellular immunity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediate \Me"di*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Mediated}; p. pr. &
   vb. n. {Mediating}.] [LL. mediatus, p. p. of mediare to
   mediate. See {Mediate}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To be in the middle, or between two; to intervene. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To interpose between parties, as the equal friend of each,
    esp. for the purpose of effecting a reconciliation or
    agreement; as, to mediate between nations.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top