ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lancastrian*

L AE2 NG K AE1 S T R IY0 AH0 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lancastrian, -lancastrian-
CMU English Pronouncing Dictionary
LANCASTRIAN    L AE2 NG K AE1 S T R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lancastrian    (n) lˈæŋkˈæstrɪəʴn (l a1 ng k a1 s t r i@ n)
Lancastrians    (n) lˈæŋkˈæstrɪəʴnz (l a1 ng k a1 s t r i@ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lancastrian \Lancastrian\ prop. a.
   1. Of or pertaining to Lancaster[2]; as, Lancastrian royalty.
    [WordNet 1.5]
 
   2. Of or pertaining to the city of Lancaster[1]; as,
    Lancastrian city center.
    [WordNet 1.5]
 
   3. Of or pertaining to the members of the house of Lancaster;
    as, Lancastrian members.
    [WordNet 1.5]
 
   4. Of or pertaining to the inhabitants of Lancaster; as, the
    Lancastrian population.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lancastrian \Lancastrian\ prop. n.
   1. A member (or supporter) of the house of Lancaster.
    [WordNet 1.5]
 
   2. A resident of Lancaster[1].
    [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top