Search result for

*gide*

(65 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gide, -gide-
Possible hiragana form: *ぎで*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Methysergideเมธีเซอร์ไจด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gideon.Gideon. Cheaper by the Coven (2004)
Gideon!Gideon! Rubinrot (2013)
Hello Gideon!สวัสดี กิลเลี่ยน Saw VI (2009)
Amanda, you were with Cecil the night Jill lost Gideon.อแมนด้า ,เห็นแล้วใช่ไหม Saw VI (2009)
Look, if you want to End up like shaunessy, Like gideon, Blaming yourself For everything, You go ahead.ฟังนะ ถ้าคุณอยากเป็นเหมือนชอว์นเนสซี่ เหมือนกิเดี้ยน โทษตัวเองทุกเรื่อง ก็เชิญเลย Omnivore (2009)
This girl, leah gideon.เด็กผู้หญิง ลีอาห์ กีเดียน 99 Problems (2010)
Leah gideon is not one of them.ลีอาห์ กีเดียน ไม่ใช่1ในนั้น 99 Problems (2010)
Or the next sinner I name will be you. [ rustling ] Pastor david gideon.ไม่งั้น ชื่อต่อไป ก็คือพ่อ บาทหลวง เดวิด กีเดียน 99 Problems (2010)
Gideon, now! Pizin noco iad. Aah!กีเดียน เดี๋ยวนี้ อ่ะ! 99 Problems (2010)
Gideon!กีเดียน 99 Problems (2010)
When gideon left the bau,ตอนที่กิเดียนออกจาก BAU ไป Compromising Positions (2010)
Sometimes I think maybe... maybe Gideon was right, you know, maybe... maybe it's just not worth it.บางเวลา ผมคิดว่าบางที บางที กีเดี่ยนอาจพูดถูก แค่บางทีนะ Hanley Waters (2011)
Gideon left.กีเดียน ออก Supply and Demand (2011)
Agnes Gideon Fields.เอ็กเนสกับเกเดียน ฟิลล์ Cops & Robbers (2011)
Agnes and Gideon Fields, open up, please.เอ็กเนสและเกเดียน ฟิลล์ เปิดประตูครับ Cops & Robbers (2011)
The bank said that Agnes and Gideon were accessing their box once a month, right?ธนาคารบอกว่าเอ็กเนสกับเกเดียน พวกเขาจะเข้าไปเปิดกล่อง เดือนละครั้งใช่ไหม? Cops & Robbers (2011)
Gideon Fields died four years ago.เกเดียน ฟิลล์ ตายมา 4 ปีแล้ว Cops & Robbers (2011)
I told the front desk we're just fine with our Gideons.ฉันบอกที่ฟรอนต์ว่า เราโอเคกับ Gideons Father and the Bride (2012)
You know, I've been thinking a lot lately about why I stayed after Gideon left, why I didn't take any of those other offers.รู้ไหม ระยะหลังมานี้ ผมคิดมาตลอด ว่าทำไมผมยังอยู่ หลังจากที่กีเดียนจากไป ทำไมผมถึงไม่รับ ข้อเสนออื่นๆ True Genius (2012)
No. Calling Gideon?- โทรหากีเดียนเหรอ Profiling 101 (2012)
♪ He picks up Gideon's Bible ♪He picks up Gideon's Bible We Need to Talk About Kevin (2012)
That rings a bell. But I didn't work that case, Gideon did.ผมจำได้แล้ว แต่ผมไม่ได้ทำคดีนั้น กีเดี้ยนทำ Carbon Copy (2013)
Agent Jason Gideon.เจ้าหน้าที่เจสัน กีเดี้ยน Carbon Copy (2013)
I'm also gonna need to check this Gideon's Bible and this jelly bean kaleidoscope.ผมยังต้องเช็คไบเบิ้ลกีเดี้ยนเล่มนี้ และกล้องคาเลโดสโคปเจลลี่บีน Herstory of Dance (2013)
Gideon.กิเดี้ยน I, Frankenstein (2014)
This is Gideon, my most trusted warrior.นี่คือ กิเดี้ยน ขุนพลมือขวา I, Frankenstein (2014)
- Neither are we, Gideon.-ไม่ใช่ พวกเรา กิเดี้ยน I, Frankenstein (2014)
All we had to do was lure Gideon and the others away.ทั้งหมดที่พวกเราทำ แค่ล่อหลอกให้ กิเดี้ยน และ คนอื่นๆออกไป I, Frankenstein (2014)
Gideon is to bring you there in exchange for Leonore.กิเบี้ยนจะพาแกไปที่นั่นเพื่อแลกตัวกับลีโอน I, Frankenstein (2014)
- Stay where you are, Gideon! - Your Majesty.-อย่าได้ขยับนะ กิเดี้ยน I, Frankenstein (2014)
I've bought something else. Gideon, No!ข้ามีสิ่งนี้ I, Frankenstein (2014)
Gideon, I command you take this journal from this place.กิเดี้ยน ข้าขอสั่งให้เจ้าเอาสิ่งนั้นออกไปจากที่นี่เดี้ยวนี้ I, Frankenstein (2014)
Follow him, Gideon. As soon as you have the journal in sight, Destroy him.มองที่เขา กิเดี้ยน ถ้าเจ้าเห็นหนังสือนั่นอีกครั้งทำลายมันซะ I, Frankenstein (2014)
- Gideon...-กิดเดียน... I, Frankenstein (2014)
- Increase to maximum, Gideon.เพิ่มสูงสุด กิดเดียน The Sound and the Fury (2015)
Gideon, for how much longer is the Tachyonic device viable?กิดเดียน เครื่องTachyonic จะทนได้อีกนานเท่าไหร่ The Sound and the Fury (2015)
- Oh, that's okay, Gideon.- โอ้ ไม่เป็นไร กิเดียน The Sound and the Fury (2015)
Gideon showed us.ที่กีเดี้ยนแสดงให้เราดู The Man Who Saved Central City (2015)
I'm Gideon Malick.กิเดี้ยน มาลิค Many Heads, One Tale (2015)
- Gideon Malick. I know the name.กิเดี้ยน มาลิค Many Heads, One Tale (2015)
It was Gideon Malick.กิเดี้ยน มาลิคนั่นแหละ Closure (2015)
Check this out--Gideon.Check this out--Gideon. Outlaw Country (2016)
- Gideon, let's run the neural imaging scan again.let's run the neural imaging scan again. Outlaw Country (2016)
- Gideon, prepare to run diagnostics.prepare to run diagnostics. Outlaw Country (2016)
- Ugh, would it kill you to say "better than average," Gideon?Gideon? Outlaw Country (2016)
- Funny, that's not what Gideon told me.that's not what Gideon told me. Outlaw Country (2016)
Jonah, Gideon, Rebecca...หยุดพูด! Logan (2017)
Gideon.Gideon? Rubinrot (2013)
Gwen!(Gideon) Gwen! Sapphire Blue (2014)
Gideon.Gideon? Land of the Lost (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
แข็งทื่อ[adj.] (khaeng theū) EN: stiff   FR: rigide
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe   FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เกร็ง[adj.] (kreng) EN: tense   FR: rigide ; crispé ; tendu

CMU English Pronouncing Dictionary
GIDEL    G AY1 D EH2 L
GIDEON    G IH1 D IY0 AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ägide {f}; Obhut {f}; Schirmherrschaft {f}; Leitung {f} | unter der Schirmherrschaft vonaegis | under the aegis of [Add to Longdo]
rigid; rigide; strikt {adj}rigid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁起でもない[えんぎでもない, engidemonai] (exp) ill omened (as in "Don't say such an ill omened thing!"); unlucky [Add to Longdo]
偽電[ぎでん, giden] (n) false telegram [Add to Longdo]
国際ギデオン協会[こくさいギデオンきょうかい, kokusai gideon kyoukai] (n) Gideons International (bible-in-the-hotel people) [Add to Longdo]
大急ぎで[おおいそぎで, ooisogide] (exp) in a big hurry [Add to Longdo]
名義で[めいぎで, meigide] (exp) in someone (else's) name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gide
   n 1: French author and dramatist who is regarded as the father
      of modern French literature (1869-1951) [syn: {Gide},
      {Andre Gide}, {Andre Paul Guillaume Gide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top