ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*droller*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: droller, -droller-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They had this roller coaster, "The Pippin." l loved it.Sie hatten diesen Strandroller, "The Pippin". Den habe ich geliebt. Beethoven's 2nd (1993)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drollery    (n) drˈɒləriː (d r o1 l @ r ii)
drolleries    (n) drˈɒlərɪz (d r o1 l @ r i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droll \Droll\ (dr[=o]l), a. [Compar. {Droller}; superl.
   {Drollest}.] [F. dr[^o]le; cf. G. & D. drollig, LG. drullig,
   D. drol a thick and short person, a droll, Sw. troll a
   magical appearance, demon, trolla to use magic arts, enchant,
   Dan. trold elf, imp, Icel. tr["o]ll giant, magician, evil
   spirit, monster. If this is the origin, cf. {Trull}.]
   Queer, and fitted to provoke laughter; ludicrous from oddity;
   amusing and strange.
 
   Syn: Comic; comical; farcical; diverting; humorous;
     ridiculous; queer; odd; waggish; facetious; merry;
     laughable; ludicrous. -- {Droll}, {Laughable},
     {Comical}. Laughable is the generic term, denoting
     anything exciting laughter or worthy of laughter;
     comical denotes something of the kind exhibited in
     comedies, something humorous of the kind exhibited in
     comedies, something, as it were, dramatically humorous;
     droll stands lower on the scale, having reference to
     persons or things which excite laughter by their
     buffoonery or oddity. A laughable incident; a comical
     adventure; a droll story.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droller \Droll"er\, n.
   A jester; a droll. [Obs.] --Glanvill.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top