ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*谢谢*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 谢谢, -谢谢-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢谢[xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙, / ] to thank; thanks, #957 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Good night. - Thank you.[CN] 一晚安 一谢谢 One Hour with You (1932)
- So glad you could be here. - Thank you very much.[CN] 见到你, 我感到非常的荣幸谢谢 Cavalcade (1933)
You've said it very nicely, dear, thank you.[CN] 我得好好谢谢 A Farewell to Arms (1932)
- I'll overlook that insult. - Thank you.[CN] 一我不介意你的嘲讽 一谢谢 Design for Living (1933)
- Thank you. - Okay![CN] 谢谢 好的 Design for Living (1933)
- Thank you.[CN] -谢谢 The 39 Steps (1935)
There must be a Villa Rossa in Pordenone.[CN] 谢谢你告诉我 A Farewell to Arms (1932)
"Thank you for the egg."[CN] 谢谢你给的鸡蛋 The Circus (1928)
Thank you for protecting my wife, Doctor.[CN] 医生.谢谢你保护我的妻子 One Hour with You (1932)
- I believe you. - Thank you.[CN] 一我相信你 一谢谢 One Hour with You (1932)
Thank you, Tom.[CN] 谢谢你 汤姆 Design for Living (1933)
- How are you? - I'm well, thank you.[CN] 一你好吗 一很好 谢谢 Design for Living (1933)
Here's your piece. - Thank you.[CN] 伊迪丝,这是你的谢谢 Cavalcade (1933)
- I don't wish to see it, thank you.[CN] 我不想看,谢谢 Cavalcade (1933)
Here you go.[CN] 谢谢 The Blue Angel (1930)
Good-bye. Alfred![CN] 谢谢你们来看我们再见再见 Cavalcade (1933)
Yes, thank you. He's fine. Good-b[CN] 是的.谢谢.他很好.拜 什么? One Hour with You (1932)
Oh, thanks.[CN] 谢谢 Design for Living (1933)
- Thank you so much. - It was a pleasure, madame.[CN] 一非常谢谢你 一不用客气.小姐 One Hour with You (1932)
- No, thanks.[CN] - 不了 谢谢 'G' Men (1935)
- Good-bye. - Good-bye. Thanks, Max.[CN] 一再见 一再见 谢谢你 麦克斯 Design for Living (1933)
- [Chuckles] Wort you sit down? - Thank you. Yes.[CN] 一请坐 一好的,谢谢 One Hour with You (1932)
- Au cinquième. - Merci bien.[CN] 一在五楼 一谢谢 Design for Living (1933)
- Thank you, Major. - Hmm.[CN] 谢谢 A Farewell to Arms (1932)
- We had a most delightful time, Doctor. - Thank you.[CN] 一我们度过快乐的时光,医生 一谢谢 One Hour with You (1932)
- Mmm! Like your suit. - Oh, thanks very much.[CN] 一你的西装不错啊 一谢谢 Design for Living (1933)
- Voila, messieurs. - Merci.[CN] 一来 两位 一谢谢 Design for Living (1933)
Thank you, Adolph.[CN] 谢谢你.阿道夫 One Hour with You (1932)
- Oh, how kind. Uh...[CN] 谢谢 Cavalcade (1933)
- And you? - I'm well, thank you.[CN] 一你呢 一我很好谢谢 Design for Living (1933)
- Cigarette? - Oh, thank you, Joe.[CN] 抽烟吗哦,谢谢 Cavalcade (1933)
- Latest from the front! Thank you, ma'am.[CN] 谢谢小姐 Cavalcade (1933)
Oh, thanks, thanks. How is George?[CN] 谢谢 乔治还好吧 Design for Living (1933)
Yes. Yes, thank you. I'm fine.[CN] 谢谢.我很好 One Hour with You (1932)
Say good-bye to her ladyship, Fanny.[CN] 我们这真是太好了, 快谢谢夫人,弗兰妮 Cavalcade (1933)
And such lovely flowers! Thanks![CN] 多漂亮的花 谢谢 The Blue Angel (1930)
Oh, thank you, Adolph.[CN] 谢谢你.阿道夫 One Hour with You (1932)
Not at all, sir. It's a... It's a pleasure, indeed.[CN] 不,不用谢谢,先生 我们感到非常的荣幸 Cavalcade (1933)
Oh, no, thank you, really. We've...[CN] 哦,不了,谢谢 Cavalcade (1933)
Thank you.[CN] 谢谢 Ecstasy (1933)
I don't care what people say.[CN] 我才不在乎别人说什么呢 谢谢你! Cavalcade (1933)
- Have some? - Thanks.[CN] 来点吧谢谢 A Farewell to Arms (1932)
Thank you, Bridges.[CN] 谢谢! 布里吉斯 Cavalcade (1933)
- This is yours, Joey. - Thank you.[CN] 这是你的,宝贝谢谢 Cavalcade (1933)
- All right. - Thank you.[CN] 谢谢,你真晚的好伙计 A Farewell to Arms (1932)
- Have a cigar. - Thanks.[CN] 一抽根雪茄 一谢谢 One Hour with You (1932)
I'm delighted to see you again. Thank you.[CN] 真高兴再见到你哦,谢谢 Cavalcade (1933)
- Here you are, dear. - Thank you, darling.[CN] 这是你的谢谢 Cavalcade (1933)
- Thank you very much, ma'am. - Thank you, ma'am.[CN] 谢谢夫人谢谢 Cavalcade (1933)
Thanks.[CN] 谢谢 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top