ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

难缠

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -难缠-, *难缠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难缠[nán chán, ㄋㄢˊ ㄔㄢˊ, / ] (usu. of people) difficult; demanding; troublesome; unreasonable; hard to deal with, #34,855 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Obsessive fucking bitch.[CN] - 难缠的臭婊子 - 嗯... Broken (2012)
Bubaye gets the ball and goes with Kracorian Emo[CN] 布巴耶接球 干净地过人 对于小清新·克拉克里昂来说 他太难缠 Underdogs (2013)
Passive-aggressive, what does that mean?[CN] 被动难缠 这是什么意思 Curfew (2012)
This is an annoying client, that's what this is. Dad is working.[CN] 这个客户很难缠,没办法,我在工作 Disconnect (2012)
they're like living corpses.[CN] 不过最后一扇门的保安系统很难缠 Psycho-Pass (2012)
Women are tough, boy.[CN] 女人很难缠的,儿子 Mud (2012)
In fact, she said you're passive-aggressive.[CN] 其实 她有说你是 被动难缠 Curfew (2012)
It's that brat who killed his son.[CN] 诶? 他杀了地保大人的儿子 是个难缠的主 Asura (2012)
H was a sticky bastard.[CN] H 就是个难缠的混蛋 Nymphomaniac: Vol. I (2013)
- Passive-aggressive.[CN] -被动难缠 Curfew (2012)
- Passive-aggressive?[CN] -被动难缠 Curfew (2012)
You got no idea what the SLA is capable of.[CN] 你不明白共生解放军有多难缠 Blood Ties (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top