ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

遵法

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遵法-, *遵法*
Japanese-English: EDICT Dictionary
遵法[じゅんぽう, junpou] (adj-na,n,adj-no) law-abiding [Add to Longdo]
遵法[じゅんぽうしゃ, junpousha] (n) law-abiding citizen [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
an organization of decent, law-abiding white folk just like you.[JA] あなたがたのような 遵法精神に富む あなたがたのような 善良な白人の集まりです The Blues Brothers (1980)
Can we at least act like this is about the law rather than a brief moment of weakness in my past?[JA] 遵法精神を持ってやろうじゃないか 私の過去の汚点を突くよりも Grace (2011)
And the rebel graffiti exists no more because of the law-abiding, proactive Blue Boy and his fun-loving dad.[JA] 反政府の落書きは 全部なくなりました 遵法市民のラックと 息子ブルーのおかげです King Arthur: Legend of the Sword (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
遵法[じゅんぽう, junpou] Befolgung_des_Gesetzes, Dienst_nach_Vorschrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top