ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

舰艇

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舰艇-, *舰艇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舰艇[jiàn tǐng, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] naval vessels, #16,515 [Add to Longdo]
舰艇[fǎn jiàn tǐng, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] anti-ship [Add to Longdo]
舰艇巡航导弹[fǎn jiàn tǐng xún háng dǎo dàn, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄤˊ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] anti-ship cruise missile [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Results: 11 destroyers sunk; 20 fighters shot down.[CN] 此战击沉敌人10艘舰艇,击落20架战机 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
I've been on this destroyer for 40 minutes but HIRYU has still not sunk.[CN] 我们的舰艇在受击四十分钟后 还没有下沉 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Both sunk.[CN] 而海军攻击停泊的舰艇 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
- It's like a race.[CN] 没什么,原来的炸弹对付舰艇好一点 快换下 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
So, you are the pocket battleship Graf Spee?[CN] 那么,你说这是德国舰艇 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Attack the enemy task force! Aye, sir![CN] 从舰艇升空,迎击敌人的机动部队 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
350 naval vessels, 1000 planes and 100,000 men will be involved.[CN] 参战舰艇350艘 攻击机一千架 参战官兵大约十万 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
All reports are negative, including those from our scout submarine at Pearl Harbor.[CN] 还有,敌人在珍珠湾的 潜水艇开过这边来 但没有报告表明敌人舰艇被我军打中 不管什么说,还是照原来的计划 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
- Flag H.[CN] 舰艇出动 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Heading for Java.[CN] 接下来掉转舰艇.往内海进攻 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
1st and 2nd carrier air divisions attack the cruisers.[CN] 飞机攻击运动的舰艇 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
The carriers AKAGI, KAGA, SORYU and our HIRYU head back for Japan.[CN] 没有发现敌舰 我军舰艇有赤城号,须贺号等四艘 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top