ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珠宝

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珠宝-, *珠宝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's all yours, as soon as you give us the diamonds.[CN] 都是你的 只要你给我们珠宝 Hotel Fear (1978)
These here make the jewels in the Tower of London... look like cheap family heirlooms.[CN] 这些好东西 让伦敦的珠宝相形见拙 The Man Who Would Be King (1975)
Tell us where the diamonds are?[CN] 告诉我们珠宝在哪? Hotel Fear (1978)
It's mostly appliances, watches, jewelry, things like that.[CN] 一般是用具手表珠宝 类似这些的 The Drowning Pool (1975)
Good, I just received information that the 32 security bureaus in the central area will jointly guard a cargo of royal treasures which include the invaluable red sea ginseng[CN] 好,老夫刚接到腿子的密报说 中原三十二家镖局 联保朝廷的一批珠宝 The Avenging Eagle (1978)
- What a jewel![CN] - 多美的珠宝! Education of the Baroness (1977)
First the diamonds.[CN] 先给珠宝 Hotel Fear (1978)
I heard that you much admire these pearls. That you would give "every tooth in your head to possess them".[CN] 我听说你很羡慕那些珠宝 而且要豁出老命来把它弄到手 Death on the Nile (1978)
- Take it back to the jeweler's in Smolensk. - Right. - Petroshkin.[CN] 把它退还给斯摩棱斯克的珠宝商, 弗拉基米尔·彼得罗什尼克, Love and Death (1975)
I'll pay you back what you lent me, including diamonds from Cartier.[CN] 我会还给你借我的钱 包括卡特尔的珠宝 Downtown - Die nackten Puppen der Unterwelt (1975)
Where are the diamonds?[CN] 珠宝在哪? Hotel Fear (1978)
Nor indeed of other people's jewellery.[CN] 也不尊重别人的珠宝 Death on the Nile (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top