ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

杀虫剂

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -杀虫剂-, *杀虫剂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀虫剂[shā chóng jì, ㄕㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] insecticide; pesticide, #25,866 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told you a thousand times to keep a lot of insect spray.[CN] 我告诉过你上千次了 要准备杀虫剂 Annie Hall (1977)
Funny. We've got lots of insecticides today that don't hurt humans.[CN] 有意思 如今我们有了许多对人无害的杀虫剂 A Blueprint for Murder (1953)
Don't you have Raid in the house?[CN] 你家里没有杀虫剂吗? Annie Hall (1977)
To finish with the problem, DDT clouds, a new insecticida, they had been sprayed on the marshy surfaces.[CN] 为了从根源上扑灭病害, 一种新型杀虫剂,DDT, 被喷洒在沼泽的滋生地上 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
What they need to do every day is a cockroach thing where they spray the homes--[CN] 他们偶尔得要扑杀蟑螂 喷喷杀虫剂 Five Easy Pieces (1970)
Remind me to put the insecticide tomorrow.[CN] 明天记得提醒我喷杀虫剂. Darker Than Night (1975)
Don't use all that pesticide. -No, I know my flowers well.[CN] 别用杀虫剂 Oedipus orca (1977)
- Did you ever use any chemical sprays or insecticides?[CN] 你使用什么化学喷雾或是杀虫剂吗? Leave Her to Heaven (1945)
- Raid.[CN] - 雷达(杀虫剂 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
DDT, my good man.[CN] 杀虫剂之类的 Frenzy (1972)
The gassing would be done with poisoned pellets developed from a commercial pesticide, Zyklon B.[CN] 施放毒气将用一种由商业杀虫剂 发展而来的毒丸,齐克隆 Genocide: 1941-1945 (1974)
Lynne, the "W" is the trademark of an insecticide manufacturer, not a pharmaceutical house.[CN] 琳恩 "W"商标是一家杀虫剂公司 不是药业公司 A Blueprint for Murder (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top