Search result for

我们登上飞机,飞跃赤道,前往波哥大。

(1 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们登上飞机,飞跃赤道,前往波哥大。-, *我们登上飞机,飞跃赤道,前往波哥大。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A flight will take two hours.[CN] 我们登上飞机,飞跃赤道,前往波哥大。 Full Circle with Michael Palin (1997)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men)登上 (dēng shàng)飞机 (fēi jī)飞跃 (fēi yuè)赤道 (chì dào)前往 (qián wǎng)波哥大 (bō gē dà) ()

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
登上
 • (dēng shàng, ㄉㄥ ㄕㄤˋ) to climb over; to ascend onto; to mount [CE-DICT-Simplified]
 • (dēng shàng, ㄉㄥ ㄕㄤˋ) to climb over; to ascend onto; to mount [CE-DICT-Traditional]
飞机
 • (fēi jī, ㄈㄟ ㄐㄧ) airplane [CE-DICT-Simplified]
飞跃
 • (fēi yuè, ㄈㄟ ㄩㄝˋ) to leap [CE-DICT-Simplified]
赤道
 • (せきどう) (n,adj-no) equator; (P) [EDICT]
 • (chì dào, ㄔˋ ㄉㄠˋ) equator (of the earth or astronomical body) [CE-DICT-Simplified]
 • (chì dào, ㄔˋ ㄉㄠˋ) equator (of the earth or astronomical body) [CE-DICT-Traditional]
前往
 • (qián wǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ) to leave for; to proceed towards; to go [CE-DICT-Simplified]
 • (qián wǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ) to leave for; to proceed towards; to go [CE-DICT-Traditional]
波哥大
 • (bō gē dà, ㄅㄛ ㄍㄜ ㄉㄚˋ) Bogota (capital of Colombia) [CE-DICT-Simplified]
 • (bō gē dà, ㄅㄛ ㄍㄜ ㄉㄚˋ) Bogota (capital of Colombia) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top