ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

开设

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -开设-, *开设*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开设[kāi shè, ㄎㄞ ㄕㄜˋ, / ] offer (goods or services); open (for business etc), #5,218 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, we know about them and the Talmud classes you have been teaching in defiance of the rules of the camp, offenses punishable by death.[CN] 还有你藐视营区纪律 开设的犹太法典课程 都可以被定成死罪 Part VIII (1989)
They've even gone so far as to distribute cosmetics and set up a beauty parlor for the women.[CN] 他们甚至开始分发化妆品 还为妇女们开设了美容院 Part X (1989)
You placed bets for Mr. Callahan and Mr. LaGattuta, did you not?[CN] 你为他们开设赌局,是不是? The Front (1976)
- I let you set up shop in this neighborhood... the people would chop me like a ripe banana.[CN] 让你在这附近开设店铺... 人们会将我碎撕万段啊! The Naked Kiss (1964)
It's run out of a packing house on 14th by a guy named Combs.[CN] 他开设在14街的包装公司 由康布主持 The Sting (1973)
They'll open an office in Frankfurt and I've got offer to leave Milan.[CN] 他们将在法兰克福开设办公室 提议我离开米兰 Oedipus orca (1977)
Keeley Foundation, who started it?[CN] 基利基金 谁开设的? The Satanic Rites of Dracula (1973)
Clinics have been established at the following locations:[CN] 在以下地区会开设临时诊所: Earthquake (1974)
We've just started a clinic in Dublin. Would you like to attend it?[CN] 我们在都柏林开设诊所 你想去住吗 My Left Foot (1989)
Only in theory. I intend to initiate a sex-education course in the school.[CN] 只是教理论 我想在学校开设性教育课 Peyton Place (1957)
Dr. Guerra set up an auxiliary hospital.[CN] 吉埃拉医生开设了 临时辅助性的医院 Giant (1956)
As the winter got worse, the Germans relented and allowed emergency soup kitchens.[CN] 随着冬天变得越来越冷,德国人 发了慈悲 允许开设紧急羹汤厨房 Occupation: Holland - 1940-1944 (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top