ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

属性

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -属性-, *属性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
属性[shǔ xìng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] attribute; property, #6,215 [Add to Longdo]
档案属性[dàng àn shǔ xìng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] file attribute [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
属性[ぞくせい, zokusei] (n) attribute; property; context [Add to Longdo]
属性データ[ぞくせいデータ, zokusei de-ta] (n) {comp} attribute data [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] (n) {comp} qualified area [Add to Longdo]
属性[ぞくせいがた, zokuseigata] (n) {comp} attribute-type [Add to Longdo]
属性型JPドメイン名[ぞくせいがたジェーピードメインめい, zokuseigata jie-pi-domein mei] (n) {comp} organizational type JP domain names [Add to Longdo]
属性指定[ぞくせいしてい, zokuseishitei] (n) {comp} attribute specification [Add to Longdo]
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] (n) {comp} attribute specification list [Add to Longdo]
属性[ぞくせいち, zokuseichi] (n) property-value; attribute value [Add to Longdo]
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] (n) {comp} attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値行列[ぞくせいねぎょうれつ, zokuseinegyouretsu] (n) attribute-value matrix; AVM [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Usually the id and name attributes have the same value applied. (N.B. Not because it matters if they differ but just as a matter of convenience.)普通は、id属性とname属性に同じ値を割り当てます。(訳注:異なっていても構わないが便宜上同じ値を割り当てるという事)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And talent in a runner is tied to specific physical attributes![CN] 一个跑者的天赋与他的身体属性有关! Without Limits (1998)
Moral notions imply attributes to substances which exist only in relational duality.[CN] 道德观包含了本体的属性, 而这些本体仅存在于 相互联系的对偶性之中。 Love and Death (1975)
In a particular object we can distinguish various properties like color, smell Get a sense of its real concreteness and connect it to a formal circumstance...[CN] 我们可以对一个对象分辨出许多属性 比如说颜色 气味... ...得到它的真实实在感 并将它与外在环境联系起来... Candido erotico (1978)
That inaccessible file in HOS...[CN] 那个藏在HOS里隐藏属性的档案 Patlabor: The Movie (1989)
Did you unlock the video's file attributes?[JA] ビデオファイルの属性はロック解除した? Grey Water (2014)
- It's metal.[JA] - 金属性です Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
And each of them has a role in characterising the geology and the glaciology in the Antarctic region that we're flying in right now.[CN] 它们中的每一组都在确定 我们飞越的 南极洲地区的地质和冰川属性 The Epic Journey (2011)
But there was also a bunch of refuse from the gardeners in the Dumpster, so I'm sorting through it now for genus and species.[JA] ごみ箱の中のものと一緒にな いま種類と属性に 分類しているところだ The Cheat in the Retreat (2013)
Oh, atomistic attribute drills.[JA] 原子論の属性についての課題よ。 The Asset (2013)
"Theoretically established combinatorial properties."[CN] "理论上成立,组合属性." Bitcoin for Dummies (2012)
This property.[CN] 此属性 The Smell of Success (2009)
To be more precise, excuse the jargon it's a judgment in which the predicate isn't inherent in the subject.[CN] 说的更精确一点, 原谅我用术语... ...是一种谓词并非主语内在属性的判断 A Tale of Springtime (1990)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
属性[ぞくせい, zokusei] attribute, context [Add to Longdo]
属性データ[ぞくせいデータ, zokusei de-ta] attribute data [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area [Add to Longdo]
属性[ぞくせいがた, zokuseigata] attribute-type [Add to Longdo]
属性指定[ぞくせいしてい, zokuseishitei] attribute specification [Add to Longdo]
属性指定並び[ぞくせいしていならび, zokuseishiteinarabi] attribute specification list [Add to Longdo]
属性[ぞくせいち, zokuseichi] attribute-value, property-value [Add to Longdo]
属性値アサーション[ぞくせいちアサーション, zokuseichi asa-shon] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値選択節[ぞくせいちせんたくせつ, zokuseichisentakusetsu] attribute-value-assertion [Add to Longdo]
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top