Search result for

อวบอั๋น

(5 entries)
(0.009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวบอั๋น-, *อวบอั๋น*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อวบอั๋น มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อวบอั๋น*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวบอั๋น    [ADJ] fleshy, See also: chubby, Syn. อวบ, Ant. ผอม, Example: ผู้ฟังไม่ได้ชื่นชมเสียงของนักร้องแต่นิยมในเรือนร่างและรูปลักษณ์อันอวบอั๋นของนักร้องมากกกว่า, Thai definition: ที่มีร่างกายอวบอิ่มและเย้ายวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวบอั๋นว. อวบอย่างเนื้อแน่น.
อั๋นว. มีเนื้อแน่น, มักใช้เข้าคู่กับคำ อวบ เป็น อวบอั๋น.

Are you satisfied with the result?

Go to Top