Search result for

กนืืൠะำห

(72 entries)
(2.091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กนืืൠะำห-, *กนืืൠะำห*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กนืืൠะำห มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: donn กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย
madonna(มะดอน`นะ) n. พระแม่มาเรีย
ordonnance(ออ'ดะนันซฺ) n. การจัด,การวัดผลงานทางศิลปะหรือวรรณคดี,คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา., See also: ordonnant adj.
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
donny[ดอนนี่] (n ) (แสลง) ส้วมซึมขนาดเล็ก ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าไกลๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I made a promise to Donna. I'm earning straight.-ฉันให้สัญญากับ ดอนน่า เอาไว้ ฉันจะทำมาหากินสุจริต Pilot (2008)
I even mention Sam Crow to Donna, she's gonna bust out crying.แม้แต่ฉันเอ่ยถึงชื่อ Sam Crow ให้ ดอนน่าฟัง เธอจะเริ่มร้องไห้ทันที Pilot (2008)
Kids have gotta get used to how ugly their dad is. Donna knows what the life is.เด็กๆจะได้เคยชินกับหน้าตา ของพ่อพวกเขาว่าขี้เหร่แค่ไหน ดอนน่า รู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไง Pilot (2008)
- You promised me you were done. - It's got nothing to do with you, Donna.- คุณได้ให้สัญญากับฉันแล้วว่าคุณจะเลิก ผมไม่เคยให้สัญญาอะไรกับคุณ ดอนน่า Pilot (2008)
- Donna--ดอนน่า- Pilot (2008)
- Stop it! Donna!- หยุดทำอย่างนี้ ดอนน่า Pilot (2008)
Parked down the block. Didn't wanna tweak Donna.จอดเอาไว้ข้างล่าง ไม่อยากให้ดอนน่่าร้อนใจ Pilot (2008)
It's Donna Hynde from high school.นาน่า ไฮน์เพื่อนคุณสมัยไฮส์สคูลไง Bedtime Stories (2008)
We're just wrapping up here. Donna, you remember Jill, right?คุณจำจิลได้ไหม? Bedtime Stories (2008)
Donna and I found you another piece of property right on the beach in Santa Monica that is uptight and out of sight.ผมเจอสถานที่ใหม่สำหรับเราแล้ว มันอยู่ใกล้ๆหาดซานตา โมนิกา มันดี และมองไม่เห็น Bedtime Stories (2008)
- Oh, this is Donnna. - Hi!นี่คือดอนนา สวัสดี Pathology (2008)
- Hi, Donna. Oh I love your dress. - Thank you.สวัสดีดอนนา ชุดคุณสวยมาก ขอบคุณ Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donnDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
donnWe could hear the donnnng ... donnnng of the church bells nearby.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner

CMU English Pronouncing Dictionary
DONN    D AA1 N
DONNA    D AA1 N AH0
DONNY    D AA1 N IY0
DONNE    D AH1 N
DONNIE    D AA1 N IY0
DONNED    D AA1 N D
DONNAY    D AA1 N EY0
DONNAS    D AA1 N AH0 Z
DONNAN    D AA1 N AH0 N
DONNER    D AA1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donned    (v) (d o1 n d)
donning    (v) (d o1 n i ng)
donnish    (j) (d o1 n i sh)

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Donner {m}thunder [Add to Longdo]
Donnerbüchse {f}blunderbuss [Add to Longdo]
Donnerschlag {m}peal of thunder [Add to Longdo]
Donnerschlag {m} | Donnerschläge {pl}thunderclap | thunderclaps [Add to Longdo]
Donnerstag {m}Thursday [Add to Longdo]
Donnerstimme {f} | Donnerstimmen {pl}thundering voice | thundering voices [Add to Longdo]
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}golly [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}gosh [Add to Longdo]
donnern | donnernd | gedonnert | donnert | donnerteto thunder | thundering | thundered | thunders | thundered [Add to Longdo]
donnernto rifle [Add to Longdo]
donnernto blast [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんな[, donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P) [Add to Longdo]
どんなに[, donnani] (adv) how; how much; (P) [Add to Longdo]
どんなものよりも[, donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else) [Add to Longdo]
シャルドネ[, sharudone] (n) Chardonnay (fre [Add to Longdo]
プリマ[, purima] (n) (abbr) prima donna (ita [Add to Longdo]
プリマドンナ[, purimadonna] (n) prima donna (ita [Add to Longdo]
ベラドンナ[, beradonna] (n) (also written 別剌敦那) belladonna [Add to Longdo]
ベラドンナリリー[, beradonnariri-] (n) amaryllis belladonna; belladonna lily [Add to Longdo]
マドンナ[, madonna] (n) madonna (ita [Add to Longdo]
夏水仙[なつずいせん, natsuzuisen] (n) belladonnalily [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
迅雷[じんらい, jinrai] Donnerschlag [Add to Longdo]
[かみなり, kaminari] Donner, Gewitter [Add to Longdo]
雷鳴[らいめい, raimei] Donner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top