ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瓚-, *瓚*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] libation cup, #27,711 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Superman on trial?[CN] -閉蜆忳善机ˋ All-Star Superman (2011)
I witnessed among him a youth who lacked judgment...[CN] 扂艘善珨跺爛椰 Elsewhere (2009)
This is my judgment.[CN] 森騰挓眳机 All-Star Superman (2011)
If it's about the trial coverage, it can wait till tomorrow. I've gotta fly.[CN] 彆岆壽衾机腔惆耋趕ㄛ憩隴毞婬佽﹝賬珂匢賸﹝ All-Star Superman (2011)
The Lord knows my heart, and He will judge me.[CN] 翋眭耋扂腔陑ㄛ痘頗机 Elsewhere (2009)
Can we have a show trial before we put these traitors to death?[CN] 婓參涴虳竊弊崞揭侚ㄛ夔祥夔懂跺鼠羲腔机ˋ All-Star Superman (2011)
Okay, how do you explain the time Clark was a witness in the Boss Grimaldi trial and you were his bodyguard?[CN] 疑勘ㄛ饒斕崋繫賤庋奻棒親嶺親釬峈痐堤炟... ...跡爵鎮舜橾湮机奀ㄛ斕夔酕峈坻腔悵曚堤珋儸ˋ All-Star Superman (2011)
Superman made me do it. He's the one that should be on trial.[CN] 閉排扂補腔﹝坻符岆饒跺蜆忳善机腔﹝ All-Star Superman (2011)
Alexander Joseph Luthor this court finds you guilty on all counts of crimes against humanity.[CN] 陝爵刓湮﹞埮阞痲﹞竅阞... ...掛穸樵斕腔垀衄毀濬郫靡傖蕾﹝ All-Star Superman (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top