ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plaster of paris

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaster of paris-, *plaster of paris*, plaster of pari
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaster of Paris[N] ปูนขาวที่ใช้ปั้น หล่อ ฉาบ พอกหรืออุด, Syn. plaster

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaster of Paris๑. ปูนทำเฝือก๒. ปูนปลาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster of Parisปูนปลาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of parisปูนปลาสเตอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of Paris bandageผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
plaster of Parisปูนพลาสเตอร์, ผงแคลเซียมซัสเฟต มีสีขาว สูตรเคมีคือ CaSO4 .½H2O ผลิตจากการเผายิปซัมให้ร้อนถึง 120 - 130 °C เมื่อผสมกับน้ำจะแข็งตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟石膏[shú shí gāo, ㄕㄨˊ ㄕˊ ㄍㄠ, ] plaster of Paris; calcined gypsum, #236,104 [Add to Longdo]
煅石膏[duàn shí gāo, ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄍㄠ, ] plaster of Paris; calcined gypsum, #263,261 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaster \Plas"ter\, n. [AS., a plaster (in sense 1), fr. L.
   emplastrum, Gr. ?, ?, fr. ? to daub on, stuff in; ? in + ? to
   mold: cf. OF. plastre a plaster (in sense 2), F. pl[^a]tre.
   Cf. {Plastic}, {Emplaster}, {Piaster}.] [Formerly written
   also {plaister}.]
   1. (Med.) An external application of a consistency harder
    than ointment, prepared for use by spreading it on linen,
    leather, silk, or other material. It is adhesive at the
    ordinary temperature of the body, and is used, according
    to its composition, to produce a medicinal effect, to bind
    parts together, etc.; as, a porous plaster; sticking
    plaster.
    [1913 Webster]
 
   2. A composition of lime, water, and sand, with or without
    hair as a bond, for coating walls, ceilings, and
    partitions of houses. See {Mortar}.
    [1913 Webster]
 
   3. Calcined gypsum, or plaster of Paris, especially when
    ground, as used for making ornaments, figures, moldings,
    etc.; or calcined gypsum used as a fertilizer.
    [1913 Webster]
 
   {Plaster cast}, a copy of an object obtained by pouring
    plaster of Paris mixed with water into a mold.
 
   {Plaster of Paris}. [So called because originally brought
    from a suburb of Paris.] (Chem.) Anhydrous calcium
    sulphate, or calcined gypsum, which forms with water a
    paste which soon sets or hardens, and is used for casts,
    moldings, etc. The term is loosely applied to any plaster
    stone or species of gypsum.
 
   {Plaster of Paris bandage} (Surg.), a bandage saturated with
    a paste of plaster of Paris, which on drying forms a
    perfectly fitting splint.
 
   {Plaster stone}, any species of gypsum. See {Gypsum}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaster of Paris
   n 1: any of several gypsum cements; a white powder (a form of
      calcium sulphate) that forms a paste when mixed with water
      and hardens into a solid; used in making molds and
      sculptures and casts for broken limbs [syn: {plaster of
      Paris}, {plaster}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top