ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

modus vivendi

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modus vivendi-, *modus vivendi*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modus vivendi(n) วิถีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modus vivendi (L.)ความตกลงชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modus vivendi (L.)ความตกลงชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิธีดำเนินชีวิต[withī damnoēn chīwit] (n, exp) EN: modus vivendi

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modus vivendi (n) mˌoudəs-vɪvˈɛndiː (m ou2 d @ s - v i v e1 n d ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modus vivendi \Mo"dus vi*ven"di\ [L.]
   Mode, or manner, of living; hence, a temporary arrangement of
   affairs until disputed matters can be settled.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 modus vivendi
   n 1: a temporary accommodation of a disagreement between parties
      pending a permanent settlement
   2: a manner of living that reflects the person's values and
     attitudes [syn: {life style}, {life-style}, {lifestyle},
     {modus vivendi}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top